Dato: 14-06-2018 | Videnblad nr. 06.01-110 Emne: Friluftsliv

Færdsel og skiltning på indhegnede græsningsarealer

Efter naturbeskyttelseslovens § 24 er udyrkede arealer åbne for almenhedens ophold og færdsel til fods – i nogle tilfælde også, selv om de er indhegnede. Udgangspunktet er imidlertid, at man ikke må færdes på hegnede arealer.

Hvis der går dyr på et hegnet udyrket areal, må man ikke gå derind – med mindre ejeren ved skiltning eller på anden vis har givet lov. Foto: Julie Helene Jonsson
Hvis der går dyr på et hegnet udyrket areal, må man ikke gå derind – med mindre ejeren ved skiltning eller på anden vis har givet lov. Foto: Julie Helene Jonsson

Naturbeskyttelsesloven giver adgang til privatejede udyrkede arealer fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Man kan se ejerforholdet for et areal på www.ois.dk, men det kan være vanskeligt at afgøre, om et areal er udyrket i adgangsreglernes forstand. Natur- og Miljøklagenævnet har bl.a. lagt vægt på, om arealet er domineret af kulturgræsser eller ej.

Adgangen til hegnede arealer

Udyrkede arealer i adgangsreglernes forstand kan ifølge forarbejderne til naturbeskyttelsesloven også omfatte arealer, der afgræsses af husdyr hele eller dele af året. Sådanne arealer er normalt også hegnede. 

Adgangen til udyrkede arealer gælder efter naturbeskyttelseslovens § 24, stk. 4 som udgangspunkt ikke for privatejede arealer, der i sin helhed er forsvarligt hegnede. Hovedreglen er altså, at man ikke må færdes på privatejede udyrkede arealer, der er hegnede.

Forbuddet gælder dog ikke, hvis der ikke er græssende husdyr i hegnet, og der i øvrigt er låger, led, stenter eller lignende, der gør muligt at passere hegnet. Er de betingelser opfyldt, må man gerne gå ind på et hegnet areal.

Ejeren kan dog også efter § 24 stk. 5 skilte mod færdsel på hegnede arealer, selv om der ingen dyr er i hegnet, og selv om hegnet godt kan passeres gennem en låge, et led eller andet. Skiltningen kræver imidlertid, at færdslen i hegnet er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, i særlig grad generer privatlivets fred, eller at der er behov for at forhindre færdsel af hensyn til dyre- og planteliv. Betingelserne er de samme som for skiltning mod færdsel på private veje og stier i det åbne land (se Videnblad 06.01-106).

Kommunen kan kræve hegn fjernet og skilte opsat

Hegnings- og skiltningsreglerne kompliceres yderligere af, at kommunen kan tilsidesætte både hegning og skiltning mod færdsel i hegn uden husdyr. Kommunen kan f.eks. påbyde et unødvendigt hegn fjernet eller påbyde, at der bliver lavet låger, stenter eller lignende, så man kan komme ind i et hegn, hvor der kun er dyr en del af året.

Man må gerne færdes på hegnede udyrkede arealer uden dyr, hvis der er en låge e.l. i hegnet, og der ikke er skiltet mod færdsel. Foto: Julie Helene Jonsson
Man må gerne færdes på hegnede udyrkede arealer uden dyr, hvis der er en låge e.l. i hegnet, og der ikke er skiltet mod færdsel. Foto: Julie Helene Jonsson

Må man cykle, lufte hund, ride m.v. i hegn?

Naturbeskyttelseslovens § 24 åbner kun for færdsel til fods og for ophold. Man må altså ikke cykle eller andet på udyrkede arealer – heller ikke på udyrkede arealer, der er hegnede. Derfor er ejeren naturligvis også berettiget til at skilte mod cykling, ridning, motorkørsel m.v. på hegnede arealer, hvis den slags ulovlig færdsel viser sig at være et problem.

Man må desuden kun færdes efter naturbeskyttelseslovens regler på udyrkede arealer med sin hund i snor. Det gælder naturligvis også for udyrkede arealer, der er hegnede.


Referencer:
Lasse Baaner: De danske adgangsregler. IFRO Rapport 272. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Lasse Baaner: Den lille adgangsretlige lovsamling. Skovskolen og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet 


Videnblad nr: 06.01-110
Forfatter: Lasse Banner

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt