Dato: 08-12-2014 | Videnblad nr. 06.01-86 Emne: Friluftsliv

Friluftsliv i landskabet 2008 (4). Er der befolkningsgrupper, hvor relativt færre kommer ud i naturen i løbet af et år?

Knap 110 millioner besøg foretog den voksne befolkning i 2008 i den danske natur. Ét er at have et overordnet kendskab til den danske befolknings brug af naturen i fritiden. Noget andet er viden om forskellige befolkningsgruppers brug – og ikke-brug. Det giver et interessant indspil til såvel politik-, forvaltnings- og informationssammenhænge, når det eksempelvis viser sig, at personer med indvandrerbaggrund, hører til de grupper i samfundet, hvor der er flest, som ikke tager på tur i naturen/landskabet i løbet af et år, eller at der er flere indbyggere i Hovedstadsområdet og i de større byer, der ikke kommer i naturen sammenlignet med resten af landet.

I 2007-2008 gennemførte Skov & Landskab en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med samme metodik som den tidligere nationale friluftslivsundersøgelse fra 1990’erne (se evt. Videnblad 6.1-83). Ud over at stille en række spørgsmål om befolkningens rekreative brug af naturen/landskabet blev der også indsamlet en række baggrundsoplysninger om den enkelte person – f.eks. køn, alder, uddannelse, bil og/eller hund i husstanden. I tekstboksen gives en oversigt over de hovedgrupper, som resultaterne kan analyseres for.

Køn
Mand/Kvinde
Alder
16-20 år/21-40 år/41-60 år/61-78 år
Køn og alder
Mand/Kvinde på henholdsvis 16-20 år/21-40 år/41-60 år/61-78 år
Bopæl-region
Hovedstaden/Sjælland/Syddanmark/Midtjylland/Nordjylland
Bopæl-by-land
På landet-landsby under 500 indb./Mindre by under 10.000 indb./Større by over 10.000 indb./Hovedstadsområdet
Opvækst 0-14 år
På landet-landsby under 500 indb./Mindre by under 10.000 indb./Større by over 10.000 indb./Hovedstadsområdet
Etnisk baggrund
Vestlig baggrund/Ikke-vestlig baggrund
Familiesituation
Ung, hjemmeboende/Single 16-45 år, ingen børn/ Par 16-45 år, ingen børn/Aleneforældre, hjemmeboende børn/ Småbørnsfamilie, børn under 5 år/Familie, hjemmeboende børn 5 år og ældre/Par eller single over 45 år, ingen hjemmeboende børn, ikke pensioneret/Pensioneret, efterløn
Højeste uddannelse
Folkeskole/Gymnasie/Erhvervsfaglig/Kort videregående 1-2 år/Mellemlang videregående 2-4 år/Lang videregående over 4 år
Beskæftigelse
Selvstændig/Lønmodtager/Arbejdsløs/Under uddannelse/Førtidspensionist/Folkepensionist, efterløn/Orlov mm.
Husstandsindtægt (før skat)
Under 200.000 kr./200.000-399.999 kr./400.000-599.999 kr./600.000-799.999 kr./800.000-999.999 kr./1.000.000 kr. eller mere
Årstid for naturbesøg
Sommer/Efterår/Vinter/Forår
Hverdag/weekend-besøg
Hverdag/Lørdag/Søn- og/eller helligdag
Antal besøgte naturtyper
1/2/3/4/5 og derover
Væsentligste mål – naturtype
Skov/Strand,kyst,hav/Mark, eng/Hede, mose/Sø, vandløb/Andet
Antal aktiviteter
1/2/3/4/5 og derover
Samt følgende Ja/Nej-grupperinger:
Bil i husstanden
Hund i husstanden
Medlem af Danmarks Naturfredningsforening
Medlem af jagt- og/eller lystfiskerforening
Medlem af dyreværnsforening
Rytter
Jæger
Lystfisker
Motionsløber
Motionscyklist
Ornitolog/botaniker
Ferie ved naturbesøg
Overnatning uden for hjemmet ved naturbesøg
Kom i bil til naturområdet
Kom på cykel til naturområdet
Kom til fods til naturområdet

Oversigt over befolkningsgrupper der kan analyseres for eventuelle forskelle/sammenhænge.

I visse befolkningsgrupper er der flere, som ikke kommer ud i naturen, sammenlignet med andre grupper

I Videnblad 6.1-85 kunne det konstateres, at 4% af svarpersonerne ikke har været på tur i naturen/landskabet inden for det seneste år (se evt. noten sidst i Videnbladet ang. korrektion af dette procent-tal på befolkningsniveau). Men er der befolkningsgrupper, hvor denne andel er større (eller mindre)? – Kan der eksempelvis konstateres en sammenhæng mellem f.eks. alder eller om husstanden har hund eller ej og hvorvidt man har været på tur i naturen eller ej i løbet af det seneste år? Dette er undersøgt for mere end 20 forskellige kategoriseringer af befolkningen (se tekstboksen). For følgende grupper kan der konstateres relativt flere ikke-besøgende:

  • Personer med ikke-vestlig baggrund: 23% har ikke været på tur (dog relativt få svarpersoner).
  • Personer uden bil i husstanden: 10% har ikke været på tur.

Og for følgende grupper kan det modsatte konstateres – altså relativt flere med besøg det seneste år:

  • Lystfiskere: 100% har været på tur.
  • Motionscyklister: 100% har været i på tur.
  • Personer med hund i husstanden: 100% har været på tur.

Det er også muligt at analysere, hvorvidt man har været på en tur i det danske landskab eller ej det seneste år i forhold til en række karakteristika ved svarpersonernes sidste besøg. F.eks. viser det sig, at hvis sidste besøg foregik en søndag, så er der flere der ikke har været på tur det seneste år (6%). Det samme gør sig gældende for personer, der alene beskæftigede sig med én aktivitet på den seneste tur, eller hvor det ”at motionere” ikke var vigtigt i forbindelse med beslutningen om at tage afsted.

For de øvrige grupperinger af befolkningen kunne der ikke konstateres forskelle/sammenhænge, der er 99% statistisk sikre. Ofte stiller man sig tilfreds med 95% sikkerhed. Hvis dette sikkerhedsniveau anvendes, fremkommer yderligere en række forskelle. Eksempelvis er der tegn på, at der blandt større byers og Hovedstadsområdets indbyggere er flere, der ikke har besøgt naturen det seneste år, sammenlignet med personer, der bor på landet/i landsbyer og i mindre byer.


Afsluttende bemærkninger

Selvom der ovenfor beskrives en række statistisk sikre forskelle, skal det bemærkes, at der i undersøgelser som denne, ikke kan siges noget om årsag og virkning. Andre forhold kan nemlig have en afgørende vekselvirkning med den variabel, man tror, forklarer en sammenhæng/forskel.

Desuden bør man huske på, at selvom der her fokuseres på forskelle, kan manglende forskelle også være af betydelig interesse. At der eksempelvis ikke overordnet kan konstateres statistisk sikre forskelle mellem andelen af unge og ældre, der besøger/ikke-besøger naturen, er i sig selv en væsentlig information.

Denne type undersøgelse kan ikke umiddelbart besvare, hvad der ligger bag de observerede forskelle. Selvom der alene er tale om en beskrivende undersøgelse, anses det dog for givet, at viden om hvilke befolkningsgrupper, der kommer mere eller mindre i naturen, kan give et væsentligt indspil i en række politik-, forvaltnings- og informationssammenhænge. – En viden der kan bidrage til en mere fokuseret indsats i forhold til allerede vedtagne og fremtidige målsætninger.

Note:
Resultaterne for 2008 er baseret på 1217 svar indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse over 12 måneder i 2007-2008. For flere detaljer om både 1995- og 2008-undersøgelserne (herunder metodespørgsmål mm.) henvises til Videnblad 6.1-83, samt nedenstående kilde.

I Videnblad 6.1-85 er der redegjort for den gennemførte korrigering af andelen af ikke-besøgende. Korrigeringen er foretaget for at sikre et så præcist resultat som muligt, og tager højde for den skævhed, som frafaldet af svarpersoner betyder (korrektionen betød en ændring fra 4 til 9% ikke-besøgende). Denne korrektion er alene mulig på befolkningsniveau. Det betyder, at de analyser der er beskrevet i nærværende Videnblad, tager udgangspunkt i de ikke-korrigerede svar, hvilket dog også er tilstrækkeligt til formålet – nemlig at opfange statistiske forskelle/ligheder mellem forskellige befolkningsgrupper.

Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Kilde:
Jensen, F.S. (1998): Friluftsliv i det åbne land 1994/95. Forskningsserien nr. 25-1998, Forskningscentret for Skov & Landskab. 151 s.


Videnblad nr.: 06.01-86
Forfatter: Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt