Dato: 01-08-2007 | Videnblad nr. 09.04-13 Emne: Landskabsvurdering

Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3)

I Hillerød Kommune har en netværks­gruppe med hjælp fra Skov & Land­skab udviklet en vision for natur og friluftsliv, som nu indgår som initiativ­forpligtelse i den nye kommunale vi­sion. Dette Videnblad beskriver forlø­bet omkring udviklingen af visionen.  

Kommunerne har i forbindelse med kommunalreformen også overtaget forvaltningen af det åbne land. Det muliggør en koordineret forvaltning af de grønne områder fra bymidten og ud i det åbne land. Visionsarbejdet med en fremtidige forvaltning af friluftslivet i Hillerød Kommune er et bud på en sådan koordinering. Den er udarbejdet af netværksgruppen »Nem adgang til naturen«. Gruppen blev nedsat som en del af det visionsarbejde, der blev startet i forbindelse med dannelsen af Ny Hillerød Kommune. Baggrunden og produktet af netværksgruppens arbejde er nærmere beskrevet i Videnbladene 9.4-11 og 9.4-12.

Udarbejdelse af visionen

Netværksgruppen afholdt en række arbejdsmøder igennem vinteren 2006/07. På disse møder blev den fremtidige udvikling af natur og friluftslivet i den ny sammenlagte kommune diskuteret. Netværksgruppen var bredt sammensat af borgere, interessegrupper, embedsmænd og politikere. Der opstod hurtigt enighed om, at der var behov for klare og veldefinerede retningslinier for udviklingen af natur og friluftslivet. Disse skulle danne en grundlæggende ramme for forvaltningen af dette område i den ny kommune. Man enedes om, at retningslinierne skulle tage afsæt i det materiale, som kommunen allerede havde udviklet på området. Desuden skulle de inddrage ny viden fra danske og internationale undersøgelser, som påviser en positiv sammenhæng mellem sundhed og det at færdes i grønne områder (se Videnblad 9.4-12). På denne baggrund udarbejdede netværksgruppen en vision til retningslinierne for friluftslivet i den ny kommune. Formålet var at skabe et grundlag for den fremtidige forvaltning af natur og friluftsliv, der sammentænker de muligheder grønne områder i byer, skovene og det åbne land tilsammen giver kommunens borgere og besøgende. Som et led i udviklingen blev visionen præsenteret og videreudviklet på 5 dialogmøder afholdt forskellige steder i kommunen. Desuden har gruppen været i dialog med politikerne om oplægget på flere visionsworkshops. Visionen består af 10 punkter, som hver er tilknyttet en kort uddybende tekst.

 1. Enhver borger i Hillerød Kommune skal have nem og sikker adgang til naturen
  Borgerne i Hillerød Kommune skal gives bedre mulighed for at dyrke friluftslivet og opleve naturen. Dette gøres ved at sikre nem adgang til naturen og ved at give flere mulighed for dagligt at færdes i grønne områder. Der sikres god adgang til Hillerøds  grønne kiler, parker, skove og omkringliggende natur. Der skabes trygge rammer for naturbesøg og opsættes tydelig information om stisystemer.

 2. Ingen borger i Hillerød Kommune skal have mere end 500 meter til et grønt område
  Natur og grønne områder tæt på boligen forebygger livsstilssygdomme og fremmer livskvalitet. Nem adgang er afgørende for, hvor hyppigt de grønne områder anvendes. Det er derfor visionen, at ingen borger skal have mere 500 meter til det nærmeste grønne område.

 3. Udbyggede stisystemer skal forbedre adgang til natur, landskab og de grønne områder
  Mange af kommunens borgere bor i lokalsamfund, hvor stier er blevet nedlagt og adgang til natur og landskab er blevet vanskeligere. Visionen er at forbedre adgangen til natur, landskab og de grønne områder ved at skabe flere nye cykel-, gang- og trampestier.

 4. Grønne korridorer skal forbinde grønne kerneområder, så den biologiske mangfoldighed kan spredes
  Det er væsentligt at skabe eller bevare grønne områder ved nybyggeri, som forbindes med de mange øvrige grønne områder i et samlet grønt netværk. Hillerød Kommune plejer og vedligeholder parker, sportsanlæg og grønne områder, så de gode  betingelser for et rigt plante- og dyreliv fremmes. Grønne korridorer med stier sikrer forbindelse og adgang til de grønne områder.

 5. Visse friluftsaktiviteter henlægges til særlige områder, så interessekonflikter ikke ødelægger den gensidige glæde ved friluftslivet
  Der er mange grunde til, at vi bruger naturen og mange måder at bruge den på. Der skal være plads til de forskellige interesser. Der sikres plads til sports- og motionsaktiviteter i naturen og skabes nye lejr- og rastepladser og bynære naturlegepladser. Særligt støjende eller belastende aktiviteter henlægges til hertil udpegede områder og anlæg.

 6. Særligt følsomme eller værdifulde områder skal beskyttes
  Hillerød Kommune rummer mange forskellige naturområder. Nogle er mere sårbare end andre. Det er ønsket t værne om og beskytte den sårbare natur og sikre levesteder for truede arter. I valget mellem beskyttelse og benyttelse vægtes beskyttelse højest.

 7. Planlægning skal sikre fortsat skarp adskillelse mellem by og land
  Det er en vigtig kvalitet i Hillerød Kommune, at der er en klar grænse mellem by og land. Visionen er, at denne klare grænse fastholdes. Gennem planlægning og forvaltning styrkes landskabets karakter. Det særpræg som findes i landsbysamfundenes struktur bevares.

 8. Hillerød Kommune opretter et »Grønt Råd«, der er garant for dialogen med borgerne om naturforvaltning og friluftsliv
  Der oprettes et Grønt Råd, hvor kommunen sammen med borgere og interesseorganisationer kan udvikle nye ideer og forslag til udvikling og brug af natur- og grønne områder.

 9. Hillerød Kommune udarbejder og vedligeholder en strategi for naturformidling til gavn for børn og unge
  Hillerød Kommune sikrer børn og unge oplevelser i naturen og giver dem mulighed for at udforske den. Målet er naturoplevelser, som kan skabe glæde og bidrage til forståelse for og af naturens værdi. Der tilbydes naturformidling til alle børn og unge.

 10. Hillerød Kommune samarbejder med de omkringliggende kommuner og øvrige myndigheder om natur og friluftsliv
  I samarbejde med andre kommuner, øvrige myndigheder og organisationer skabes de bedste muligheder for både natur og friluftsliv. Der udarbejdes oplysningsmateriale om adgang til naturen og naturformidling sammen med de tilstødende kommuner og andre regionale aktører.

Vedtagelse og implementering

Forløbet omkring udviklingen af visionen var positivt. Netværksgruppens blandede sammensætning og baggrund viste sig at  være en fordel, og den fik stor indflydelse på visionens ordlyd og form. Der var ikke langt fra en idé til det politiske miljø. En del af udviklingen af strategien blev uddelegeret, men netværksgruppens deltagere fik mulighed for at kommentere og ændre i indholdet. Dels igennem en fælles rundsendelse via mail, og dels igennem deltagelse i gruppens møder. Emnet viste sig også meget velegnet i forbindelse med borgerinddragelse. På dialogmøderne i de fem lokalsamfund gik borgerne meget aktivt ind i udformningen af visionen. Borgerne fik både mulighed for at kommentere visionen mundtligt på møderne og via udarbejdede spørgeskemaer. På skemaerne havde de mulighed for at kommentere vigtigheden af de enkelte punkter. Koblingen mellem de aktuelle forhold i kommunen og de nye forskningsresultater på området var også med til at bringe liv i debatten omkring kommunes fremtidige udvikling med hensyn til sundhed og adgang til natur og grønne områder. På en konference afholdt af kommunen i marts 2007 blev den endelige vision præsenteret. Arbejdsgruppen udtrykte her et håb om, at det foreslåede oplæg til visionen kunne danne et fundament for den kommende natur og friluftspolitik i Hillerød Kommune. Foruden præsentationen på konferencen blev visionen også sendt til samtlige byrådsmedlemmer i form af en folder. Resultatet af  forløbet blev, at visionen blev direkte vedtaget som en del af initiativforpligtigelserne for den nye kommune. I de kommende år vil borgergruppens vision derfor indgå som et grundlag for udviklingen af natur og friluftsliv i kommunen.

Kilder:
Visionsgruppen »Nem adgang til naturen « (2007): Vision for natur og friluftsliv i Hillerød Kommune. Hillerød.
Hansen K. B. & Nielsen T.S. (2005): Natur og grønne områder forebygger stress. Skov & Landskab.Videnblad nr.: 09.04-13
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen og Pernille Kernel

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt