Dato: 01-03-2006 | Videnblad nr. 03.02-09 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Byen, vejen og landskabet

Rapport om det danske motorvejsnet

Et nyligt afsluttet forskningsprojekt har analyseret og perspektiveret mo-torvejsbyggeriets indfl ydelse på by- og landskabsudviklingen i Danmark. Projektet giver indblik i motorveje-nes udvikling fra begyndelsen af 1960’erne, effekten af motorvejene på landskabet og byudviklingen samt et bud på, hvordan man i frem-tiden kan lave rumlige strategier for motorvejenes udvikling.

Se hele Videnbladet som PDF til højreVidenblad nr.: 03.02-09
Forfatter: Karen Sejr