Dato: 09-03-2015 | Videnblad nr. 06.01-89 Emne: Friluftsliv

Friluftsliv i landskabet 2008 (7). Transporttid

Hvor lang tid bruger vi på transport, når vi skal ud i den danske natur? Der er ganske stor variation – lige fra nogle få minutter til mere end halvanden time. Når resultater fra 1995 sammenlignes med 2008 viser det sig, at den gennemsnitlige transporttid er faldet markant fra 33 til 22 minutter. Der ses forskelle i transporttiden, afhængig af hvilken naturtype man ønsker at besøge – f.eks. er transporttiden i gennemsnit 15 minutter længere, hvis målet er stranden, kysten og havet fremfor marken og engen.

Når det er stranden, kysten eller havet der er det væsentligste mål for et naturbesøg, bruger vi i gennemsnit 10 minutter længere på transporten dertil, end hvis skoven var målet. – Og har husstanden hund, bruges der generelt 6 minutter mindre for at komme ud til de ønskede mål, end hvis husstanden ikke har hund.

I 2007-2008 gennemførte Skov & Landskab en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med samme metodik som den tidligere nationale friluftsundersøgelse fra 1990’erne (se Videnblad 6.1-83). I dette Videnblad præsenteres resultaterne af hvor lang tid, vi bruger på turen ud til de naturområder, vi ønsker at besøge.

Transporttid før og nu

I forbindelse med besøg i naturen/landskabet var den gennemsnitlige transporttid i 1995 på 33 minutter. I 2008 var den 22 minutter – et signifikant fald på 33% (tabel 1). Median-værdien, der siger noget om, hvor lang tid det er ”almindeligt” at bruge på at komme ud til besøgsmålet, er i både 1995 og 2008 på 18 minutter.

År Gns. Median
1995 33 minutter 18 minutter
2008 22 minuter 18 minutter

Tabel 1. Den gennemsnitlige og ”almindelige” (median) transporttid for besøg i landskabet i 1995 og 2008.

I 1995 brugte omkring 75% af gæsterne ca. ½ time eller mindre på transporten ud til naturen.

Denne andel er steget til ca. 85% i 2008. Af figur 1 fremgår det endvidere tydeligt, at der er sket en klar forskydning således, at en større del af de besøgende anvendte et kvarters tid eller derunder i 2008, mens en større andel i 1995 end i 2008 brugte en halv times tid eller længere.

Udvalgte forskelle/sammenhænge

Men er der forskel på hvor lang tid, vi bruger på at komme ud i landskabet, når vi deler befolkningen op i forskellige grupperinger efter f.eks. alder, uddannelse, indkomst osv.? Dette er undersøgt for mere end 20 forskellige kategorier (en oversigt kan ses i Videnblad 6.1-86), og følgende sikre forskelle/sammenhænge kunne konstateres:

 • En større andel beboere på landet og i landsbyer med under 500 indbyggere bruger under 5 minutter på at komme ud i landskabet, mens en større andel, der bor i Hovedstadsområdet bruger en halv times tid eller mere. I gennemsnit bruger borgere i Hovedstaden 7 minutter længere på transport end borgere i Region Sjælland, og personer, der bor på landet eller i landsbyer med under 500 indbyggere bruger i gennemsnit 7 minutter mindre end alle andre.Singler i alderen 16-45 år, der ikke har børn, bruger i gennemsnit 11 minutter længere på transport ud i landskabet end personer, der har hjemmeboende børn.
 • Flere personer, hvor husstandsindtægten er over 800.000 kr. om året, bruger 5 minutter eller mindre på at komme ud i naturen, mens flere personer med en husstandsindtægt på 400.000 eller under bruger et kvarters tid eller mere.
 • Blandt de, der besøger naturen i hverdagene er der flere, der bruger 5 minutter eller mindre på transporten derud. I gennemsnit bruger personer, der besøger naturen om lørdagen 6 minutter mere på transport.
 • Flere, der ikke har bil i husstanden bruger tre kvarter eller mere i transporttid, og i gennemsnit bruger de 9 minutter længere i transporttid end personer, der har bil i husstanden.
 • Hundeejere bruger i gennemsnit 6 minutter kortere på transport end personer, der ikke har hund i husstanden.
 • Har man ferie i forbindelse med besøg i landskabet bruger man i gennemsnit 6 minutter længere i transporttid.
 • En større andel, der overnatter udenfor hjemmet i forbindelse med besøg i naturen, bruger 1½ times tid eller mere, men samtidig er der også flere der bruger 5 minutter eller mindre, end de der ikke overnatter i forbindelse med besøget. Dette resultat kunne indikere, at svarpersonerne i varierende grad inddrager transporten til overnatningsstedet (i naturen) i deres besvarelse – f.eks. transporten fra bopælen til sommerhuset i klitterne – eller alene angiver transporten fra sommerhuset til stranden.
 • Markant flere, der kommer til fods ud i naturen, bruger 5 minutter eller mindre i transporttid, og i gennemsnit bruger de 18 minutter kortere end alle andre. Blandt de, der kører i bil ud i naturen, bruger flere en halv times tid eller længere end andre.
 • Besøger man 5 naturtyper eller mere bruger man i gennemsnit 8 minutter længere i transporttid, end hvis man kun besøger én eller to naturtyper.
 • Flere, hvis væsentligste mål er skoven, bruger mellem 5 og 15 minutter i transporttid, mens flere, der besøger strand, kyst og hav bruger en halv times tid eller længere. Blandt de, der besøger mark og eng, bruger flere 5 minutter eller mindre. I gennemsnit bruges der 10 minutter længere på transporten til stranden/kysten/havet end til skoven – og 15 minutter længere end til marken/engen.
 • Foretager man 5 eller flere aktiviteter på sin tur bruger man i gennemsnit 8 minutter længere på transport, end hvis man kun foretager én aktivitet.


Der kunne ikke konstateres forskelle/sammenhænge, der er 99% sikre, for de øvrige grupperinger af befolkningen. Der er dog en række forskelle/sammenhænge, der er statistisk sikre på 95%-niveau. Eksempelvis bruger en større andel, der bor i Hovedstaden, 1½ times tid eller mere på at komme ud til landskabet, og færre personer med ikke-vestlig baggrund har en kort transporttid på 5 minutter eller mindre.

Figur 1. ”Hvor lang tid brugte De på at komme til det naturområde, der var det væsentligste mål for Deres tur i naturen/landskabet?”. Svarpersonernes fordeling i 1995 og 2008.

Afsluttende bemærkninger

Tendensen viser en reduktion i transporttiden, når resultaterne fra 1995 og 2008 sammenlignes. Der er en helt naturlig sammenhæng mellem transporttid og -afstand, og ser man på udviklingen af den afstand man bevæger sig for at komme ud i landskabet, finder man samme tendens (se Videnblad 6.1-90). Også med hensyn til selve transportmidlet, man anvender for at komme ud i naturen, er der en naturlig sammenhæng med transporttid (og transportafstand), se Videnblad 6.1-91 for mere information herom.

I undersøgelsen kunne det også konstateres, at varigheden af selve besøget i naturen/landskabet er faldet – fra 2,7 timer til 2,0 i gennemsnit, når 1995- og 2008-resultaterne sammenlignes (se Videnblad 6.1-87). At der samtidig anvendes kortere tid til transporten ud til naturområderne kan være endnu en indikation på, at konkurrencen om fritiden spidser til – og at presset på øgede muligheder for nærrekreative aktiviteter og oplevelser øges.

Note

Resultaterne for 2008 er baseret på 1217 svar indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse over 12 måneder i 2007-2008. For flere detaljer om både 1995- og 2008-undersøgelserne (herunder metodespørgsmål mm.) henvises til Videnblad 6.1-83, samt nedenstående kilde.

Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Kilde:
Jensen, F.S. (1998): Friluftsliv i det åbne land 1994/95. Forskningsserien nr. 25-1998, Forskningscentret for Skov & Landskab. 151 s.


Videnblad nr.: 06.01-89 
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Marie Fangel Cleemann

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt