Dato: 23-06-2015 | Videnblad nr. 04.03-07 Emne: Afvanding

Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds

Kloakkerne har mange steder svært ved at klare voldsomme regnskyl. For at aflaste systemet kan man nedsive eller forsinke vejvandet i grønne områder. Det kan lade sig gøre hvis vejen har et passende fald mod et egnet areal i nærheden – og at man kan lede vandet praktisk og sikkert hen til arealet. Vejkryds er en særlig udfordring, viser erfaringer fra Innovationskonsortiet »Byer i Vand­balance«.

Vejkryds med vejbrønd til regnvand

Figur 1. Irish Crossing på Krogebjerg. Til venstre under regn, set fra Krogebjerg med Harboørevej til venstre i billedet. Til højre efter regn, set fra Krogebjergparken mod Harboørevej. Under regn strømmer vandet fra Harboørevej ud på Krogebjerg, hvor det fanges i en lokal vejbrønd (ø600, ses først for i foto til højre) og føres via et underjordisk rør til grøften langs Harrestrup Å, hvor det renses i et dobbeltporøst filter, før det ledes ud i åen. Fredningsbestemmelserne for Krogebjergparken gør, at der ikke kunne etableres en rende, hvor vandet kunne løbe synligt gennem parken. Krydsningen er udført i asfalt og over et bredt stykke, sådan at man som bilist kan nå at få begge hjulsæt ned, før man kører op igen. De høje kantsten fra Harboørevej er sænket ved mødet med krydset for at gøre det lettere for gående og kørestolsbrugere at bruge fortovet. Fotos: Ulrik Hindsberger

Veje, der falder mindst 3 promille mod grønne områder e.l., kan kobles af kloaksystemet, og regn-afstrømningen i stedet håndteres lokalt. En af udfordringerne er at lede vandet ad vejen hen til området. Det kræver bl.a., at man blænder nedløbsbrønde, sikrer tilstrækkelig kapacitet og finder metoder til at overkomme lunker – læs mere i Videnblad 04.03-06. Desuden kræver det særlige forholdsregler, når en afkoblet vej krydser en anden vej.

I regi af innovationskonsortiet »Byer i Vandbalance« har vi forsøgsvis afkoblet to veje i bydelen Vanløse i København fra fælleskloakken, nemlig Harboørevej og et stykke af Krogebjerg. De to boligveje udgør i alt 0,4 ha, og regnvandet ledes nu til Harrestrup Å med højst 0,4 l/s efter rensning i et dobbeltporøst filter i Krogebjergparken.Figur 2. Arbejdstegning for Irish Crossing ved krydset Harborørevej/Krogebjerg, udarbejdet af Orbicon til brug for myndighedsbehandlingen. Klik på tegning for forstørret udgave.

Krydsning af veje

Når en afkoblet vej krydser en anden vej, skal der tages særlige forholdsregler. Det er både nødvendigt for at styre vandet hen over den tværgående vej og for at undgå farlige situationer trafikalt. I det aktuelle projekt tilstræbte vi en synlig håndtering af vandet, og for at finde alternativer til underjordisk rørføring spurgte vi vejafdelingen i Københavns Kommune til råds.

Her foreslog man en metode, der går under betegnelsen Irish Crossing, hvor vandet føres i en bred strøm over den tværgående vej via en bred fordybning. Denne løsning kendes fra Irland, hvor små vandløb mange steder skal krydse veje. I en bymæssig sammenhæng er det vigtigt at sørge for, at vandet kan føres sikkert videre på den anden side af krydsningen. Det kan enten ske, ved at vandet fortsætter sit løb langs en kantsten eller ledes til et nedsivningsareal eller udledningspunkt.

Irish Crossing

I projektet besluttede vi at udføre Harboørevejs krydsning af Krogebjerg med en Irish Crossing. Krogebjergs normale vejprofil blev sænket over et bredt stykke, så vandet nu ledes på tværs af vejen og derfra ind mod Krogebjergparken – se figur 1. Figur 2 viser en arbejdstegning.

Udformning

Den udførte Irish Crossing strækker sig knap 22 m på Krogebjerg og godt 23 m op ad Harboørevej. Irish Crossing skal have et fald på minimum 5 promille og helst 10 promille i vandets strømningsretning på tværs af vejen. I det aktuelle projekt er asfaltoverfladen ude i krydset sænket med op til 18-20 cm i forhold til kantstenen. Den maksimale vanddybde er dog 2-3 cm. Asfalten er lagt, så vandet først samler sig i en svagt dybere rende (anes på figur 1), for at det styres så sikkert som muligt over Krogebjerg. Først ved mere intensiv regn løber vandet i den fulde bredde. Desværre var vejopbygningen i krydset dårlig og bunden blød. Derfor var det nødvendigt at udskifte bærelaget helt ned til 0,5 meter på 2/3 af Krogebjerg, hvilket fordyrede anlægsarbejdet.

Skiltning på Harboørevej før Irish Crossing med teksten: Risiko for vand på vejen. Skiltningen er godkendt af politiet og Københavns Kommune

Figur 3. Skiltning på Harboørevej før Irish Crossing med teksten: Risiko for vand på vejen. Skiltningen er godkendt af politiet og Københavns Kommune. Foto: Ulrik Hindsberger

Jo større strækninger man afkobler opstrøms for krydset, des mere vand skal passere på tværs af vejen. I det aktuelle projekt blev det besluttet at bevare to vejbrønde på Harboørevej til at afvande ved mindre regn. Det blev gjort for at undgå at skulle lave en løsning for passage af sidevejen Nordbyvej. De to vejbrønde ligger opstrøms for sidevejen.

Skiltning

Skiltning er vigtig af hensyn til trafiksikkerheden og skal godkendes af både myndigheder og politi. Vejmyndighederne i Københavns Kommune anbefalede, hvilke skilte der skulle bruges – se figur 3. I projektet er der placeret skilte på de tre sider af T-krydset, hvor bilister kan komme fra. Skiltene gør opmærksom på, at der kan forekomme vand på vejen. For cyklister virker en vand­fyldt Irish Crossing som en stor vandpyt, man må acceptere at køre igennem – se figur 4.

Cyklister krydser Irish Crossing.

Figur 4. Cyklister krydser Irish Crossing. Foto: Orbicon

Økonomi Etableringen af en Irish Crossing svarende til krydset Harboørevej/Krogebjerg skønnes at koste ca. 400.000 kr. Opretning af kantsten langs Harboørevej er ikke medregnet (se Videnblad Videnblad 04.03-06). Beløbene er bedste skøn og uden eventuel opmåling, projektering og tilsyn, som vurderes at være yderligere 10-20 pct.

Etablering af byggeplads, afspærring, projektledelse mv.

Afblænding af 8 nedløbsbrønde på Harboørevej

Opbygning af ny vejkasse på ca. 50 cm ift. vejregler

Afløbsarbejder inkl. brønde, rør, samlinger mv.

Udlægning af asfalt med koter som på tegning

Opretning af kantsten i krydset inkl. sænkede hjørner

Skilte og andet inventar

I alt (ekskl. moms) ca.

50.000 kr.

20.000 kr.

150.000 kr.

30.000 kr.

100.000 kr.

30.000 kr.

20.000 kr.

400.000 kr.


Videnblad nr.: 04.03-07
Forfattere: Marina B. Jensen og Ulrik Hindsberger (Teknologisk Institut, uhi@teknologisk.dk)

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt