Dato: 23-01-2012 | Videnblad nr. 06.01-61 Emne: Friluftsliv

Hvorfor deltager lodsejere i Spor i Landskabet

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver befolkningen mulighed for naturoplevelser i områder, der ellers ikke er tilgængelige. Konceptet bygger på frivillig deltagelse af lodsejere, der vil lægge jord til et såkaldt spor. Men hvad er det, der får lodsejere til frivilligt at lægge jord til en rekreativ sti? En spørgeskemaundersøgelse blandt lodsejere, der deltager i Spor i Landskabet, sætter fokus på netop dette spørgsmål. Det viser sig, at selve "sagen" Spor i Landskabet er vigtigst for de fleste deltagende lodsejere.

Deltagerne i Spor i Landskabet motiveres i høj grad af selve ideen bag Spor i Landskabet og af solidaritet med befolkningen. Foto: Mette B. Nørregaard.

Deltagerne i Spor i Landskabet motiveres i høj grad af selve ideen bag Spor i Landskabet og af solidaritet med befolkningen. Foto: Mette B. Nørregaard.

Etablering af nye spor er afhængig af lodsejeres velvilje og lyst til frivillig deltagelse. Det er derfor væsentligt at have kendskab til, hvad der ligger bag selve beslutningen om at deltage. Lodsejeres beslutning om at lægge jord til et spor kan påvirkes af både økonomiske, sociale, retslige og en række andre bekymringer, som er præsenteret i Videnblad 06.01-60 Lodsejeres erfaringer med Spor i Landskabet. I dette Videnblad stilles der skarpt på de dybereliggende bevæggrunde og motiver for lodsejeres frivillige deltagelse, baseret på svar fra 207 lodsejere, der deltager i Spor i Landskabet.

Hvordan undersøges lodsejeres motiver?

Med udgangspunkt i psykologisk motivationsteori og ved brug af et undersøgelseskoncept kaldet Volunteer Functions Inventory (VFI) er de grundliggende årsager til lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet forsøgt klarlagt (se evt. Videnblad 6.1-60 for mere om selve gennemførelsen af undersøgelsen). Den grundlæggende tanke er, at mennesker motiveres til handling ud fra en opfattelse af, at handlingen medfører et bestemt udbytte, og at frivillige handlinger, som på overfladen ser ens ud, meget vel kan afspejle markant forskellige dybereliggende motiver. VFI – der oprindeligt stammer fra USA (1992) – er udviklet til at måle motiver således, at der tages højde for, at den enkelte person kan have flere forskellige motiver og at forskellige personer kan have forskellige motiver for samme frivillige indsats. VFI er forholdsvis enkel at anvende og er en af de hyppigst anvendte metoder inden for motiv-forskningen. Metoden består af en liste med i alt 30 udsagn/påstande om forskellige motiver, som kan ligge bag en frivillig indsats. Den frivillige – i dette tilfælde lodsejeren, der frivilligt deltager i Spor i Landskabet – skal så give de forskellige udsagn en karakter fra 1 til 5 ud fra en vurdering af, hvor vigtige udsagnene er for deres deltagelse. Udsagnene udgør seks overordnede såkaldte motivfunktioner, der kan motivere til frivilligt arbejde, og til hver motivfunktion hører fem udsagn/påstande. Nedenfor er de seks overordnede motivfunktioner beskrevet sammen med et eksempel på et af de fem tilhørende udsagn:

  • Værdier udtrykker altruisme, medmenneskelighed, bekymring og omsorg for andre, f.eks.: "Jeg nærer medfølelse for de mennesker, som ikke har mulighed for at opleve jordbrugslandskabet"
  • Læring repræsenterer et ønske om at lære noget nyt. Det kan både være faglig viden eller viden om sig selv, f.eks.: "Gennem frivillig deltagelse lærer jeg mine egne stærke og svage sider bedre at kende"
  • Identitet siger noget om udvikling af personlighed og øget selvrespekt ved at føle sig nyttig, f.eks.: "Frivillig deltagelse giver mig en bedre selvfølelse"
  • Sociale forventninger repræsenterer et ønske om at leve op til normer og forventninger fra familie, venner og ens øvrige sociale miljø, f.eks.: "Folk, som står mig nær, ser gerne, at jeg deltager i frivilligt arbejde"
  • Status/indflydelse udtrykker et ønske om øget indflydelse og anseelse i lokalsamfundet, f.eks.: "Frivillig deltagelse styrker min indflydelse i lokalsamfundet"
  • Sagen "Spor i Landskabet" handler om at kæmpe for selve sagen og organisationens formål, f.eks.: "Gennem min deltagelse i Spor i Landskabet kan jeg være med til at øge interessen og forståelsen for jordbrugsproduktion".

Hvad motiverer lodsejerne til deltagelse?

Undersøgelsen viser, at de af de 30 udsagn, der i højeste grad motiverer lodsejerne til deltagelse i Spor i Landskabet, handler om at kunne gøre lokalområdet mere attraktivt, modvirke fordomme om jordbrug, øge interesse og forståelse for jordbrugsproduktion, fremme dialog mellem friluftsudøvere og lodsejere og hjælpe dem, der ikke har samme muligheder som dem selv.

Hvad angår vægtningen af de seks overordnede motivfunktioner, viser det sig, at lodsejerne motiveres mest til deltagelse af Sagen "Spor i Landskabet", som har en gennemsnits-værdi, der nærmer sig 4 af 5 mulige (se figur 1). Dernæst følger motivfunktionen Værdier, som ligeledes vurderes at være mere vigtig end ikke vigtig. Motivfunktionerne Læring, Identitet, Sociale forventninger og Status/Indflydelse har derimod alle gennemsnitsværdier, der ligger tættere på ikke vigtig end meget vigtig. Resultaterne viser dermed, at lodsejernes bagvedliggende motiver for at åbne ejendommen for offentlig færdsel først og fremmest er selve sagen, dvs. de grundlæggende formål forbundet med Spor i Landskabet. Lodsejernes næststørste motiv til frivilligt at give befolkningen yderligere rekreativ adgang til ejendommen er, at det tilfredsstiller et ønske om at gøre noget godt for andre mennesker.

Figur 1. Lodsejernes gennemsnitlige bedømmelse af seks motivfunktioners vigtighed i forhold til deres deltagelse i Spor i Landskabet

Figur 1. Lodsejernes gennemsnitlige bedømmelse af seks motivfunktioners vigtighed i forhold til deres deltagelse i Spor i Landskabet

Øvrige motiver

Lodsejerne havde desuden mulighed for at uddybe eller tilføje andre motiver for deres deltagelse, hvilket 30 lodsejere har gjort. Flest har beskrevet, at de primært deltager, fordi andre ønskede det og opfordrede dem. Et eksempel herpå er kommentaren: "Jeg har deltaget, fordi andre ønskede at kunne bruge naturen i nærmiljøet". Lidt færre har beskrevet, at den bagvedliggende grund til deres deltagelse er at skabe bedre adgang, mens andre har skrevet, at de deltager, fordi de er stolte af deres natur og gerne vil give andre mulighed for at opleve den. Enkelte beskriver goodwill og harmoni i lokalsamfundet som motiver, f.eks.: "Jeg får god goodwill i lokalsamfundet, også selvom folk ikke kommer af sted". Og endelig beskriver en lodsejer, at vedkommende motiveres af muligheden for øget omsætning i ejendommens gårdbutik.

Konklusion

Deltagerne i Spor i Landskabet motiveres således i høj grad af selve ideen bag Spor i Landskabet og af solidaritet med befolkningen. Hvis lodsejerne oplever, at det forventede og oplevede udbytte ved at deltage stemmer overens med deres motiver for frivillig deltagelse, stiger deres tilfredshed og dermed også sandsynligheden for, at de ønsker at åbne et nyt spor – eller ikke lukker et eksisterende spor. Det er således væsentligt at have et godt kendskab til frivillige deltageres motiver for at kunne målrette en fremadrettet indsats i forhold til nye såvel som allerede eksisterende deltagere.

Kilder:
Mette Bindesbøll Nørregård (2011): Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet – En spørgeskemaundersøgelse af lodsejeres frivillige indsats for øget offentlig tilgængelighed i landbrugslandskabet. Speciale i Landskabsforvaltning ved Skov & Landskab, Københavns Universitet.
Spor i LandskabetVidenblad nr.: 06.01-61
Forfattere: Mette Bindesbøll Nørregård og Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt