Foryngelse og kultur

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Fremme af spontan vegetation efter gran 4.1-8 22-04-2024
Sten i skovjorde i Danmark 04.03-10 26-06-2015
Sten og grus i danske skovjorde 04.03-11 26-06-2015
Metoder til bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-07 28-04-2014
Strategi for bekæmpelse af japansk pileurt og kæmpe-pileurt 04.10-06 27-04-2014
Afprøvning af nyudviklet kulturredskab til »punktvis reolpløjning« 04.03-09 19-12-2012
Bekæmpelse af glansbladet hæg 04.10-05 29-05-2012
Glansbladet hæg - en invasiv art under hastig spredning 04.10-04 28-05-2012
Bekæmpelse af ukrudt i kulturer og læhegn 04.10-01 24-04-2012
Bekæmpelse af skadedyr og svampe i skove og på tømmer 04.11-01 24-04-2012
Underplantning af rødgran 04.01-07 08-03-2012
Bynke-ambrosie 04.10-03 31-10-2011
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje I 04.10-02 31-08-2010
Anerkendt praksis: Kultur- og bevoksningspleje II 04.12-06 30-08-2010
Thiram 04.12-05 22-06-2010
Urea 04.11-03 18-06-2010
Phlebiopsis gigantea 04.11-02 17-06-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg II 04.06-18 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg III 04.06-19 28-05-2010
Anvendelse af træaske som gødning i skove 04.09-04 28-05-2010
Anerkendt praksis: Kulturanlæg I 04.02-05 28-05-2010
Skovrejsning og cadmiumudvaskning 04.00-05 09-01-2009
Skovrejsning - nitratudvaskningen i de første år 04.00-03 01-09-2008
Skovrejsning - nitratudvaskningen på langt sigt 04.00-04 01-09-2008
Skovrejsning - Miljømæssige konsekvenser 04.00-01 01-01-2008
Udvikling i bundvegetation ved skovrejsning 04.00-02 01-01-2008
Jordkomprimering og rodvækst hos kulturplanter af rødgran 04.05-05 01-12-2005
Håndtering af dækrodsplanter 04.05-04 01-12-2004
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 01-11-2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 01-09-2004
Resultater fra et afstandsforsøg med bøg 04.06-16 01-05-2004
Udvaskning af nitrat efter stormfaldet i nåletræsplantager i sønderjylland 04.06-14 01-02-2004
Naturlig foryngelse af nåletræ 04.01-05 01-11-2003
Gruppevis foryngelse af bøg i to størrelser lysbrønde 04.06-15 01-11-2003
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 04.08-01 01-09-2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 01-02-2003
Plantning under skærm reducerer risikoen for tab af næringsstoffer ved udvaskning. 04.06-13 01-09-2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 04.08-02 01-08-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup - Kvælstofudvaskning 04.03-07 01-04-2002
Skovrejsning på agerjord - ukrudtsudviklingen 04.02-04 01-03-2001
Plantningsmetodens indflydelse på rodudvikling 04.06-12 01-02-2001
Musegnav i skovkulturer 04.12-08 01-01-2001
Skovrejsning på agerjord - Plantemaskiner på stiv jord 04.06-11 01-12-2000
Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt 04.10-12 01-12-2000
Også alternative bekæmpelsesmidler skal være godkendte 04.19-05 01-12-2000
Bekæmpelse af mosegrise 04.12-07 01-07-2000
Kulstofbinding ved skovrejsning på tidligere landbrugsjord 04.06-10 01-04-2000
Skovrejsning - nitratudvaskning, jordens pH og kulstofbinding 04.06-09 01-12-1999
Dyb jordbehandling 04.03-06 01-09-1999
Plantning af ask på Lounkær Skovdistrikt 04.06-02 01-06-1999
Forudsætninger for vellykket mekanisk renholdelse 04.10-13 01-04-1999
Råvildt i skovkulturer 04.12-02 01-10-1998
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og rodudvikling 04.03-05 01-10-1997
Skovrejsning på agerjord - Jordbehandling og vandhusholdning 04.03-04 01-09-1997
Så er det tid til at gennemgå kemiskabet 04.19-03 01-07-1997
Nedsivning af pesticider til grundvandet 04.19-04 01-07-1997
Plantning og såning af eg på agerjord 04.06-04 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 1 04.06-05 01-06-1997
Plantning og såning af eg på agerjord - økonomi 2 04.06-06 01-06-1997
Vildtafværgning i eg 04.12-01 01-04-1997
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ II 04.06-08 01-10-1996
Udvikling af såningskulturmetoder i løvtræ I 04.06-07 01-10-1996
Faktorforsøg med gødskning, vanding, såbedstype og bundflorakonkurrence i to bøgeforyngelser 04.01-04 01-09-1996
Dyrkningstæthed og plantekvalitet 04.05-03 01-06-1996
Langtidslagring af nåletræplanter på skovdistriktet 04.05-02 01-04-1996
Bøgeforyngelsens økologi 04.01-03 01-01-1996
Køle-/fryselagrede barrodsplanter 04.05-01 01-10-1995
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-01 01-10-1995
Skovrejsning på agerjord - Etableringssikkerhed 04.02-02 01-06-1995
Skovrejsning på agerjord - Vækststart 04.02-03 01-06-1995
Udbringning af slam i skove 04.09-03 01-09-1994
Skærmforyngelse af rødgran på sandjord 04.01-02 01-06-1994
FPA gruppetest af grensakse (ørnenæb m.m.) 04.19-02 01-12-1993
Skov- og Naturstyrelsens kvasskærer 04.03-03 01-09-1993
Oldenindsamling 04.04-01 01-09-1993
Opbevaring af bog og agern 04.04-02 01-09-1993
Dækafgrøder som alternativ ukrudtsbekæmpelse 04.07-01 01-09-1993
Reolpløjning 04.03-02 01-05-1993
Gødskning med spildevandsslam i skov 04.09-01 01-11-1992
Checkliste for naturlig foryngelse af bøg 04.01-01 01-11-1992
Afvikling af skærmen ved naturlig foryngelse af bøg 04.02-01 01-09-1992
Jordbearbejdning ved naturlig foryngelse af bøg 04.03-01 01-09-1992