Dato: 29-05-2020 | Videnblad nr. 05.28-18 Emne: Beskyttelse mod skader fra insekter

Overvågning og bekæmpelse af egeprocessionsspinder

I tilfælde af, at egeprocessionsspinder indvandrer eller indslæbes i Danmark, er det vigtigt at have en plan for håndtering af larverne, hvis hår kan udgøre en sundhedsrisiko. Hollandske og engelske erfaringer kan bruges som grundlag for retningslinjer for overvågning og bekæmpelse.

Kan blive indslæbt som æg

Vi kan ikke med sikkerhed fastslå, at en indvandring af egeprocessionsspinder fra syd vil komme, endsige at det sker meget snart. Måske er sandsynligheden for at arten bliver indslæbt som æg på inficeret plantemateriale langt større. Men uanset hvordan og hvornår, er det klogt og rettidig omhu at være opmærksom på muligheder for overvågning, information til fagpersoner og borgere samt bekæmpelse.

Både feromonfælder og lysfælder er gode til at overvåge hannernes flyvning (se Videnblad 05.28-17), men det er kun hunner og æg, der giver anledning til etablering af egeprocessionsspinder. Importører af egetræer bør derfor holde øje med forekomst af æg på grene, dvs. især planteskoler med prydtræer, anlægsgartnere og andre, der køber større klumpplanter af eg hjem fra udlandet.

Forvirrende forvekslingsmuligheder

Omtaler af egeprocessionsspinder i medierne og diverse internetfora skaber opmærksomhed og mulighed for indberetninger af fund, hvilket især er nyttigt, når arten er etableret i landet.

Desværre findes der flere hjemmehørende arter af sommerfugle, hvor larverne har lange hår og lever selskabeligt. Forvekslingsmuligheden kan give anledning til unødige bekymringer og henvendelser. Tidspunktet på året, værtsplanten eg og adfærden med vandring i rækker udelukker dog størstedelen af de andre hårede larver.

Larvernes reder placeres på stamme og sidegrene i egetræer – sjældent oppe i kronen og inkluderer sjældent blade. Spindet findes normalt ikke på andre strukturer (hegn, bænke, vægge). I disse tilfælde drejer det sig som regel om harmløse spindemøl.

Træstamme dækket af larver af egesprocessionsspinder med meget lange hvide hår (t.v.); Larve af strandingsspinder på strandsten (t.h.)
Figur 1 (tv.): Alle larvestadier af egeprocessionsspinder har meget lange hvide hår og mørkt hoved. Det første larvestadium har rødlig kropsfarve, se figur 2 i Videnblad 05.28-17. Ældre larver er mørke og har en mørk rygstribe og lysere sidestriber, som vist her. (Foto: Lene Fischer)
Figur 2 (th.): Strandringspinder på sten ved kysten er et eksempel på hårede larver, der kan forveksles med egeprocessionsspinder, hvis man har glemt, at de skal findes på egetræer. (Billedet er fra et spørgsmål til Videntjenestens rådgivere)
Tæt spind af spindemøl på grøn plante (t.v.); Larve af måneplet med hår der ikke er grå (t.h.)
Figur 3 (tv.): Spindemøl er et eksempel på larver, der lever sammen i spind, og derfor kan forveksles med egeprocessionspinder, hvis man har glemt, at de skal findes på egetræer og have hår. (Foto: Hans Peter Ravn)
Figur 4 (th.): Måneplet på diverse løvtræer er et eksempel på hårede larver, der kan blive forvekslet med egeprocessionsspinder, hvis man har glemt, at de skal være grå. (Foto: Morten Alban Knudsen)

Myndighedsansvaret ikke entydigt

Egeprocessionsspinder er hjemmehørende i Europa, og hvis den indfinder sig af sig selv, er det blot en udvidelse af artens naturlige udbredelsesområde. Det er derfor ikke en invasiv art, og da arten heller ikke er et karantæneskadedyr, hører afgørelsen om eventuel bekæmpelse under Miljøstyrelsen. I andre tilfælde af nyindvandrede sommerfuglearter har man valgt at forbyde indsamling af individer.

Hvis den derimod bliver indslæbt ved menneskets hjælp, kan den karakteriseres som introduceret art. Hvis den etablerer sig efter indslæbning og ’truer’ menneskets sundhed, kan den karakteriseres som invasiv og dermed måske kvalificere sig til bekæmpelse, som er sket i England. Men det vil nok stadig kræve en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Kun hvis opformeringen får et omfang, hvor afløvningen af egetræerne antager et plantesundhedsmæssigt problem, kommer Landbrugsstyrelsen på banen. Antagelig vil arten kunne blive klassificeret som ”en reguleret ikke-karantæneskadegører”.

Naturlige fjender er måske ikke nok

Listen over kendte naturlige fjender af egeprocessionsspinder er lang: 40 insektarter, 6 fuglearter, flagermus og mus foruden vira o.l. Alligevel forekommer masseopformeringer jævnligt i de centrale dele af artens udbredelsesområde. Man kunne tro, at når arten tilbringer syv af årets måneder som æg, burde det være det, der er af størst betydning for populationsdynamikken. Det er dog vejret under larvernes udvikling, der er udpeget som det mest afgørende for den overordnede populationsudvikling. Under alle omstændigheder vil en masseopformering før eller siden blive reguleret tilbage til et naturligt leje af de naturlige fjender. Det er så spørgsmålet, om dette leje er acceptabelt set ud fra et menneskeligt sundhedsperspektiv og i forhold til de egetræer, der bliver angrebet. 

Forslag til beredskabsplan

En beredskabsplan består af følgende trin (frit efter et hollandske oplæg):

 1. Risikoanalyse: Hvor befinder der sig værtstræer, hvor findes der sundhedsrisiko, og er der miljøhensyn, der skal iagttages ved valg af bekæmpelsesmetode?
 2. Observation og registrering. Hvor befinder eventuelle angrebne træer sig, og hvilken udstrækning har angrebet? Er det ekspanderende eller aftagende sæsonen taget i betragtning?
 3. Udryddelse eller inddæmning. Afvejning af indgreb eller ikke-indgreb samt metodevalg.

Da egeprocessionsspinder endnu ikke er etableret i Danmark, er der ikke fastlagt en national rollefordeling i forhold til national overvågning, informationsstrategi og bekæmpelse. Ovenstående kan bruges som inspiration både til offentlig forvaltning og til private aktører.

En række mulige bekæmpelsesmetoder

Ud fra en risikovurdering og behovsanalyse kan man vælge mellem følgende tiltag ift. punkt 3 i beredskabsplanen, eventuelt som en kombination af flere metoder:

 • Gøre intet
 • Advarsel til offentligheden
 • Afspærring af det angrebne område
 • Biologisk bekæmpelse. Bt-behandling (Bacillus thuringiensis) i april-maj
 • Biologisk bekæmpelse med insektparasitære nematoder (rundorme) i april-maj
 • Mekanisk bekæmpelse – opsugning
 • Termisk bekæmpelse – afbrænding
 • Hårlak eller limspray til små forekomster

Vær opmærksom på, at der på jorden eller i vegetationen under træer kan findes brandhår. De kan bevare deres helbredsskadelige effekt i flere år. Jordbearbejdning eller behandling af overfladearealer på og under angrebne træer kan derfor komme på tale. Ved alle former for bekæmpelse, hvor man kommer i berøring med larver eller reder, skal man bære fuldt beskyttelsesudstyr.

Information til borgerne om egeprocessionsspinder
Det kan være nødvendigt at informere borgerne om, hvad de skal gøre, hvis de står over for egeprocessionsspindere. Typisk vil det være en rede med larver på en stamme eller sidegren – eller vandrende larver i procession – der tiltrækker sig opmærksomhed. De vigtigste råd er:

 • Lad være med at røre ved reden eller larverne, der kan fremkalde allergi!
 • Kontakt nærmeste lokale myndighed – skovdistriktet eller kommunens tekniske forvaltning – og fortæl, hvad du har set.
 • Hvis du oplever ubehag – hudirritation eller åndedrætsbesvær – søg straks læge og kom under behandling. Det samme gælder din hund.

Videnblad nr.: 05.28-18
Forfattere: Hans Peter Ravn, IGN og Per Stadel Nielsen, sommerfulgeekspert

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt