Dato: 17-01-2017 | Videnblad nr. 05.01-07 Emne: Regional udvikling

Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends

Projektet Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends er et af 12 igangværende projekter i programmet Fremtidens Landskaber. Her har opgaven bestået i at udvikle en strategi for landskabets fremtid, der kunne understøtte en samlet udvikling af landdistriktet som helhed, herunder sikring af bedre vilkår for erhvervslandbruget, bosætningen, naturforvaltningen, friluftslivet og turismen. 

I landskabsstategien for Nordfjends indgår eksempler på projekter, her markeret med tal. 1 viser områder hvor eksisterende naturværdier skal styrkes. 2 indikerer genopretning af et eller to vådområder og 3 viser områder med skovrejsning/grundvandssikring
I landskabsstategien for Nordfjends indgår eksempler på projekter, her markeret med tal. 1 viser områder hvor eksisterende naturværdier skal styrkes. 2 indikerer genopretning af et eller to vådområder og 3 viser områder med skovrejsning/grundvandssikring

Projektet var samtidig skruet sammen, så erfaringerne kunne bruges som model for den fremtidige planlægning af de øvrige områder ved Limfjorden i Skive kommune.

Workshops og foredragsaftner

Gennem tre indledende workshops med områdets større landbrugere (fuldtidsbrugerne) blev de vigtigste planemner af betydning for landbrugserhvervet identificeret, diskuteret og prioriteret. En landinspektør, et par landbrugsrådgivere fra SEGES, en landskabsplanlægger og en naturforvalter fra kommunen deltog med indlæg i disse workshops. 

Efterfølgende blev processen åbnet op og indledt med fire foredragsaftner om vinteren, hvor biologens, landskabsarkitektens, landinspektørens, kulturhistorikerens og landsbyplanlæggerens perspektiver på området blev præsenteret og diskuteret. 

I de efterfølgende workshops blev visioner og mål udviklet og konkrete udviklingsprojekter identificeret. Dette arbejde forløb først i åbne møder, hvor alle var inviteret, senere i en mindre strategigruppe sammensat af interesserede landmænd, landsbybeboere og andre borgere i området. 

Konfrontering af ekstern akademisk og professionel viden om natur og landskab med lokal viden om landskabets praktiske forvaltning og værdier har været et gennemgående træk i disse processer, hvor både de eksterne eksperter og interne deltagere har lært af dialogerne.  

Jordfordeling

Midt i strategiprocessen (2015) blev projektområdet, sammen med 4 andre projektområder, inviteret til at konkurrere om at blive udvalgt til at deltage i forsøgsprojekter om udvikling af en såkaldt multifunktionel jordfordelingsmetode. 

Dette gjorde, at strategiarbejdet blev intensiveret, og på et afsluttende offentlig møde i januar 2016 blev målene for den ønskede jordfordeling præciseret og indarbejdet i strategiarbejdet.  Efterfølgende er projektet sammen med tre andre projekter udvalgt og jordfordelingsprocessen iværksat.

En vision og mål

Planprocesser bliver for alvor interessante, når der kommer anvendelige planløsninger ud af dem. Derfor er det også et overordnet mål med Fremtidens Landskaber, at der generes konkrete bud på landskabernes fremtidige indretning. 

I Nordfjendsprojektet er der formuleret en vision om at betragte Limfjordslandskabet som en samlende udviklingsfaktor:

Det nordfjendske landskab skal med alle dets potentialer i relation til jordbruget, naturen, bosætningen og turismen bidrage til områdets fremtidige udvikling.  

Hertil kommer en række konkrete mål for henholdsvis:

* Landbruget. Bl.a. bedre arrondering, større andel af den gode dyrkningsjord til fuldtidsbruget 

* Naturen. Bl.a. større sammenhængende naturområder og bedre vilkår for pleje 

* Bosætning. Bedre udbud af attraktive boliger og byggegrunde

* Friluftslivet. Bl.a. etablering af få sammenhængende stiruter gennem hele området og 

* Miljøet Bl.a. bedre sikring af drikkevand og mindre udledning af næringsstoffer til Limfjorden

Det nordfjendske landskab skal med alle dets potentialer i relation til jordbruget, naturen, bosætningen og turismen bidrage som faktor i områdets fremtidige udvikling. Nordfjends er beliggende ved Limfjorden, øst for Skive. Ørslev Kloster ses midt i billedet.
Det nordfjendske landskab skal med alle dets potentialer i relation til jordbruget, naturen, bosætningen og turismen bidrage som faktor i områdets fremtidige udvikling. Nordfjends er beliggende ved Limfjorden, øst for Skive. Ørslev Kloster ses midt i billedet.

Overordnet plan

Oveni kommer en overordnet plan for et grønt netværk og identifikation af en række såkaldte strategiske projekter. Dvs. indsatser, der med stor sandsynlighed kan gennemføres på relativt kort sigt. 

Ud over den igangværende jordfordeling omfatter disse projekter bl.a. et projekt for samling af jorder og hegning af et større strandsengsområde, to vådområdeprojekter, et længere sammenhængende stiforløb og enkelte nye byggegrunde i Hald landsby. 

På længere sigt handler det bl.a. om mere sammenhængende naturområder og bedre beskyttelse af grundvandet. 

Igennem et forløb på omkring to år har man fået etableret en vision og en strategi for i det nordfjendske landskabs fremtid, der kan sigtes efter, når alle mulige enkelttiltag skal gennemføres. Samtidig har man høstet erfaring og udviklet en model, der kan anvendes i resten af kommunen og sikkert også andre steder. 


Kilder:
Kristensen, L., Primdahl, H. og Vejre, H., red. (2015). Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid. Bogværket, København.

For information om programmet Fremtidens Landskaber se Fremtidenslandskaber.dk


Videnblad nr.: 05.01-07
Forfattere: Lone S. Kristensen og Jørgen Primdahl

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt