Dato: 01-08-2007 | Videnblad nr. 09.04-11 Emne: Landskabsvurdering

Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1)

I forbindelse med kommunalreformen etablerede Hillerød Kommune et visionsnetværk bestående af en række forskellige tematiske net-værksgrupper med borgere og andre interessenter. Dette Videnblad er det første af tre, som beskriver erfaringerne fra dette arbejde.  

På et dialogmøde kortlægges friluftsmulighederne

På et dialogmøde kortlægges friluftsmulighederne

Som led i den ny kommunale struktur er Hillerød og Skævinge kommuner samt en del af Slangerup Kommune blevet lagt sammen. I marts 2006 afholdt reformkommunen en stor netværkskonference, hvor 140 interesserede borgere, interesseorganisationer samt politikere og embedsmænd deltog. Som et resultat af netværkskonferencen blev der nedsat 10 netværksgrupper. Det overordnede formål med netværksgrupperne var at øge og forbedre dialogen mellem borgere, politikere og planlæggere indenfor offentlig forvaltning.

En af netværksgrupperne havde arbejdstitlen Nem adgang til naturen og satte sig som mål at få flere folk ud i naturen. Midlerne hertil var dels at styrke adgangsmulighederne og dels at synliggøre de muligheder og oplevelser, der allerede eksisterer, ved at inddrage borgernes viden, ønsker og behov.

Konkret kortlagde denne netværksgruppe både de aktuelle forhold og borgernes ønsker til den fremtidige udvikling. Hermed illustreres det rekreative potentiale i kommunen. Projektet viser, hvordan planlæggere og forvaltere af de statsejede arealer og af de nye reformkommuner kan få et kvalitativt og inspirerende input til udviklingen af de fremtidige rekreative forhold, som samtidig er forankret i de specifikke lokalsamfund.

Netværksgruppen »Nem adgang til naturen«

Netværksgruppen kom til at bestå af 13 personer med forskellig tilknytning til organisationer, partier og lokale grupper i den ny reformkommune. Den varierede baggrund viste sig at være en stor fordel i det videre arbejde.

Formålet var at styrke adgangen til og brugen af naturen, bl.a. på baggrund af nye danske undersøgelser, som viser en række positive effekter på menneskers almene velbefindende, når man færdes i naturen. Gruppen fokuserede derfor både på at kortlægge og formidle eksisterende friluftsmuligheder og skabe nye.

3 udfordringer

Arbejdet med eksisterende og kommende friluftsmuligheder rummer tre grundlæggende udfordringer:

 1. Forbedre grundlaget for forvaltning og planlægning
  Der er behov for at forbedre planlægnings- og forvaltningsgrundlaget omkring rekreative og friluftsorienterede aktiviteter. En række forskellige organisationer har kortlagt specifikke rekreative funktioner i det åbne land og i Statsskovene. Men det er endnu ikke undersøgt om disse informationer kan kombineres således, at det kan udgøre et mere homogent og dækkende informations- og beslutningsgrundlag.

 2. Borgerinddragelse ved kortlægning af friluftsdimensionen
  Kortlægningen af friluftsdimensionen fremstår i mange tilfælde noget usystematisk. I visse tilfælde forekommer den at være løsrevet fra borgernes aktuelle ønsker og behov. Derfor bør borgerne inddrages mere aktivt i forbindelse med udviklingen af frilufts- og oplevelsesmuligheder i deres lokalområde. Herved kan netværksgruppen bidrage til at skabe et forvaltningsgrundlag, som udspringer af borgernes aktuelle behov.

 3. Sundhedsdimensionen
  Der er en øget fokusering på de sundhedsmæssige effekter, som er knyttet til anvendelsen af de rekreative og grønne områder. En kortlægning af de nuværende muligheder kan medvirke til at visualisere det fremtidige potentiale.

Processen

Undervejs holdt netværksgruppen møder ca. en gang om måneden. Derudover blev der afholdt 5 dialogmøder i udvalgte lokalområder. Netværksgruppen fokuserede på 3 opgaver:

 • Et friluftskort med eksisterende stier og faciliteter i kommunen samt et visionskort til politikerne med ønskede stier og faciliteter.
 • En formidling af stier og ture ved en »klummestafet«
 • En »Vision for natur og friluftsliv i Hillerød Kommune«.

Friluftskort og friluftsvisionskort

Friluftskortet var primært tiltænkt en anvendelse på kommunens interaktive webside, mens visionskortet var tiltænkt som et input til kommunens plangrundlag på det rekreative område.

Netværksgruppen tog initiativ til afholdelse af 5 borgermøder, der geografisk repræsenterede forskellige dele af den ny  reformkommune. På møderne blev kortene komplementeret med viden og forslag fra de fremmødteborgere. De endelige kort blev således baseret både på eksisterende oplysninger og på nye informationer, som fremkom gennem en dialog med borgerne i forskellige lokalsamfund i kommunen.

En klummestafet

Der var enighed om behovet for en bedre formidling af stier og ture i kommunen. Derfor indgik netværksgruppen aftaler med forskellige borgere, naturvejledere m.m. i kommunen, som blev bedt om at beskrive deres favorit-tur i tekst og billeder i den lokale gratisavis. På denne baggrund kom der i løbet af nogle måneder en lang række beskrivelser af nogle udvalgte  oplevelsesmuligheder i kommunen. Avisen og de personer der beskrev turene fik meget positive tilbagemeldinger. Et par forfattere valgte at følge beskrivelsen op med en åben invitation til at folk kunne møde op og gå turen med dem på et fastsat tidspunkt. Begge gange mødte mere end 40 personer op.

En ny friluftsvision

I forbindelse med dialogmøderne fremgik det, at der foruden et visionskort også var behov for udvikling af en natur- og friluftsvision for kommunen. Gruppen udarbejdede derfor et forslag med 10 punkter for Ny Hillerød Kommune. Forslaget blev præsenteret og videreudviklet i forbindelse med dialogmøderne. Byrådet har efterfølgende vedtaget de 10 punkter som en del af initiativforpligtelserne knyttet til den netop vedtagne vision for den ny kommune (se Videnblad 9.4-13).

Proceserfaringer

Erfaringerne fra netværksgruppen viser, hvor langt en gruppe af frivillige borgere og interesseorganisationer kan nå. Gruppens medlemmer repræsenterede mange forskellige interesser. De var meget iderige og diskussionslystne Den store mødedeltagelse gennem hele forløbet viser, at medlemmerne både brændte for emnet og oplevede, at der rent faktisk kom konkrete resultater ud af at deltage i netværksgruppen.

Enigheden om det fælles mål – at fremme adgang til og brug af naturen – gjorde gruppen i stand til at trække i samme retning og bilægge de uoverensstemmelser, der opstod mellem medlemmerne. Det var nødvendigt at uddelegere de konkrete arbejdsopgaver undervejs. Den samlede gruppe fik dog løbende mulighed for at kommentere resultaterne, både via mail og på møder. Desuden deltog mange af gruppens medlemmer i de 5 dialogmøder, der blev afholdt undervejs. Derfor har hele gruppen et stort ejerskab til de endelige produkter: visionen, friluftskortet, friluftsvisionskortet og klummestaffetten.

Gruppens vision for natur og friluftsliv har fået stor indflydelse på den kommunale vision, hvilket skyldes at der både var politikere med i gruppen, samt at der blev afholdt flere visionsworkshops, hvor gruppen kom i dialog med politikerne. Den politiske opbakning har været en stor opmuntring for gruppens medlemmer, der ikke har lyst til at opgive deres arbejde. De vil gerne lade det danne udgangspunkt for etableringen af et Grønt Råd i kommunen. Det har været væsentligt for processen, at kommunen har støttet forløbet med en tovholder, samt at Skov  & Landskab har bidraget til at omsætte ideerne til konkrete resultater og forestået udviklingen af friluftskortene.

Kilder:
Caspersen, O.H. & Christensen, D. (2007): Friluftskort. Hillerød Kommune 2007. Skov & Landskab.
Caspersen O.H. & Christensen, D. (2007): Visionsoplæg til Hillerød kommune om stiforløb. Skov & Landskab.
Visionsgruppen »Nem adgang til naturen « (2007): Vision for natur og friluftsliv i Hillerød Kommune. Hillerød.Videnblad nr.: 09.04-11
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Pernille Kernel

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt