Dato: 26-08-2011 | Videnblad nr. 04.01-04 Emne: Muldjordsbehandling

Brug af kornkurvegrænser til bestemmelse af en god vækstjord

Forud for ethvert anlægsarbejde der omfatter beplantning, bør der foretages en vurdering af de stedlige vækstvilkår. På baggrund af en sigteanalyse af jorden, samt bestemmelse af jordens pH-værdi og humusindhold, kan man ved brug af kornkurvegrænser let afgøre om den eksisterende vækstjord er velegnet som grundlag for plantevækst.

Dette Videnblad præsenterer kurvebånd for to gode vækstjorde, egnet til henholdsvis plantning i tæt bebyggede områder med høj befæstelsesgrad (let jord) eller til åbne områder, hvor man kan forvente god plads til rodudvikling (god dyrkningsjord). De to kurvebånd er blevet til i regi af det faglige netværk PartnerLandskab med deltagelse af repræsentanter fra en bred gruppe af aktører indenfor den grønne branche.

Kurvebåndene kan bruges til vurdering af om eksisterende jord kan genanvendes til plantning, eller til beskrivelse af den jord der ønskes leveret på byggepladsen.

Jordtype: let jord med god vandinfiltration og luftskifte

Kilde: PartnerLandskab, april 2010

Kilde: PartnerLandskab, april 2010

Den gode vækstjord

Jordens kvalitet i forhold til plantevækst og nedsivning af vand handler egentlig om porerne. De grove porer tillader, at vand nedsiver og luft skifter i jordsystemet. Mellemporerne holder på vand, der samtidig er tilgængeligt for planternes rødder. Porer er svære at måle, mens det er nemt at analysere partiklerne, og der er en god sammenhæng mellem partikelstørrelse og porer.

Biologiske og kemiske forhold i jorden forbedrer også poresystemet, men de fleste af disse forhold bliver ødelagt, når man flytter eller kører på jorden som ved et anlægsarbejde. Jordens humusindhold og pH-værdi er dog stadig relevante for den gode vækstjord. Sammen med en sigtenalyse, er det de bedste indikatorer for jordens kvalitet.

Jordtype: god dyrkningsjord

Kilde: PartnerLandskab, april 2010

Kilde: PartnerLandskab, april 2010

Entydig beskrivelse

Ideen med kornkurverne er at sikre, at jordens kvalitet kan beskrives entydig og klart, således at kvaliteten ikke bliver et diskussionsemne midt i et udbud eller i anlægsprocessen. Kvaliteten skal være klar og tydelig for alle der arbejder med jord, dvs.beskriver, bestiller, leverer, overtager, kontrollerer, afleverer og godkender jord.

Sigtning af jord er en simpel og let måde at undersøge jorden på. Man plotter sigteanalysen i et kornkurvediagram og får et klart billede af partikelsammensætningen. Entreprenør eller tilsyn godkender eller kasserer jorden, hvis den ligger henholdsvis inden for eller uden for grænserne som angivet i dette Videnblad.

Ny standard?

I Danmark kender man især metoden med sigteanalyse fra stabilt grus. Kurvegrænserne for stabilt grus og andre grusprodukter er i dag velafprøvede og anerkendte. De indgår som standard i de gængse beskrivelsessystemer for anlægsarbejder. På samme måde kan man forestille sig kurvebåndene for den gode vækstjord anvendt. Inden for særlige områder som f.eks. græsboldbaner, plantehuller og lignende bruger man allerede i dag metoden til at bestemme en jords kvalitet.

Brug af eksisterende jord – eller to alternativer 

I mange bygge- og anlægssager bruger man den eksisterende jord på byggepladsen. Ved at bruge eksisterende jord tager man stilling til, om jorden er god nok, om man kan forbedre den, eller om man skal udskifte jorden. Kornkurvegrænser hjælper stillingtagen til og kontrol af eksisterende jord.

I byggeri og anlæg flytter man ofte jord i perioder, hvor den er våd. Derfor skal jorden være let og bibeholde grove porer.

Den lette jord

Den helt lette jord har grove porer, lille vandholdende evne, og man kan let flytte den, også hvis den er lidt våd. Jorden er velegnet til gadeplantninger i urbane miljøer og andre områder der præges af befæstede arealer.

Dyrkningsjorden

Dyrkningsjorden har en god vandholdende evne og rummer mulighed for højt næringsindhold. Jorden er god i områder, hvor der er fokus på gode vækstbetingelser i form af vand og næring, og hvor jorden kan friholdes for færdsel og anden sammenpakning.

DS 405.9

Dansk jordbrug bestemmer jordens tekstur ud fra en laboratorieopstilling, som Fødevareministeriet anbefaler. Teksturen bestemmes ved sigtning og sedimentation. Partikler over 2 mm indgår ikke i teksturanalysen. Partikler under 0,075 mm bestemmes ved sedimentation. Der fremkommer fire værdier, der kan plottes i kornkurvediagram. Inden for vejbygning, asfalt og betonfremstilling bestemmer man kornstørrelsesfordelingen ved sigteanalyse, og sigteresten kaldes ler / siltindhold, selv om partiklerne ikke svarer til jordbrugets definition af ler og silt. Sigteanalysen er beskrevet i DS 405.9 samt DS/EN 933.1 og gør typisk brug af mange sigter, så der for en 0-4 mm grus fås 8 værdier, der kan plottes i kornkurvediagram.

Laboratorier

Alle grusgrave kan udføre en sigteanalyse, men ønsker man garanti for analysens kvalitet, kan man benytte en DANARK-akkrediteret virksomhed. Derved opnås sikkerhed for sigteanalyse laves efter DS 405.9. De fleste laboratorier er behjælpelige med afhentning af prøven og leverer et resultat inden for én eller to arbejdsdage.

Til brug for sigteprøven anvendes ca. 1 spand (10 liter) jord indsamlet i de øverste 20 cm af muldjorden, evt. fra flere steder jævnt fordelt i det der opfattes som et homogent område. Er der tale om et stort projektområde, et område med spor af tidligere terrænarbejder eller store topografiske forskelle, kan det være nødvendigt at få foretaget flere prøver.

Bestemmelse ved sigteanalyse koster ved et akkrediteret laboratorium ca. 1.500 kr., og bestemmelse af pH-værdi og humusindhold ca. 1.000 kr. ialt eksl. moms.

PH for den gode vækstjord bør ligge mellem 6,5 – 7,5 og humusprocenten bør være 3 – 4 vægtprocent.

PartnerLandskab

PartnerLandskab er et fagligt netværk med mulighed for erfaringsudveksling og igangsætning af innovationsprojekter. 

Udviklingsprojektet »God vækstjord« er lavet som led i PartnerLandskabs arbejde med jord og vækstvilkår. Projektgruppen har bestået af følgende; Dansk Golf Union v. Torben Kastrup, P. Kortegaards Planteskole v. Jørn Jørgensen, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd v. Brunella Vejbæk, 3F/BAT-kartellet v. Sidse Buch, Danske Anlægsgartnere v. Per Malmos, Dansk Træplejeforening v. Tage Kansager.

Download kurvebånd fra hjemmesiden: www.godvækstjord.dk.Videnblad nr.: 04.01-04
Forfattere: Jan Luxhøj Støvring og Torben Dam

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt