Træmåling, planlægning og forvaltning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Tryg færdsel blandt store græsædende dyr 09.09-34 14-03-2024
Dedikerede habitater til flagermus og fugle 09.06-16 14-11-2023
Veteranisering og træhabitater i skove 09.06-15 13-11-2023
Veterantræer kræver plads og beskyttelse 09.06-14 22-03-2022
Der er snylteplanter overalt i skoven 09.06-13 15-02-2021
Mykorrhiza: vigtig, men nem at overse 09.06-12 14-02-2021
Skove med friluftsliv som formål 09.09-33 04-06-2020
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 25-04-2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 24-04-2015
Installationer i træer 09.09-30 19-01-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Genstridige konflikter 09.04-30 22-10-2012
Nyt perspektiv 09.04-31 22-10-2012
Konflikters dynamik 09.04-29 19-09-2012
Magtbaser og interessebaser 09.04-28 18-09-2012
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.04-27 17-09-2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 16-09-2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 29-06-2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 28-06-2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 27-06-2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 26-06-2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 28-05-2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 28-05-2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 08-03-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 30-12-2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 30-12-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Konstruktiv forhandling 09.04-25 30-10-2010
Gør godt samarbejde bedre 09.04-24 29-10-2010
Fælles problemløsning – Beslutningsdiamanten- 09.04-23 28-10-2010
Konfliktstrategier - Dobbelt-hensyn modellen 09.04-22 31-08-2010
At tage bestik af situationen - konfliktens 3 dimensioner 09.04-21 30-08-2010
Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter 09.04-20 13-07-2010
Større værdi i Nordens skove 09.13-02 13-07-2010
Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov 09.04-19 28-05-2010
Jagtlejens niveau - beregningsmodel 09.10-10 13-02-2010
Jagtlejens niveau - sammenhæng mellem pris og arealkarakteristika 09.10-09 12-02-2010
Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer 09.10-08 11-02-2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 22-10-2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 22-10-2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 27-08-2009
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 15-05-2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 30-01-2009
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 01-10-2008
Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov 09.09-22 04-04-2008
Nye produkter fra skovene: Sæsonmarkeder 09.09-21 03-04-2008
Nye produkter fra skovene: Skovboliger 09.09-20 02-04-2008
Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil 09.09-19 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Mountainbike ruter 09.09-18 04-03-2008
Nye produkter fra skovene: Legeplads til hund og ejer 09.09-17 03-03-2008
Nye produkter fra skovene: Kørsel med slædehunde 09.09-16 02-03-2008
Nye produkter fra skovene: Børnefødseldag 09.09-15 01-03-2008
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 01-01-2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 01-01-2007
Nationalparker i Danmark – Nogle lokale synspunkter 09.04-18 02-08-2006
Vilde spisesvampe som nicheproduktion i skovbruget 09.11-01 01-08-2006
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Nationalparker i Danmark – Hvad mener befolkningen? 09.04-17 01-08-2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 03-07-2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 02-07-2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 01-07-2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 01-06-2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 01-05-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 04-04-2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 03-04-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 02-04-2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 01-04-2005
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 02-09-2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 01-09-2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 01-09-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 02-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 01-04-2004
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 03-11-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 02-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 01-11-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 01-10-2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 01-03-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 02-02-2003
Borgerinddragelse 09.04-06 01-02-2003
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 01-04-2002
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 01-05-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 02-04-2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 01-04-2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 01-01-2001
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 01-12-2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 01-12-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 01-11-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 01-11-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 01-11-2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 01-05-2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 01-05-2000
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 01-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 01-09-1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 01-08-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 01-07-1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 01-06-1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 01-04-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 01-01-1999
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 02-03-1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 01-03-1998
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 01-09-1995
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994