Dato: 09-05-2011 | Videnblad nr. 06.01-57 Emne: Friluftsliv

Kanon for dansk forskning i friluftsliv I

Dette videnblad er et bud på en kanon for dansk forskning i friluftsliv. Inspireret af arbejdet med såvel en dansk kultur- og naturkanon følger her en samling og præsentation af nogle af de vigtigste værker inden for forskning i friluftsliv i Danmark. Værkerne præsenteres i kronologisk orden – i dette Videnblad værker fra 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne.

Cyklist ved sø

Cyklist ved sø

Denne kanon er et oplæg til samtale, diskussion og debat om forskning i friluftsliv i Danmark.

Publikationerne er udvalgt med henblik på at vise retninger, milepæle og forskellige vinkler på forskning i friluftsliv – forstået meget bredt – som "brug af og betydningen af brug af natur".

I listen er således repræsentanter fra en række danske forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med friluftsliv (Institut for Idræt og Skov & Landskab ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Roskilde Universitet m.fl.), og der er valgt forholdsvis mange antologier i listen for at vise bredden og de mange retninger i dansk friluftsforsknings korte historie. Den tværvidenskabelige tilgang og støtten fra Friluftsrådet til en række af projekterne og publikationerne er også værd at bemærke – samt måske fraværet af kvindelige forfattere? Publikationerne er listet kronologisk, og friluftskanonen er et øjebliksbillede, der selvfølgelig er subjektivt. Når man som i dette tilfælde laver nogle tilvalg, laver man også nogle fravalg, dvs. mange andre bøger, artikler og publikationer kunne have været med.

Summa summarum: Denne kanon skal ses som et oplæg til refleksion, samtale, diskussion og debat.

1. Koch, N. Elers (1978 - 1988).

Skovenes friluftsfunktion i Danmark. Del I – IV. Statens forstlige Forsøgsvæsen (nu Skov & Landskab).

Skov & Landskab rummer i dag landets største forskningsgruppe omkring friluftsliv bl.a. på grund af Niels Elers Kochs forskning.

Skov & Landskab rummer i dag landets største forskningsgruppe omkring friluftsliv bl.a. på grund af Niels Elers Kochs forskning.

Med oprettelsen af "Projekt Skov og Folk" i 1975 ved Statens forstlige Forsøgsvæsen startede Niels Elers Koch den første mere stabile forskningsenhed for friluftsliv i Danmark. Niels Elers Kochs forskning blev udgangspunktet for en nu godt 35-årig nationalt dækkende udforskning af det uorganiserede friluftsliv i de danske skove. Denne forskning har overvejende været rettet mod forvaltning og politikudformning inden for skovsektoren, og har påvirket denne på en lang række områder – f.eks. Skovloven samt tilskudsordninger til løvtræ og skovrejsning. Det er gennem dette arbejde, at man for første gang får sat tal på danskernes brug af skovene i fritiden – f.eks. hvilke aktiviteter man foretager sig, og hvor hyppigt og hvor længe man er på besøg. Endvidere blev der udviklet metoder til at undersøge friluftslivet i konkrete skove, og der blev sat besøgstal på mere end 600 skove. Samtidigt blev der opbygget et net af faste tællestationer – automatiske tællestationer, der den dag i dag tæller biler døgnet rundt på en række p-pladser i tilknytning til fire skov- og naturområder. Et andet banebrydende bidrag fra dette projekt er undersøgelserne af befolkningens ønsker til skovenes udformning, de såkaldte præferenceundersøgelser. Det er fra disse undersøgelser, at man f.eks. har fået kendskab til, at oplevelsen af "stilhed" er det, der sættes allermest pris på i forbindelse med en tur i skoven. Bl.a. på grund af Kochs grundlæggende kvantitative forskning rummer Skov & Landskab i dag landets største forskningsgruppe omkring friluftsliv.

2. Eichberg, Henning & Jespersen, Eigil (1986)

De grønne bølger. Træk af natur- og friluftslivets historie. Forlaget Bavnebanke.

I 1983 drøftede Fredningsstyrelsen, Friluftsrådet og Gerlev Idrætshøjskole at starte et forskningsarbejde om friluftslivets samfundsmæssige placering og betydning. Som et forarbejde til dette skulle Gerlev Idrætshøjskole i et arbejdsnotat prøve at beskrive de perioder i Danmark og Europa, hvor der havde været en særlig interesse for at dyrke friluftsliv – de såkaldte grønne bølger. Bogen beskriver, analyserer og argumenterer for friluftsliv som en social og kulturel konstruktion. En af de mest grundlæggende og vigtigste erkendelser inden for forskning i friluftsliv i Norden er netop, at den nordiske friluftslivstradition ikke er den eneste eller den "naturlige" form for friluftsliv. Tværtimod er den i et historisk og geografisk lys kun én blandt mange meget forskellige friluftslivskulturer. Måske skulle der en "outsider" – tyskeren Eichberg i Danmark til for at se og turde sige, at friluftsliv var relativt i tid og rum. Sammenlignet med Norge og Sverige er det forholdsvist tidligt, at denne erkendelse bliver publiceret i Danmark via De grønne Bølger. En erkendelse som siden da er blevet meget udbredt. Bogen er optrykt i 2000 med et nyt efterskrift.

3. Berg-Sørensen, Terkel (red.) (1997).

Friluftsliv og naturoplevelser - Artikler om dansk friluftsliv. Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv.

I anledningen af Dansk Forum for Natur- og Friluftslivs (DFNF) 10 års jubilæum i 1997 udgav foreningen en antologi med udvalgte artikler fra foreningens medlemsblad "Dansk Friluftsliv" og andre tidsskrifter. En såkaldt "blomsterbuket", der blev redigeret af Terkel Berg-Sørensen. Man kan se denne antologi som en opsamling og et godt billede på "pionertiden". Artiklerne er resultaterne af en række udviklingsarbejder inden for det pædagogiske friluftsliv. Artiklerne viser den meget tidstypiske holdningsprægede og subjektive tilgang som er/var kendetegnende for DFNF. Samtidig var artiklerne den spæde start på forskning i det pædagogiske friluftsliv. Mange erfarne forskere i dansk friluftsliv og stiftere af DFNF er repræsenteret i antologien.

I anledningen af Dansk Forum for Natur- og Friluftslivs (DFNF) 10 års jubilæum i 1997 udgav foreningen en antologi med udvalgte artikler fra foreningens medlemsblad "Dansk Friluftsliv" og andre tidsskrifter. Man kan se denne antologi som en opsamling og et godt billede på "pionertiden" inden for friluftsliv.

I anledningen af Dansk Forum for Natur- og Friluftslivs (DFNF) 10 års jubilæum i 1997 udgav foreningen en antologi med udvalgte artikler fra foreningens medlemsblad "Dansk Friluftsliv" og andre tidsskrifter. Man kan se denne antologi som en opsamling og et godt billede på "pionertiden" inden for friluftsliv.

4. Jensen, Frank Søndergaard (1999).

Forest recreation in Denmark from the 1970s to the 1990s. Forskningsserien, Nr. 26. Forskningscentret for Skov & Landskab (nu Skov & Landskab).

En opfølgning på Niels Elers Kochs studier og forskning, der viser mønstre og trends i det uorganiserede friluftsliv i skovene, samt holdningerne til skovens udformning. Ved at anvende samme kvantitative repræsentative undersøgelsesmetodik, studerede Jensen udviklingen over tid, og ved at gentage skovundersøgelser fra 1970’erne har det været muligt at sammenligne over tid. Gennem disse undersøgelser er der f.eks. påvist en tendens til et øget antal skovbesøg i den voksne danske befolkning fra 1970’erne til 90’erne – men af en kortere varighed. Samtidig har de gentagne præferenceundersøgelser dokumenteret, at præferencer er ganske stabile over tid – der ønskes stadig stilhed, et rigt dyreliv og skovmiljøer, der er domineret af gammel løvskov.Videnblad nr.: 06.01-57
Forfatter: Peter Bentsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt