Dato: 11-10-2011 | Videnblad nr. 08.02-02 Emne: Offentlighed og kommunikation

Scenarier for byvækst i Europa II

Fokus på peri-urbane områder

Peri-urbane områder vil opleve de højeste vækstrater i byvæksten.

I det EU-medfinansierede forskningsprojekt PLUREL (2007-2010), koordineret af Skov & Landskab, blev scenarier brugt til at modellere fremtidige muligheder for byudvikling i Europa.

Figur 1: Urbanisering i peri-urbane områder 2005 – 2025. Regionerne omkring København samt i det nordvestlige Tyskland vil vokse hurtigere i de peri-urbane (bynære) områder end i både by- og landområder.

Figur 1: Urbanisering i peri-urbane områder 2005 – 2025. Regionerne omkring København samt i det nordvestlige Tyskland vil vokse hurtigere i de peri-urbane (bynære) områder end i både by- og landområder.

I det foregående Videnblad nr 8.2-1 ’Scenarier for byvækst i Europa: Tab af natur- og landbrugsareal’ blev de fire scenarier og de første resultater præsenteret. I dette Videnblad vil vi præsentere modellernes resultater for byvækst i bynære (= peri-urbane) områder. Det overordnede resultat er som skrevet ovenfor, at peri-urbane områder vil opleve de højeste vækstrater i byvæksten.

Peri-urbane områder er arealer omkring byerne, der er under forandring fra land til by.

Byområder er i PLUREL defineret ud fra arealanvendelsen (Urban land use i CORINE. CORINE er en database for arealanvendelse i Europa fra det Europæiske Miljøagentur, EEA, European Environment Agency).

Peri-urbane områder er relateret til befolkingstætheden på en kvadratkilometer. Områder med mere end 40 indbyggere pr. km2, der grænser op til eller ligger meget tæt ved byområder, er peri-urbane. Disse områder er under et stort pres fra byudvikling, hvilket f.eks. kan føre til en forringelse af kvaliteten af naturområder i nærheden af byerne.

Byvækst i peri-urbane områder

Tabel 1 næste side viser en oversigt over de forventede ændringer af arealanvendelsen i by, bynære områder og landdistrikter i Europa i henhold til de fire scenarier.

Subregion

Bebyggede areal 2000
(andel af samlet areal)

Årlig vækst af bebyggede arealer
2005 – 2025

A1
Hyper tech

A2
Extreme water

B1
Peak

oil

B2
Fragmen-tation

Urban

48.765 km2 (79,1 %)

0,65%

0,61%

0,50%

0,48%

Peri-urban/

bynære

47.532 km2 (8,3 %)

2,46%

2,06%

1,44%

1,44%

Rural

72.182 km2 (2,5 %)

2,13%

1,75%

1,24%

1,24%

Total

168.478 km2 (4,7 %)

1,86%

1,55%

1,10%

1,09%


Bemærkelsesværdigt er det, at i alle scenarierne vil man i de peri-urbane områder opleve den hurtigste vækst i omfanget af bebyggede arealer sammenholdt med i by- eller landdistrikter. Både i scenarierne ’Peak Oil’ og ’Fragmentation’, som begge indeholder en lav økonomisk vækst , og i scenariet ’Peak Oil’, der oven i købet har fokus på fortætning, er stigningen i bynære områder stadig højere end i byområder eller landdistrikter.

Figur 1 viser den forventede udvikling i peri-urbane områder i Danmark og naboregionerne. Farverne viser ændringen i andelen af bebyggede arealer i peri-urbane områder i forhold til det samlede areal. Det betyder for eksempel, at i regionerne omkring København samt i det nordvestlige Tyskland vil størrelsen af bebyggede arealer vokse hurtigere i peri-urbane områder end i by- og landområder. På den anden side forventes den største del af byvæksten – for eksempel i Vestjylland eller dele af Sverige – at ske i byområder eller landdistrikter, men ikke i peri-urbane områder. Kortet viser også, at det højeste pres på peri-urbane områder er omkring storbyerne som København, Göteborg eller Hamburg.

Regionale planer, som inddrager den grønne struktur ligesom Fingerplanen for København, vil helt sikkert blive stærkt udfordret af denne udvikling.

Yderligere information:
Alle resultater, rapporter osv. fra projektet PLUREL Xplorer findes på PLURELs hjemmeside.
Pauleit S, Bell S, Aalbers C, Nielsen TS, Nilsson K (eds.) Forventet afsluttet 2012. Peri-urban futures: land use and sustainability. Springer Berlin.

Piorr A, Ravetz J, Tosics I (eds.) 2011. Peri-urbanisation in Europe. Towards European Policies to Sustain Urban-Rural Futures. A Synthesis report. University of Copenhagen. Academic Books Life Sciences.Videnblad nr.: 08.02-02
Forfattere: Christian Fertner og Thomas Sick Nielsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt