Rapporter

Her finder du rapporter, som er udgivet i Videntjenesten for Skov og Natur. Rapporterne kan hentes som pdf-filer gratis eller bestilles på papir ved Academic books på e-mail ku-frb@academicbooks.dk for den angivne pris.

Hent

Titel & resume

Pris

Nr. 34/2003

Grundvand fra skove – muligheder og problemer Rapporten dokumenterer, at skov beskytter grundvand der kan bruges til drikkevand og at risikoen for forurening er lille. En udnyttelse af grundvandet har ingen negative konsekvenser for skovene, hverken for træerne eller for biodiversiteten, hvis den ikke foregår i områder som er i forbindelse med vådområder i skoven. Der gives et samlet overblik over den viden, der findes om grundvand fra skovene. Rapporten beskæftiger sig også med økonomiske, juridiske og skattemæssige aspekter i forbindelse med aftaler om "produktion" af rent drikkevand mellem skovejere og vandværker.
Download PDF

200,00
Nr. 33/2003

Hvad mener de danske skovejere? - spørgeskemaundersøgelse blandt skovejere i Danmark
Skoven er et populært friluftsmål for mange og sikrer samfundet en række miljøgoder og produkter. Men er samfundets behov forenelige med skovejernes egne målsætninger? Skov & Landskab har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de private skovejere for at danne et billede af deres mål og ønsker for deres skove. Det er første gang skovejernes motiver for at eje skov i Danmark er undersøgt.
Download PDF

160,00
Nr. 32/2003

Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder Hvorledes benyttes 592 skove og andre naturområder til friluftsliv? Det er det hovedspørgsmål, der søges besvaret i denne rapport fra Projekt "Friluftsliv '98". Med hjælp fra den praktiske skov- og landskabsforvaltning er der i 1996/97 foretaget 9,874 stikprøvevise manuelle optællinger af antallet af parkerede biler på 2,159 lokaliteter (delområder) dækkende ca. 201,000 ha skov/naturområder (heraf ca. 174,000 ha skov). Optællingerne fandt sted på de samme 22 tidspunkter fordelt over mere end ét år og var kombineret med en udlevering af 85,673 spørgeskemaer, af hvilke 46.7 % kom retur.
Download PDF

350,00
Nr. 31/2001

Tøndersvamp i bøgenaturskov Tøndersvamp (Fomes fomentarius) blev tidligere anset som et problem i produktionsbevoksninger af bøg i dansk skovbrug. Svampen er en parasit på levende bøgetræer og laver råd i stammerne, indtil de knækker. En væsentlig grund til at fjerne angrebne træer har været frygten for, at de skal smitte hele bevoksningen. Et af de centrale spørgsmål i den forbindelse er derfor tøndersvamps spredningsevne, dvs. hvor langt sporerne spredes fra et træ med frugtlegemer. Der var endvidere frygt for, at den stigende udlæggelse af naturskov og bevaring af enkelttræer til forfald kunne øge smitterisikoen. Rapporten giver ny indsigt i tøndersvamps rolle, og resultaterne bør give anledning til, at skovbrugets opfattelse revideres. Rapporten giver konkrete anbefalinger om emner som udlægning af naturskov og grupper af træer til forfald, håndtering af svampens tilstedeværelse i sunde og svækkede bevoksninger, beskæring og skovning i bøg, samt risikoen for at træerne knækker. 
Download PDF

125,00
Nr. 30/2001

Skov og biodiversitet - bidrag til handlingsplan for biologisk mangfoldighed og det nationale skovprogram 2001
Målet med denne rapport er at give beslutningstagere; en introduktion til behovet for biodiversitetssikring, en oversigt over biodiversitetsproblemer i de danske skove, en gennemgang af muligheder for sikring af biodiversitet, et idékatalog for fremtidig håndtering af biodiversitet i skove Rapporten rummer ikke blot videnskabeligt begrundede konklusioner, men også forskernes faglige vurderinger, og den giver således et godt fagligt udgangspunkt for debat og beslutningstagning på det politiske niveau. Rapporten består af to dele, først en analyse og en syntese af konklusionerne fra tidligere rapporter (Skovbrugsserien Nr. 27-29) og dernæst et idekatalog, der med udgangspunkt i de faglige konklusioner kommer med konkrete anbefalinger til sikring af biodiversiteten i de danske skove.
Download PDF

150,00
Nr. 29/2001

Naturnær skovdrift - erfaringer, status for forskningen og mulighederne i Danmark
Den voksende interesse for naturnære dyrkningsprincipper skyldes i første række det stigende behov for at integrere miljø- og naturhensyn i driften af skovene. Naturnær drift bygger på at udnytte skovens egne processer og funktioner så som naturlig foryngelse og uddifferentiering. Da den naturnære drift er udviklet i det praktiske skovbrug og indtil for få år siden ikke har påkaldt sig forskningsmiljøernes opmærksomhed, er der ingen eller kun ringe videnskabelig indsigt i planlægning og drift af naturnære, strukturrige blandskove. Denne rapport søger således at gøre en status over vor viden om og muligheder for naturnær drift i Danmark.
Download PDF

150,00
Nr. 28/2001

Urørt skov i Danmark - Status for forskning og forvaltning
Denne rapport om urørt skov i Danmark er udarbejdet som et bidrag til arbejdet med det nationale skovprogram 2001 og til arbejdet i Wilhjelmudvalget om biodiversitet. Der er store forsknings- og forvaltningsmæssige interesser for at bevare og genskabe den biologiske diversitet og den urørte skovs funktion som videnskabelig, pædagogisk og kulturel reference. Et vigtigt formål med rapporten er at identificere og belyse de centrale problemstillinger og præsentere de vigtigste argumenter og synspunkter i forhold til den fremtidige forvaltning af urørt skov.
Download PDF

150,00
Nr. 27/2001

Biodiversitet i dyrket skov
Rapportens første del giver en indføring i etiske begrundelser for at sikre biodiversiteten, en præsentation af biodiversitetsbegrebets anvendelse i skovsammenhæng og en kort oversigt over den skovdyrkningspraksis, der er med til at danne grundlaget for biodiversiten i skovene. Rapportens anden del er en gennemgang af fire væsentlige indgreb, der påføres skovøkosystemerne ved dyrkningspraksis. Rapportens tredje del behandler særlige driftstyper, der fremmer et stort naturindhold i danske skove, med udgangspunkt i Naturskovsstrategiens beskrivelse af "gamle driftsformer".
Download PDF

250,00
Nr. 26/2000

Stor nåletræsnudebille - Biologi, modforholdsregler og strategi
Snudebillens gnav på nyplantede nåletræer udgør det største skadedyrsproblem i forbindelse med kulturetablering af nåletræ i dansk skovbrug. Rapporten gennemgår de hidtidige erfaringer samt skitserer en strategi for modforholdsregler der kan anbefales under danske forhold (skærmstilling, jordbehandling, plantemateriale, plantetidspunkt, m.v.). Der skelnes mellem højrisiko- og lavrisikoområder. Endelig udpeges en række indsatsområder for den fremtidige forskningsindsats.
Download PDF

100,00
Nr. 25/1999

Plantetidsforsøg med friskoptagne og kølelagrede barrodsplanter af rødgran og grandis
Denne rapport beskriver udviklingen over 10 år i to plantetidsforsøg med henholdsvis friskoptaget og kølelagret plantemateriale af rødgran og grandis. Formålet var at belyse indflydelsen af optagningstidspunkt og lagringstiden på forekomsten af lagringsskader. Mulighederne for at anvende det relative tørstofindhold i toppens skudspidser som indikator for plantens evne til at tåle kortere eller længere tids lagring ved optagning på forskellige tidspunkter af året blev undersøgt.
Download PDF

125,00