Rapporter om skov og natur

Rapporterne giver en detaljeret gennemgang af resultater fra forskningsprojekter, erfaringsindsamlinger og andre projekter. Målgruppen er fagfolk i forvaltninger, virksomheder, kommuner, styrelser m.fl.

De seneste

Se oversigt og hent rapporter som pdf-filer på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings hjemmeside

Rapporter før 2012

Ældre rapporter kan hentes i listen nedenfor eller bestilles på papir hos Academic books på e-mail ku-frb@academicbooks.dk.

Nr. 34/2003

Grundvand fra skove – muligheder og problemer
Rapporten dokumenterer, at skov beskytter grundvand der kan bruges til drikkevand og at risikoen for forurening er lille. En udnyttelse af grundvandet har ingen negative konsekvenser for skovene, hverken for træerne eller for biodiversiteten, hvis den ikke foregår i områder, som er i forbindelse med vådområder i skoven. Der gives et samlet overblik over den viden, der findes om grundvand fra skovene.
Download PDF af SN 34

Nr. 33/2003

Hvad mener de danske skovejere? - Spørgeskemaundersøgelse blandt skovejere i Danmark
Skoven er et populært friluftsmål for mange og sikrer samfundet en række miljøgoder og produkter. Men er samfundets behov forenelige med skovejernes egne målsætninger? Skov & Landskab har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de private skovejere for at danne et billede af deres mål og ønsker for deres skove. 
Download PDF af SN 33

Nr. 32/2003

Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder
Hvorledes benyttes 592 skove og andre naturområder til friluftsliv? Med hjælp fra den praktiske skov- og landskabsforvaltning er der i 1996/97 foretaget 9.874 stikprøvevise manuelle optællinger af antallet af parkerede biler på 2.159 lokaliteter dækkende ca. 201.000 ha skov/naturområder. Optællingerne fandt sted på de samme 22 tidspunkter fordelt over mere end ét år og var kombineret med en udlevering af 85.673 spørgeskemaer.
Download PDF af SN 32

Nr. 31/2001

Tøndersvamp i bøgenaturskov
Tøndersvamp er en parasit på levende bøgetræer og laver råd i stammerne, indtil de knækker. En væsentlig grund til at fjerne angrebne træer har været frygten for, at de skal smitte hele bevoksningen. Et af de centrale spørgsmål i den forbindelse er derfor tøndersvamps spredningsevne. Der var endvidere frygt for, at den stigende udlæggelse af naturskov og bevaring af enkelttræer til forfald kunne øge smitterisikoen. Rapporten giver ny indsigt i tøndersvamps rolle, og resultaterne bør give anledning til, at skovbrugets opfattelse revideres.
Download PDF af SN 31

Nr. 30/2001

Skov og biodiversitet - bidrag til handlingsplan for biologisk mangfoldighed og det nationale skovprogram 2001
Målet med denne rapport er at give beslutningstagere en introduktion til behovet for biodiversitetssikring, en oversigt over biodiversitetsproblemer i de danske skove, en gennemgang af muligheder for sikring af biodiversitet, et idékatalog for fremtidig håndtering af biodiversitet i skove Rapporten rummer ikke blot videnskabeligt begrundede konklusioner, men også forskernes faglige vurderinger, og den giver således et godt udgangspunkt for debat og politiske beslutninger.
Download PDF af SN 30

Nr. 29/2001

Naturnær skovdrift - erfaringer, status for forskningen og mulighederne i Danmark
Den voksende interesse for naturnære dyrkningsprincipper skyldes i første række det stigende behov for at integrere miljø- og naturhensyn i driften af skovene. Naturnær drift bygger på at udnytte skovens egne processer og funktioner så som naturlig foryngelse og uddifferentiering. Da den naturnære drift er udviklet i det praktiske skovbrug, er der ingen eller kun ringe videnskabelig indsigt i planlægning og drift af naturnære, strukturrige blandskove. Denne rapport søger således at gøre en status over vores viden om og muligheder for naturnær drift i Danmark.
Download PDF af SN 29

Nr. 28/2001

Urørt skov i Danmark - Status for forskning og forvaltning
Denne rapport om urørt skov i Danmark er udarbejdet som et bidrag til arbejdet med det nationale skovprogram 2001 og til arbejdet i Wilhjelmudvalget om biodiversitet. Der er store forsknings- og forvaltningsmæssige interesser for at bevare og genskabe den biologiske diversitet og den urørte skovs funktion som videnskabelig, pædagogisk og kulturel reference. Et vigtigt formål med rapporten er at identificere og belyse de centrale problemstillinger og præsentere de vigtigste argumenter og synspunkter i forhold til den fremtidige forvaltning.
Download PDF af SN 28

Nr. 27/2001

Biodiversitet i dyrket skov
Rapportens første del giver en indføring i etiske begrundelser for at sikre biodiversiteten, en præsentation af biodiversitetsbegrebets anvendelse i skovsammenhæng og en kort oversigt over den skovdyrkningspraksis, der er med til at danne grundlaget for biodiversiten i skovene. Anden del er en gennemgang af fire væsentlige indgreb, der påføres skovøkosystemerne ved dyrkningspraksis. Tredje del behandler særlige driftstyper, der fremmer et stort naturindhold i danske skove, med udgangspunkt i Naturskovsstrategiens beskrivelse af "gamle driftsformer".
Download PDF af SN 27

Nr. 26/2000

Stor nåletræsnudebille - Biologi, modforholdsregler og strategi
Snudebillens gnav på nyplantede nåletræer udgør det største skadedyrsproblem i forbindelse med kulturetablering af nåletræ i dansk skovbrug. Rapporten gennemgår de hidtidige erfaringer samt skitserer en strategi for modforholdsregler der kan anbefales under danske forhold (skærmstilling, jordbehandling, plantemateriale, plantetidspunkt, m.v.). Der skelnes mellem højrisiko- og lavrisikoområder. Endelig udpeges en række indsatsområder for den fremtidige forskningsindsats.
Download PDF af SN 26

Nr. 25/1999

Plantetidsforsøg med friskoptagne og kølelagrede barrodsplanter af rødgran og grandis
Denne rapport beskriver udviklingen over 10 år i to plantetidsforsøg med henholdsvis friskoptaget og kølelagret plantemateriale af rødgran og grandis. Formålet var at belyse indflydelsen af optagningstidspunkt og lagringstiden på forekomsten af lagringsskader. Mulighederne for at anvende det relative tørstofindhold i toppens skudspidser som indikator for plantens evne til at tåle kortere eller længere tids lagring ved optagning på forskellige tidspunkter af året blev undersøgt.
Download PDF af SN 25