Dato: 10-10-2018 | Videnblad nr. 06.01-111 Emne: Friluftsliv

Havfriluftsliv kortlagt på landsplan

To undersøgelser har tilvejebragt detaljeret ny viden om 92 vandorienterede friluftsaktiviteter. Det blå friluftsliv har ikke tidligere været undersøgt på landsplan for så mange aktiviteter og med så stor en stikprøve. Resultaterne viser, at godt 77 % af den voksne befolkning har deltaget i vandorienterede friluftsaktiviteter inden for det seneste år.

To undersøgelser har kortlagt havfriluftslivet på landsplan. Resultaterne kan bruges af kommuner, klubber og foreninger, men er også rettet mod det igangværende arbejde med en national havplan, der skal koordinere alle aktiviteter på havet.
To undersøgelser har kortlagt havfriluftslivet på landsplan. Resultaterne kan bruges af kommuner, klubber og foreninger, men er også rettet mod det igangværende arbejde med en national havplan, der skal koordinere alle aktiviteter på havet. Foto: Berit Kaae

Med omkring 8.000 km kyst plus søer og vandløb byder Danmark på masser af vand, og meget friluftsliv knytter sig til vandet. To undersøgelser har nu kortlagt 92 vandorienterede friluftsaktiviteter, og resultaterne formidles i rapporten Blåt friluftsliv i Danmark. Den viser også, hvor aktiviteterne foregår, og det er især i nærheden af de større byer.

Rapporten sammenfatter resultaterne af de to undersøgelser. Den ene er en spørgeskemaundersøgelse om vandorienteret friluftsliv med 10.291 svar, der er repræsentativ for den voksne befolkningen (18-80 år). 26 % af modtagerne svarede på spørgeskemaet. Den anden undersøgelse er baseret på crowdsourc­ing, hvor indsamlingen af svar foregik på hjemmesiden havfriluftsliv.dk via et netværk af personer og foreninger med interesse for havfriluftsliv. Projektet er udført med støtte fra Friluftsrådets Udlodnings­midler.

Skal bidrage til havplanen

Undersøgelserne er de første landsdækkende og detaljerede kortlægninger af vandorienteret friluftsliv. Resultaterne kan bruges af kommuner, klubber og foreninger, men er også rettet mod det igangværende arbejde med en national havplan, der skal koordinere alle aktiviteter på havet. Målet er at synliggøre friluftslivets interesser, sådan at de kommer med i havplanlægningen.

Havplanen udspringer af et EU-direktiv og en dansk havplanlov fra 2016. Planen skal være implementeret i 2021. EU-direktivet foreslår en række emner, der kan komme med i havplanen, men nævner ikke friluftsliv. Ifølge den danske havplanlov skal havplanen inddrage energiproduktion, søtransport, fiskeri, råstofudvinding, miljøbeskyttelse og klimarobusthed. Desuden kan havplanlægningen bidrage til fremme af bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v.

Stor tilslutning til vandorienterede aktiviteter

Samlet kan vi konkludere, at vand spiller en meget stor rolle for friluftslivet i Danmark. Resultaterne viser, at godt 77 % af den voksne befolkning har deltaget i vandorienterede aktiviteter inden for det seneste år. Mænd og kvinder deltager samlet set næsten lige meget, men der er store variationer fra aktivitet til aktivitet. Der er stor bredde og diversitet i friluftsaktiviteterne, der både foregår under vand, i vand, på vand og over vand. Der er både tale om aktiviteter med passiv nydelse af vand (f.eks. gåtur langs vandet) og mere aktiv anvendelse (f.eks. svømning, dykning og sejlads).

Tidligere undersøgelser tyder på, at op mod 45-50 % af alt friluftsliv foregår i tilknytning til vand. Fordelingen afhænger af vejret, idet en varm sommer lokker flere mennesker ud til kysterne.

Det samlede resultatet fra begge kortlægninger. De to øverste kort viser resultatet fra den repræsentative panelundersøgelse, mens de to nederste kort viser resultatet fra crowdsource-kortlægningen via havfriluftsliv.dk. Til venstre er de kortlagte steder vist som punkter (blå = panelundersøgelsen, rød = havfriluftsliv.dk). Til højre en såkaldt hotspot-visualisering, der viser intensiteten og tætheden af kortlægningen.
Det samlede resultatet fra begge kortlægninger. De to øverste kort viser resultatet fra den repræsentative panelundersøgelse, mens de to nederste kort viser resultatet fra crowdsource-kortlægningen via havfriluftsliv.dk. Til venstre er de kortlagte steder vist som punkter (blå = panelundersøgelsen, rød = havfriluftsliv.dk). Til højre en såkaldt hotspot-visualisering, der viser intensiteten og tætheden af kortlægningen.

Den geografiske udbredelse

Som noget nyt har svarpersonerne i de to undersøgelser kortlagt stederne for deres besøg ved hjælp af et online GIS-værktøj. I alt udpegede 6.500 danskere omtrent 14.000 steder for hav- og kystfriluftsliv i hele landet.

Hele kysten bliver stort set brugt til friluftsliv. Det er dog de bynære kyster og vandarealer og sommerhuskysterne, der optræder hyppigst i begge undersøgelser. Resultaterne af kortlægningen viser otte hot­spots: Øresundskysten, Roskilde Fjord Syd, Aarhus Bugt, Limfjorden ved Aalborg, Rørvig-området og Karrebæks­minde.

Barrierer for havfriluftsliv

Undersøgelserne viser også, at mange gerne vil dyrke mere vandorienteret friluftsliv. Det gælder 50 % af dem, der allerede deltager, 58 % af dem, der kun deltager i landorienteret friluftsliv, og 64 % af dem, der slet ikke dyrker friluftsliv i øjeblikket.

Vi har også undersøgt, hvilke barrierer der forhindrer mere blåt friluftsliv. Den vigtigste grund ligger hos folk selv i form af travlhed, forpligtelser og helbred. Nogle barrierer er knyttet til udbuddet af aktiviteter. F.eks. er geografisk afstand en barriere for hver femte deltager i undersøgelsen. Trængsel anføres ligeledes som en begrænsning. Også mangel på viden om muligheder er en barriere. Det tyder på, at der kan være brug for at synliggøre aktiviteterne mere, f.eks. via en digital platform, der samler oplysninger om de mange forskellige aktiviteter.

Hver ottende oplever det som en barriere, at de ikke har nogen at følges med. Det kan bl.a. løses ved, at klubber og foreninger lægger mere vægt på de sociale og inkluderende aspekter, f.eks. i form af fællesarran­gementer.


Læs mere
Blåt friluftsliv i Danmark af Berit C. Kaae, Anton Stahl Olafsson og Hélenè Draux. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2018.

www.havfriluftsliv.dk
www.facebook.com/Havfriluftsliv

Videnbladet er en bearbejdet udgave af en artikel, der er bragt i Grønt Miljø 4/2018.


Videnblad nr.: 06.01-111
Forfattere: Berit C. Kaae og Anton Stahl Olafsson

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt