Træmåling, planlægning og forvaltning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Der er snylteplanter overalt i skoven 09.06-13 15-02-2021
Mykorrhiza: vigtig, men nem at overse 09.06-12 14-02-2021
Skove med friluftsliv som formål 09.09-33 04-06-2020
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 25-04-2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 24-04-2015
Installationer i træer 09.09-30 19-01-2015
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Afbrænding af kvas og vegetation 09.13-03 28-02-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Genstridige konflikter 09.04-30 22-10-2012
Nyt perspektiv 09.04-31 22-10-2012
Konflikters dynamik 09.04-29 19-09-2012
Magtbaser og interessebaser 09.04-28 18-09-2012
Indflydelseskortlægning - interessentanalyse II 09.04-27 17-09-2012
Parter og interesser - interessentanalyse I 09.04-26 16-09-2012
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 29-06-2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 28-06-2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 27-06-2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 26-06-2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 28-05-2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 28-05-2012
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 08-03-2012
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Bevoksningshøjde målt med luftbåren laserscanning 09.00-01 30-12-2011
Håndtering af vildt og vildtkød 09.10-11 30-12-2011
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Konstruktiv forhandling 09.04-25 30-10-2010
Gør godt samarbejde bedre 09.04-24 29-10-2010
Fælles problemløsning – Beslutningsdiamanten- 09.04-23 28-10-2010
Konfliktstrategier - Dobbelt-hensyn modellen 09.04-22 31-08-2010
At tage bestik af situationen - konfliktens 3 dimensioner 09.04-21 30-08-2010
Håndtering af natur-, landskabs- og miljøkonflikter 09.04-20 13-07-2010
Større værdi i Nordens skove 09.13-02 13-07-2010
Kvalitetsbeskrivelser for driftstekniske opgaver i skov 09.04-19 28-05-2010
Jagtlejens niveau - beregningsmodel 09.10-10 13-02-2010
Jagtlejens niveau - sammenhæng mellem pris og arealkarakteristika 09.10-09 12-02-2010
Danske jægeres ønsker til jagtudbytte og jagtarealer 09.10-08 11-02-2010
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 22-10-2009
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 22-10-2009
Vildtvenlig naturpleje 09.10-07 27-08-2009
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 15-05-2009
Præcision af håndholdt GPS i skov 09.03-03 30-01-2009
Hvad er bedre vilkår for dyrelivet værd for befolkningen? 09.10-06 01-10-2008
Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov 09.09-22 04-04-2008
Nye produkter fra skovene: Sæsonmarkeder 09.09-21 03-04-2008
Nye produkter fra skovene: Skovboliger 09.09-20 02-04-2008
Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil 09.09-19 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Mountainbike ruter 09.09-18 04-03-2008
Nye produkter fra skovene: Legeplads til hund og ejer 09.09-17 03-03-2008
Nye produkter fra skovene: Kørsel med slædehunde 09.09-16 02-03-2008
Nye produkter fra skovene: Børnefødseldag 09.09-15 01-03-2008
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 01-01-2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 01-01-2007
Nationalparker i Danmark – Nogle lokale synspunkter 09.04-18 02-08-2006
Vilde spisesvampe som nicheproduktion i skovbruget 09.11-01 01-08-2006
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Nationalparker i Danmark – Hvad mener befolkningen? 09.04-17 01-08-2006
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 03-07-2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 02-07-2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 01-07-2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 01-06-2006
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Hedens værdi for befolkningen 09.04-16 01-05-2005
Skovrejsning med fokus på flersidighed 09.04-15 04-04-2005
Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje 09.04-14 03-04-2005
Nye artsblandinger til rekreationsskove og parkplantninger 09.04-13 02-04-2005
Demonstration af nye skovtyper 09.04-12 01-04-2005
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 01-04-2005
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 02-09-2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 01-09-2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 01-09-2004
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 02-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 01-04-2004
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 03-11-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 02-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 01-11-2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 01-10-2003
Checkliste for borgerinddragelse 09.04-08 01-03-2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 02-02-2003
Borgerinddragelse 09.04-06 01-02-2003
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Kommunerne planter skov til friluftsliv 09.04-05 01-06-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 01-04-2002
Benyttelse af GPS under kronedække 09.03-02 01-05-2001
Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove 09.04-04 02-04-2001
Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter 09.04-03 01-04-2001
Brugerråd i statsskovene 09.13-01 01-01-2001
Skove som løftestang for bedre lokalområder 09.04-02 01-12-2000
Kulstofbinding i skove 09.08-02 01-12-2000
De levende fortidsminder er en del af landskabets historie 09.07-01 01-11-2000
Nogle karakteristiske, levende fortidsminder 09.07-02 01-11-2000
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 09.10-03 01-11-2000
Sådan virker GPS-systemet 09.03-01 01-05-2000
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 01-05-2000
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Grundvandsdannelse under skove 09.08-01 01-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999
Håndbog for landskabsæstetikere 09.05-01 01-09-1999
Afprøvning og godkendelse af hagl 09.10-01 01-08-1999
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 01-07-1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 01-06-1999
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 01-04-1999
Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven 09.04-01 01-01-1999
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 02-03-1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 01-03-1998
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 01-09-1995
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994