Dato: 12-11-2015 | Videnblad nr. 05.02-10 Emne: Internationalt plansamarbejde

Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU

Volanteprojektet har fokus på fremtidig landskabsforvaltning og -udviklingen i Europa, med udgangspunkt i historisk udvikling og nutidige processer, visioner og scenarier, samt modellering og vurderinger af konsekvenser. Projektet sammenstiller disse forløb, og beskriver en  ”køreplan” for en fremtidig  bæredygtig landskabsforvaltning.  

Figur 1. Illustration af elementer i Volante frameworket, som omfatter processer, vurderinger og visioner, der sammen tegner et roadmap for fremtidens bæredygtige landskaber.

Figur 1. Illustration af elementer i Volante frameworket, som omfatter processer, vurderinger og visioner, der sammen tegner et roadmap for fremtidens bæredygtige landskaber.

Gennem de seneste 5 år, har forskere ved IGN arbejdet med bæredygtige visioner for landskabsforvaltningen inden for rammerne af Volante projektet, Visions of Land Use Transformations in Europe (www.volante-project.eu). Det er sket i samarbejde med forskere fra 13 andre forskningsinstitutioner og universiteter i EU.

Projektet bygger videre på væsentlige dele af den viden, der er opnået over de seneste årtier i europæisk sammenhæng gennem projekter som Seamless og Sensor, som var med til at gøre data og modeller tilgængelig på tværs af EU-landene. Disse data er anvendt til at danne et billede af de overordnede processer i EU, mulige drivkræfter og udviklingsveje. Derudover indeholder Volante projektet en væsentlig overbygning orienteret dels mod historiske trends, men i særdeleshed mod visioner for en fremtidig bæredygtig udvikling (se Figur 1).

Historisk overblik

Der er i projektet skabt et historiske overblik over areal- og landskabsudvikling, forvaltning, styreformer, lovgivning og drivkræfter over de sidste 200 år for alle EU lande. Det historiske overblik er dannet på baggrund af nationale fortællinger og udvalgte data, der illustrerer, hvornår og hvordan forskellige epoker er indtrådt i de forskellige lande, fra udskiftning, over industrialisering og effektivisering til øget grøn bevidsthed.

Casestudier af aktuel udvikling

Der er foretaget case studier af den aktuelle landskabsudvikling og udviklingen i regulering i landene Danmark, Holland, Rumænien, Grækenland, Østrig og Italien. Casestudierne har været rettet dels mod lodsejere i udvalgte områder, og dels imod det politiske led i forvaltning af landskaberne. 

I 6 caseområder, så kaldte hotspots, er en udvalgt skare af lodsejere blevet interviewet, om hvor vidt forskellige drivkræfter spiller ind på landskabsforandringerne. Case områderne udgør Roskilde kommune i Danmark, Reichraming kommune i Østrig, Stăncuţa og Răteşti kommuner i det sydlige Rumænien, de Ægæiske øer (Lesvos) i Grækenland, Portofino Regional park i det nordvestlige Italien og Heerde kommune i Holland. Områderne afspejler foranderlige landskaber, hvor det traditionelle landbrug er under pres fra forskellige drivkræfter. Presset kan komme både fra mere intensiv arealanvendelse i form af f.eks. byvækst, eller gennem ekstensivering i form af marginalisering og opgivelse af dyrkningen. Dette ses f.eks. i tørkeramte bjergegne eller egne med store socio-økonomiske udfordringer som f.eks. i de tidligere socialistiske lande i Østeuropa.

I fem af de seks lande er der gennemført interviews med involverede embedsmænd, administrativt personale, og interesseorganisationer. Fokus var på EU-politikkernes påvirkning af nationale politikker - eksemplificeret ved habitatdirektivets gennemførelse og brugen af EU’s miljøvenlige jordbrugsordninger i denne sammenhæng. På denne baggrund er den aktuelle forvaltning analyseret, og svagheder og udfordringer er identificeret. Resultaterne af lodsejerundersøgelser og analyser af policy er afrapporteret nationalt ved workshops, for at få kommentarer og muliggøre, at aktørerne inddrager erfaringerne direkte.

Efter murens fald i 1989 skulle store landbrugsarealer i Rumænien fordeles til private bønder. I dag er området præget af både storskala landbrug og småbønder med store forskelle i teknisk kapacitet. Foto: Søren Bech Pilgaard Kristensen

Efter murens fald i 1989 skulle store landbrugsarealer i Rumænien fordeles til private bønder. I dag er området præget af både storskala landbrug og småbønder med store forskelle i teknisk kapacitet. Foto: Søren Bech Pilgaard Kristensen

Scenarier, vurderinger og visioner for fremtiden

Parallelt med forskernes scenariearbejde og vurderinger, er en bredere pallet af visioner for fremtidig udvikling afdækket gennem workshops med borgere, interesseorganisationer, embedsmænd og politikere. Bagefter har en udvalgt gruppe af eksperter og politikere, der tilsammen repræsenterer centrale sektorinteresser (landbruget, forbrugere, planlæggere), identificeret tre visioner for fremtidens Europa. Disse visioner fungerer som eksempler på ”guiding principles” for fremtidens fysiske planlægning og politikudvikling. De tre visioner har fokus på henholdsvis bedst mulig arealanvendelse, regional forbundethed og lokal multifunktionalitet. Hver især dækker disse visioner ønsket om optimering af arealressourcen, ønsket om at bo nærmere på det naturlige miljø og selvforsyning i lokale samfund.

Hvordan kommer vi bæredygtigt i mål?

De mange data og resultater er blevet brugt til at fremstille et ”Roadmap” for fremtidens planlægning af en bæredygtig udnyttelse af Europas landskaber. Dette Roadmaps styrke er, at det viser konsekvenserne ved at vælge forskellige ruter på vejen. F.eks. kan man se, hvad øget prioritering af europæisk selvforsyning med fødevarer eller det modsatte - øget samhandel med andre verdensdele - vil have af betydning for Europas landbrugs- og naturarealer. 

I projektets afsluttende fase har man i workshops sammenstillet forskernes viden om de forskellige scenarier med politikernes og eksperternes tre fremtidsvisioner. Dette repræsenterer en ny og spændende dimension i måden at opbygge et forskningsprojekt, hvor flere typer af viden og erfaring bringes i spil sammen. Et centralt budskab er, at der er mange politikker og sektorer, som har indflydelse på fremtidens landskaber, selvom de i udgangspunktet ikke er rettet mod regulering eller planlægning af arealanvendelsen. Desuden er der stor forskel på, hvordan forskellige politikker konkret implementeres i EU’s medlemslande. Der er derfor behov for et ”rumligt tjek” af EUs lovgivning og implementering, for at sikre at den ikke får utilsigtede konsekvenser. 

De danske resultater

Hele projektet omfatter en lang række resultater, og en mere detaljeret beskrivelse af den danske indsats og danske forhold kan findes i de følgende tre Videnblade. Disse resultater omfatter:

Lodsejerundersøgelsen, som gav indtryk af den store spændvidde i drivkræfter, landbrugere og motiver, der er inden for EU, fra intensive bynære miljøer i Nordeuropa til ekstensive bjergområder i alperne og områder præget af turisme og deltidslandbrug i Sydeuropa. 

Lodsejerundersøglesen i kombination med nationale implementerings- og policy analyser , som afdækker barrierer og muligheder i den fremtidige nationale landskabsforvaltning.  

Sammenlignende analyser af Habitatdirektivets gennemførelse og de miljøvenlige landbrugsordninger i 5 EU-lande,som har vist den store spændvidde, der er i de enkelte landes gennemførelse af ny EU lovgivning og ændringer i handlingsmønstre, som resultat.

Projektet er afsluttet med udgangen af april, 2015.


Kilde:
http://www.volante-project.eu/
Samt rapporter fra ovenstående side. 


Videnblad nr.: 05.02-10 
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Frank Søndergaard Jensen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt