Dato: 14-06-2011 | Videnblad nr. 06.01-58 Emne: Friluftsliv

Kanon for dansk forskning i friluftsliv II

Her følger anden del af en præsentation af nogle af de vigtigste værker inden for forskning i friluftsliv i Danmark – et bud på en kanon for dansk forskning i friluftsliv. I Videnblad 6.1-57 blev fire værker fra før årtusindeskiftet præsenteret – i dette Videnblad er vi nået til dette århundrede.

I dette hæfte beskrives blandt andet folks egen vurdering af hvad natur og grønne områder betyder for deres helbred. Udgivet 2005 af Skov & Landskab.

I dette hæfte beskrives blandt andet folks egen vurdering af hvad natur og grønne områder betyder for deres helbred. Udgivet 2005 af Skov & Landskab.

5. Agger, P., Reenberg, A., Læssøe, J. og Hansen, H.P. (2002).

Naturens værdi. Vinkler på danskernes forhold til naturen. Gads Forlag.

Naturens Værdi er en debatbog udgivet af det nu nedlagte Naturråd, der bl.a. havde til opgave at undersøge danskernes holdning til natur. Antologien afrunder denne opgave, og blev færdiggjort af Danmarks Miljøundersøgelser. Værket indeholder mange bidrag og forsøger at vise, hvor kompleks forståelsen af naturen og naturbegrebet i virkeligheden er. Bogen står i gæld til og nævner inspiration fra forskningscenter "Menneske & Natur" og forskningsprogrammerne "Landmanden som Naturforvalter", "Menneske, Landskab & Biodiversitet" og "Foranderlige Landskaber" samt Forskningscenter for Skov & Landskab. Måden vi behandler naturen på er hele tiden genstand for debat. Antologien kan være en hjælp i debatten om naturen og til den måde, som vi behandler den på.

6. Kruse, Søren (2002).

Naturoplevelsernes didaktik. Iagttagelser af de iscenesatte naturoplevelser med naturvejledning som eksempel. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Søren Kruses ph.d.-afhandling må være en af de første videnskabelige undersøgelser af det pædagogiske friluftsliv i Danmark. I afhandlingen fokuserer Kruse på de iscenesatte naturoplevelser og naturvejledning.

Afhandlingen er præget af Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles fokus på området. Den har en mere teoretisk tilgang end tidligere forskning i friluftsliv, især inden for det meget normative pædagogiske friluftsliv. Afhandlingen bidrager således med en række didaktiske overvejelser i forhold til naturvejledning og naturoplevelser.

7. Mygind, Erik (red.) (2005).

Udeundervisning i folkeskolen. Et casestudie om en naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000-2003. Museum Tusculanums Forlag.

Antologien er en samling af artikler fra det såkaldte Rødkildeprojekt, hvor en forskergruppe bestående af otte forskere og fire specialestuderende fra hhv. Institut for Idræt ved Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fulgte, undersøgte og dokumenterede betydningen af udeundervisning i den danske folkeskole. Fokus var bl.a. på sundhed, trivsel, didaktik og socialt miljø undersøgt via kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. De overordnede forskningsspørgsmål sammenfattes af Mygind til: Hvordan påvirkes elevernes trivsel, oplevelse af undervisning, sociale relationer, miljøforståelse og fysiske aktivitet i ude- og inderummet? – Hvordan påvirkes lærernes valg af undervisningsmetoder? – Hvilke holdninger har forældrene til udepædagogik i undervisningen i tre år? Antologien markerer Institut for Idræts fokus på sundhed, læring og det institutionaliserede friluftsliv. Rødkildeprojektet viste, at undervisningen i skoven gav gennemsnitligt et mere end dobbelt så højt aktivitetsniveau, sammenlignet med normal undervisning på skolen. Projektet viste også, at kombinationen af inde- og udeundervisning så ud til at give et væsentligt motivationsmæssigt bidrag til skolelivet og dermed tilførte en trivselsdimension til sundhedsbegrebet.

8. Andkjær, Søren (red.) (2005).

Friluftsliv under forandring – en antologi om fremtidens friluftsliv. Slagelse: Forlaget Bavnebanke. 

Antologien viser en udvikling frem mod en mere åben og udogmatisk debat - og en større interesse for at forske i friluftsliv.

Antologien viser en udvikling frem mod en mere åben og udogmatisk debat - og en større interesse for at forske i friluftsliv.

I 2003 arrangerede Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet et seminar om friluftsliv på baggrund af et forsknings- og udviklingsprojekt med titlen "Friluftsliv i det 21.århundrede". Seminaret og den opfølgende bog kan ses som "en del af udviklingen frem mod dels en mere åben, udogmatisk og fremtidsrettet debat, og dels en større forskningsmæssig interesse for feltet friluftsliv i Danmark". Antologien rummer bidrag fra en række forskellige danske forskningsmiljøer. Bogen består af tre dele, der viser mangfoldigheden og forskelligheden i friluftsliv. I første del diskuteres friluftsliv primært ud fra historiske og kultursociologiske perspektiver, hvor bl.a. værdier, natursyn og tendenser behandles. Anden del omhandler de pædagogiske og psykologiske perspektiver, med bidrag om bl.a. læring, vejledning og sikkerhed. I antologiens sidste del diskuteres friluftsliv ud fra politiske og forvaltningsmæssige perspektiver – som f.eks. kortlægning af danskernes friluftsvaner, hvordan friluftslivet påvirker naturen, og scenarier for hvordan fremtidens friluftsliv kan udvikle sig og tilgodeses.

9. Hansen, Karsten B. & Nielsen, Thomas S. (2005).

Natur og grønne områder forebygger stress. Skov & Landskab.

I 2005 udgav Skov & Landskab dette hæfte, som siden er blevet spredt og citeret mange steder. Publikationen og det bagvedliggende forskningsprojekt er inspireret af en række studier ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. I hæftet beskrives bl.a. folks egne vurderinger af, hvad natur og grønne områder betyder for deres helbred, ligesom eksempelvis betydningen af (kort) afstand til grønne områder behandles. Publikationen markerer starten på Skov & Landskabs opprioritering af forskningsområdet: Natur og Sundhed.

10...

Der skal være plads til forbedring og udvikling, og derfor er denne tiende plads tom. Her kan læseren selv indsætte de mangler, der utvivlsomt vil være i denne kanon. Her kunne f.eks. nævnes to ph.d.-afhandlinger der kom i 2008 fra henholdsvis Syddansk Universitet og Københavns Universitet: Søren Andkjærs "Friluftsliv i Danmark: Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv" eller Hans Jørgen Fiskers "Unges friluftsliv i det 21. århundrede. Unges friluftsliv som personligt, socialt og kulturelt identitetsprojekt på friluftslivets felt".

Læseren kan evt. lave sin helt egen personlige kanon eller reflektere over, hvordan en kanon for friluftsliv for Naturstyrelsen ville se ud? En kanon for Friluftsrådet? Eller Danmarks Naturfredningsforening eller Naturvejlederforeningen i Danmark?Videnblad nr.: 06.01-58
Forfattere: Peter Bentsen og Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt