Dato: 19-12-2016 | Videnblad nr. 05.01-26 Emne: Solitærtræer og alleer

Værdifuld værdisætning af træer

Det kan være nyttigt at kunne gøre et træs værdi op i ”kroner og øre”, fx hvis nogen uberettiget fælder eller beskadiger et træ, så det tabte kan kompenseres.

En almindelig anerkendt metode til værdisætning af fældede eller beskadigede træer er VAT03 (Værdisætning af træer i byrum, have, park og landskab), som en række branche- og interesseorganisationer har tilsluttet sig. Filosofien bag metoden er, at prissætte den værdiforøgelse der sker, fra det øjeblik et træ flyttes fra planteskole til sit blivende voksested. Værdien øges i takt med væksten frem til det tidspunkt, hvor det vurderes, at træets restlevetid er mindre end det allerede gennem­levede. En projektgruppe i PartnerLandskab har i foråret 2016 indsamlet erfaringer med den praktiske anvendelse af VAT03. Der indgår 15 syns- og skønsrapporter, domsafgørelser i 10 sager, samt materiale fra yderligere ca. 25 sager. Dette Videnblad formidler erfaringerne. 

Træet i byen er en del af et samlet miljø og vurdering af denne sammenhæng indgår i VAT03-beregningen. Her lindetræer i Kejsergade i København, 2016. Foto: Jan Støvring

Træet i byen er en del af et samlet miljø og vurdering af denne sammenhæng indgår i VAT03-beregningen. Her lindetræer i Kejsergade i København, 2016. Foto: Jan Støvring

VAT03

Metoden bygger på en vurdering af træets sundhedstilstand, træets herlighedsværdi ved den givne placering samt på en vurdering af træets alder. De nævnte faktorer øger (eller nedsætter) en beregnet basisværdi, der dækker omkostning til indkøb af et nyt planteskoletræ af samme art, men i størrelsen 18-20 (stammeomkreds i en meters højde: 18-20 cm) samt plantning og efterfølgende pleje i etableringsfasen. Disse omkostninger benyttes i beregningen, uanset om træet rent faktisk skal genplantes, eller om der er tale om at værdisætte et blivende træ. Vurdering af træets sundhed kræver en vis faglig indsigt, så synlige tegn på mistrivsel kan vurderes og rangeres som væsentlige eller mindre væsentlige. Ved vurdering af placeringsfaktoren vurderes træets æstetiske værdi: Er det et smukt træ? Bidrager træet til det samlede arkitektoniske miljø? Det tillægges desuden større værdi, hvis træet er placeret et synligt sted og dermed til gavn for mange. Endelig vurderes træets bidrag til det lokale miljø så som læ, skygge mm. Vurderingen understøttes af en kort skriftlig argumentation.

Træets alder får indflydelse på den samlede værdisætning, hvis det vurderes at træet har gennemlevet mere end halvdelen af sin forventede levetid, hvorefter træets værdi gradvist reduceres. Træets størrelse tæller i alle tilfælde og måles som stammeomfang i en meters højde. Udgivelsen VAT03 angiver i detaljer, hvordan beregningen foretages. 

Accepteret i retspraksis

Gennemgangen af domme i 10 retssager (se tabel) viser, at værdisætning ved brug af VAT03 accepteres som valid, idet værdisætningen er identisk med de erstatningsbeløb, som sagsøgte idømmes at betale.

Undtagelsen er sagen fra Lyngby, hvor det vurderes at genvækst af stævnet navr inden for få år vil genskabe det bortskårne og erstatningsbeløbet derfor fastsættes som omkostning til indkøb af et mindre antal nye træer. I en enkelt sag fra Frederiksberg er erstatningen højere end beregnet med VAT03. Sagen fra Svendborg viser, at værdien af træer, der ikke umiddelbart kan købes i en planteskole (i dette tilfælde rodskudte træer), også kan bestemmes via VAT03. Ingen af retssagerne omhandler værditab i forbindelse med en skade, hvor træet består.

Sags nr.

Domstol

Domfæld­else/forlig

Sagen omhandler

BS 1-429/2003

Retten i Helsingør

2004

Menighedsråd sagsøger privat person for fældning af 9 træer

BS 1-2112/2002

Retten i Frederikssund

2004

Privatperson sagsøger genbo for fældning af ét træ

BS
43-525/2005

Retten i Sønderborg + Vestre Landsret

2007

Kommune sagsøger privatperson for kraftig beskæring af to kommunale gadetræer

BS
R6-1256/2008

Retten i Svendborg

2010

Privatperson sagsøger kommune for fældning af ca. 10 træer på privat grund

BS
150-376/2007

Retten i Lyngby

2011

Privat person sagsøger nabo for fældning af knap 40 træer på sommerhusgrund

BS 2-2111/2010

Retten i Hillerød

2013

Privatperson sagsøger nabo for fældning af naboens træer i forbindelse med strid om opsætning af nyt fælleshegn

BS 29C-6072/2011

Københavns Byret

2013

Privatperson sagsøger nabo for fældning af træer på sommerhusgrund

BS A-2794/2010*

Retten på Frederiksberg

2013

Privatperson sagsøger grundejerforening for fældning af 12 træer i forbindelse med oprensning af grøft

BS 2-524/2012

Retten i Hillerød

2013

Privatperson sagsøger ejerforening for topkapning og anden kraftig beskæring af 7 træer 

BS
1E-1322/2012

Retten i Helsingør

2015

Privat person sagsøger kommune for fældning af ca. 80 træer på privat grund

Alle kan ønske aktindsigt, men det kræver, at man kender sagsnummeret, og man skal henvende sig direkte til retskredsen, som kan findes, hvis man kender adressen. Man betaler et mindre ekspedi­tionsgebyr. Hvis der er indgået forlig i sagen, sørger retten for, at de pågældende advokater høres, inden aktindsigt i forligsteksten gives. Karnov er en søgbar database, hvor alle domme ved højesteret indtastes, og for øvrige domstole sker der en redaktionel udvælgelse af sager, som forventes at danne præcedens. Ved KU’s søgning på ’VAT03’ blev der blot fundet sagen fra Sønderborg/Vestre Landsret.    
*) Sagen afgøres med erstatning, som de faktiske udgifter til nye, store træer, hvilket i dette tilfælde er større beløb end beregnet via VAT03.

Økonomiske krav skaber usikkerhed

Sagen fra Sønderborg viser, at ønsker man at gøre økonomisk krav gældende opgjort ifølge VAT03, skal man ikke forinden fremsætte et andet krav til sagsøgte. For eksempel er udgifter til fældning af skadet træ og plantning af nyt (mindre) træ i de fleste tilfælde lavere, end hvis værdien er beregnet via VAT03.

Fældning på oplyst grundlag

Størsteparten af retssagerne opstår mellem naboer, hvor sagsøgte hævder, at der forinden fældning, topkapning eller lign. var truffet en aftale med sagsøger eller sager, hvor sagsøgte troede at træerne stod på hans egen grund. I alle tilfælde viser dommene, at sagsøgte bærer den fulde bevisbyrde for, at der var truffet en aftale. Passivitet eller manglende kommunikation gør det ikke ud for accept til at fælde træer.    

Hvis træet er fældet og bortskaffet

De fleste retssager omhandler en uretmæssig fældning, og træet er som oftest bortskaffet. VAT03 beregningen besværliggøres derfor, fordi træets størrelse, sundhedstilstand og æstetik er svær at vurdere. I nogle tilfælde findes der nye fotos af beplantningen, der kan understøtte vurderingen, men den udbredte metode er at vurdere nærtstående sammenlignelige træer. Hvis der mellem stridende parter er uenighed om et fældet træs sundhed (var det dødt eller levende?), kan der gennemføres to beregninger, der repræsenterer forskellige opfattelser, og domstolen må da træffe afgørelse. Træets størrelse er også svær at vurdere, men måling af sammenlignelige træer kan træde i stedet. Hvis stub stadig findes, kan træets størrelse eventuelt vurderes ud fra denne. I sagen fra Svendborg viste opmåling, at stammeomfang var 80 % af omfang ved stub på omkringstående træer, og da stubbe fra fældede træer kunne lokaliseres, kunne størrelsen beregnes.

VAT03 og andre metoder

Gennemgangen af sagerne, der har været for en domstol, viser, at virkeområdet for VAT03 er ganske bredt. VAT03 er brugt til hegnsplantninger og træer af selvsået karakter (Svend­borg) samt til værdisætning af enkelte træer i skovmæssig plantning (Helsingør, 2004). I den sidstnævnte sag blev handelsværdien af træet som hhv. brænde og tømmer beregnet som en alternativ prissætning, hvorefter domstolen traf afgørelse.

Fejl og forbedringer

Gennemgangen af samtlige modtagne sager viser, at brugere i nogle tilfælde fejlagtigt reducerer værdien på grund af alder, selvom træet endnu ikke har gennemlevet halvdelen af den forventede levetid. Der er også eksempler på, at beregningen gennemføres ved at inddrage omkostninger til nyt træ i samme størrelse som det skadede/fældede, selvom VAT03 altid tager udgangspunkt i plantning af nyt træ i størrelsen 18-20. Blandt de modtagne kommentarer fra brugere har flere efterspurgt bedre støtte til vurdering af træets sundhed og placering, der begge kræver en vis faglig indsigt.

Kilde:
Randrup, T., Poulsen, L., Holgersen, S (2003): VAT03, Værdisætning af træer i byrum, have og Landskab, Forlaget Grønt Miljø, 2003, ISBN 87-7387-0323.


Videnblad nr.: 05.01-26
Forfattere: Jan Luxhøj Støvring og Oliver Bühler

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt