Dato: 08-12-2014 | Videnblad nr. 06.01-85 Emne: Friluftsliv

Friluftsliv i landskabet 2008 (3). Hvor stor en del af den voksne befolkning kommer ikke ud i naturen?

Naturen har en stor attraktionsværdi. Ser man på 2008, viser det sig dog, at en lidt større andel af den voksne befolkning ikke har besøgt naturen i forhold til tidligere – ni ud af ti kommer nu i naturen/landskabet mindst én gang om året.

Ikke alle kommer på besøg i naturen. Når svarene korrigeres for den overvægt af ikke-besøgende, der findes blandt de, der ikke svarede på det udsendte spørgeskema i 2008, er der tale om, at hver tiende voksne ikke havde været på tur i naturen/landskabet i løbet det seneste år. Foto: Frank Søndergaard Jensen

I 2007-2008 gennemførte Skov & Landskab en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med samme metodik som den tidligere nationale friluftslivsundersøgelse fra 1990’erne (se evt. Videnblad 6.1-83). I dette Videnblad præsenteres resultaterne af hvor stor en andel af befolkningen, der kommer ud i naturen – eller ikke kommer ud i naturen i løbet af et år.

Hvordan måler vi hvor mange der ikke besøger naturen?

Andelen af befolkningen der ikke har været på tur i naturen inden for det sidste år, kan beregnes ud fra spørgeskemaets spørgsmål 1 om tidsrummet siden sidste besøg i naturen/landskabet (figur 1). Men hvad forstår man ved ”en tur i naturen/landskabet”? For at sikre, at alle svarpersoner har det samme udgangspunkt for deres besvarelse, var følgende hjælpetekst tilføjet ved begge undersøgelser: ”også mindre køreture eller f.eks. ganske korte gåture regnes for en ’tur ude i naturen/landskabet’, hvis de er foregået helt eller delvist med det formål at komme derud”.

I 2008 var der i alt 1199 personer, der besvarede dette spørgsmål, mens vi ikke fik svar fra 730 personer. Blandt disse 1199 personer angav 42 personer, svarende til 3,6%, at det var mere end et år siden, man havde været på tur i naturen/landskabet (se nederste søjle i figur 1).

Da tal for den andel af befolkningen, der har været/ikke været på tur i naturen/landskabet, er nøgletal for at forstå naturens rekreative betydning for befolkningen, er der gjort en ekstra indsats for at sikre et så præcist tal som muligt. Man kan med rimelighed antage, at der blandt de 730 personer, vi ikke har svar fra, vil findes en større andel af ikke-naturinteresserede – og dermed formodentlig flere ikke-besøgende – end blandt den gruppe, der har besvaret spørgsmålet. For at tage højde for en sådan eventuel skævhed blev der i projektets specifikke skovundersøgelse gennemført en ekstra dataindsamling blandt ikke-svarerne – en såkaldt ”efterundersøgelse” – der også anvendes til korrektion af nærværende undersøgelse (se evt. Videnblad 6.1-64 og Videnblad 6.1-67).

Ni ud af ti kommer i naturen mindst en gang om året

På baggrund af spørgsmål 1 og efterundersøgelsen kan det konstateres, at: 9% af den voksne danske befolkning ikke har været på tur i naturen/landskabet inden for det seneste år. Eller med andre ord: 91% af den voksne danske befolkning kom i 2008 ud i naturen mindst én gang om året. For 1995 var de tilsvarende korrigerede tal henholdsvis 4 og 96%. Fra 1995 til 2008 kan der konstateres en statistisk sikker forskel i fordelingen efter tidsrum siden sidste naturbesøg i retning af en større andel ikke-besøgende i 2008 i forhold til tidligere.

Figur 1. ”Hvornår var De sidst en tur ude i naturen/landskabet?”. Svarpersonernes fordeling i 1995 og 2008.

Afsluttende bemærkninger

I projektets specifikke skovundersøgelse blev der i samme periode også konstateret en stigning i antallet af voksne, der ikke har været i skoven i løbet af det seneste år (fra ca. 9 til 12%, se evt. Videnblad 6.1-64 og Videnblad 6.1-67) – en udvikling der altså bekræftes i nærværende undersøgelse for hele landskabet/naturen med ændringen fra 4 til 9% ikke-besøgende.

Den observerede stigning i andelen af ikke-besøgende i den voksne befolkning synes dog ikke umiddelbart at have en væsentlig indflydelse på det samlede antal naturbesøg, hvor ændringen er beregnet til knap 2 procent-point (fra ca. 110 mio. årlige besøg i 1995 til 108 mio. i 2008, jf. Videnblad 6.1-84). Et forhold der indikerer, at den andel, der så kommer ud i naturen, må have øget sit besøgsomfang i den danske natur.  – Måske et muligt tegn på en vis polarisering i befolkningen, idet det umiddelbart er tvivlsomt, at selve befolkningstilvæksten fra 1995 til 2008 kan forklare sammenhængen alene.

Note:
Resultaterne for 2008 er baseret på 1217 svar indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse over 12 måneder i 2007-2008. For flere detaljer om både 1995- og 2008-undersøgelserne (herunder metodespørgsmål mm.) henvises til Videnblad 6.1-83, samt nedenstående kilde.

Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Kilde:
Jensen, F.S. (1998): Friluftsliv i det åbne land 1994/95. Forskningsserien nr. 25-1998, Forskningscentret for Skov & Landskab. 151 s.


Videnblad nr.: 06.01-85
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt