Dato: 01-02-2007 | Videnblad nr. 03.03-40 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner

I Danmark forbindes brugen af prydplanter ofte med høje driftsudgifter. En sammenligning af den svenske kommune Enköping med otte danske kommuner vedr. brugen af prydplanter og stauder samt tilsvarende driftsudgifter viser dog, at danske kommuner godt kan satse mere på brugen af stauder og sommerblomster, end tilfældet er i dag – uden at driften nødvendigvis bliver dyrere.

I Enköping Kommune bruger man hen imod fem gange så stor en del af det samlede budget i parkforvaltningen på prydplanter i forhold til de danske kommuner. Foto: Tanaquil Enzenberger

I Enköping Kommune bruger man hen imod fem gange så stor en del af det samlede budget i parkforvaltningen på prydplanter i forhold til de danske kommuner. Foto: Tanaquil Enzenberger

En undersøgelse af nøgletal for Enköping Kommune og otte danske kommuner viser, at parkbudgettet i Enköping kan være op til 100 kr. mindre pr. indbygger end en gennemsnitlig dansk kommune til drift af grønne områder. På trods af dette bruges 18 % af det samlede driftsbudget på prydplanter.

Man skulle umiddelbart tro, at det ville betyde et lavere serviceniveau for resten af parkforvaltningen, og at andre opgaver dermed ikke ville blive prioriteret så højt, men det er snarere modsat. I Enköping prioriteres parkforvaltningsopgaven generelt meget højt, og prydplanternes synlighed i det offentlige rum er et effektivt middel i forhold til byens borgere og beslutningstagere.

Om Enköping

Enköping Kommune nær Stockholm er et af de bedste eksempler på en kommune, hvor man bruger prydplanter og især stauder på en effektiv måde. I Enköping bliver stauderne især brugt i forhold til at give publikum en oplevelse, men planterne bruges også til at holde driftsudgifterne på et acceptabelt niveau. Her prioriterer man at anvende 10 gange så mange prydplanter, målt pr. arealenhed, som i den gennemsnitlige danske forvaltning. Dette opnår man ved at have en næsten halvt så stort driftsbudget pr. m2 staudebed, som i de danske kommuner.

Kommunen har omkring 40.000 indbyggere. Enköpings parkareal på 27 m2 pr. indbygger ligger forholdsvis tæt på gennemsnittet for de medvirkende danske kommuner, som er på 21 m2 pr. indbygger. Parkforvaltningen i kommunen er ligesom hos mange danske kommuner en del af Teknisk Forvaltning, men den udgør dog en selvstændig afdeling – Parkkontoret. Den gartneriske pleje bliver dermed udført af Enköpings parkkontors egne ansatte, mens den i danske kommuner ofte bliver udført af en selvstændig kommunal driftsafdeling efter bestiller-udfører modellen.

Undersøgelsens udgangspunkt

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt otte danske kommuner vedrørende brugen af prydplanter og de tilhørende driftsudgifter. Kommunerne der er inddraget i undersøgelsen er: Vordingborg, Haderslev, Frederikshavn, Lyngby-Taarbæk, Randers, Gentofte, Odense og Aalborg. De er alle anerkendt for deres arbejde med prydplanter og er desuden størrelsesmæssigt sammenlignelige med Enköping. Prydplanter defineres her som sommerblomster, stauder og roser i bede. Spørgeundersøgelsen har bl.a. resulteret i en række nøgletal, der gør det muligt at sammenligne med den svenske Enköping Kommune. Se tabellen nederst på siden.

Nøgletal

Parkbudgettet i de deltagende danske kommuner varierer mellem 174 kr. og 396 kr. pr. indbygger. I Enköping er parkbudgettet på 175 kr. pr. indbygger. I det samlede driftsbudget ligger Enköping noget højere end de danske kommuner med et budget for prydplanter på 31,50 kroner pr. indbygger. I de danske kommuner udgør budgettet for prydplanter mellem 1 % og 7 % af det samlede parkbudget, hvorimod budgettet for prydplanter udgør 18 % af det samlede budget i Enköping.

Når man kigger på driftsbudgetter-ne for de forskellige typer prydplanter kan man se, at driftsbudgettet for bede med sommerblomster ligger omkring 500 kroner pr. m2 i Enköping. I de danske undersøgte kommuner udgør driftsbudgettet for samme bede mellem 300 og 600 kroner pr. m2. I Enköping er driftsbudgettet for staudebede 43 kroner pr. m2, mens gennemsnittet i de danske kommuner er 90 kroner pr. m2, varierende mellem 40 og 173 kroner pr. m2.

»Park och trädgårdsstaden« – Enköbing
Enköping er kendt for sine parker. I de sidste 20 år har byens stadsgartner, Stefan Mats-son, arbejdet med at udvikle byens parkforvaltning. Byen har en formuleret parkvision og markedsfører sig som en »park- og trädgårdsstad«. Arbejdet i byens parkforvaltning har også ført til udviklingen af de såkaldte »fickparker« – »lommeparker«. Fickparkerne er små rumligt afgrænsede områder i byrummet eller i større parker, og er karakteriserede ved frodig beplantning af prydplanter og et minimum af græs. Fickparkerne er strategisk placeret i byrummet og anvendes til kortere eller længere ophold.

I kommunen lægger man vægt på at bruge planter, som giver oplevelser gennem hele året, og i designet af parkerne tages der hensyn til en forholdsvis nem og langsigtet vedligeholdelse. Brugen af sommerblomster begrænses til udvalgte steder med mange mennesker, da de betragtes som et forholdsvis dyrt element. Enköpings planteanvendelse er bl.a. inspireret af Piet Oudolfs tanker.

Læs mere om Enköpings parker på http://enkoping.se/fritid-och-kultur/natur-och-friluftsliv/parker.html


I de danske kommuner udgør prydplanterne mellem 0,1 % og 1,9 % af det samlede parkareal. I Enköping er det 1,9 %. Arealet af prydplanter i de danske kommuner ligger mellem 0,03 og 0,12 m2 pr. indbygger, hvilket er markant lavere end i Enköping, hvor der er 0,5 m2 prydplanter pr. indbygger. I Enköping udgør stauder 98 % af prydplantearealet, hvor de resterende 2 % er sommerblomster. Der er ingen deciderede rosenbede. For de danske kommuner er den gennemsnitlige fordeling af arealet på 65 % staudebede, 18 % bede med sommerblomster og 17 % rosenbede.

Gennemsnit for otte udvalgte danske kommuner

Enköbing Kommune

Parkbudgettet (drift) i forhold til

indbyggertal

274 kr. /indbygger

(174 kr. til 396 kr.)

175 kr. /indbygger

 

Parkbudgettet (drift) i forhold til

parkarealet

29 kr. / m2 (4,80 til 85 kr.)

6,50 kr. / m2

Prydplantebudget (drift) i forhold til det samlede parkbudget

3,5 % (1 % til 7 %)

 

18 %

 

Driftsbudget for sommerblomstbede

450 kr. / m2 (300 til 600 kr. / m2)

500 kr./ m2

Driftsbudget for staudebede

90 kr. / m2 (40 til 173 kr. / m2)

43 kr. / m2

Driftsbudget for rosenbede

86 kr. / m2 (66 til 176 kr. / m2)

Indarbejdet i staudebede

Andel af prydplanter af det samlede parkareal

0,7 %. (0,1 % til 1,9 %)

1,9 %

Sommerblomstbede i samlet andel af »blomster«

18 %

2 %

Staudebede i samlet andel af »blomster«

65 %

98 %

Rosenbede i samlet andel af »blomster«

17 %

Indarbejdet i staudebede

Flere prydplanter i bybilledet

Hvis en dansk kommuner skal lade sig inspirere af nøgletallene for Enköping anbefales det at benytte ca. 20 % af parkbudgettet på drift af prydplanter, og at prydplanterne skal optage ca. 2 % af arealet i kommunernes parker. For at overføre erfaringerne fra Enköping til en dansk kommune, er det dog også væsentligt at notere sig, at Enköping via sin bevidste parkpolitik benytter prydplanter som et markedsføringsinstrument lokalt overfor både borgere og politikere men også internationalt som en blomstrende, frodig og dynamisk by. Derudover har man gennem flere års arbejde opnået en meget høj standard blandt sit personale, således at både design og pleje tager hensyn til såvel økonomiske, økologiske, landskabsarkitektoniske og sociale aspekter.

Kilde:
Christian Philip Kjøller (2006): Potentialet for brug af prydplanter i danske kommuner, opgave i parkforvaltning ved Skov & Landskab, Københavns Universitet.Videnblad nr.: 03.03-40
Forfattere: Thomas B. Randrup, Karen Sejr og Christian Kjøller.

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt