Dato: 10-12-2013 | Videnblad nr. 03.02-18 Emne: Arealanvendelse og lokalisering

Pendling i det østjyske bybånd

Byudviklingen er i mange år gået i retning mod dannelse af store byregioner. Fordi byregionerne sker ved ’sammensmeltning’ af flere eksisterende byer, har byregionerne flere centre.

Udvikling af befolkning og pendling mellem 1982 og 2002 i Østjylland. Kilde: Grunfelder, 2012.

Udvikling af befolkning og pendling mellem 1982 og 2002 i Østjylland. Kilde: Grunfelder, 2012.

Østjylland er en region, hvor byer er i vækst. Der er 1,2 million indbyggere og cirka 600.000 arbejdspladser i regionen. Bystrukturen er karakteriseret ved traditionelle købstæder med stor tiltrækningskraft i forhold til lokale oplande.

Regionen udvikler sig dog i retning af ét område med flere centre, dvs. en sammenhængende struktur, hvor i interaktionen er høj, f.eks. ved pendling.

Der er en stor nord-sydgående transportkorridor for både bil- og togtrafik midt i Østjylland, som bidrager til den regionale integration. I den sydlige del findes Trekantsområdet med forskellige store industrier og i den nordlige del findes Aarhus med regionens største koncentration af uddannelser, handel og forlystelser.

Transportvaneundersøgelsen

Vores analyser af Østjylland er baseret på data fra transportvaneundersøgelsen (TU), der udarbejdes af DTU. TU er en interviewundersøgelse om befolkningens trafikale adfærd, der gennemføres løbende året rundt for at repræsentere variationen i den transport, der gennemføres af personer i alderen 10-84 år, bosat i Danmark. Undersøgelsen giver svar på hvorfor, hvordan, hvornår, hvorfra, hvortil, hvor langt, og hvor længe der rejses. Desuden spørges personerne om en række baggrundsoplysninger, f.eks. køn, alder, uddannelse, og beskæftigelse.

Pendlingen i det østjyske område

Analyserne af Østjylland fokuserede på pendlingen i 1993/94 og 2002/ 03 for at se på ændringer i transporten over tid. Dermed kan man få indblik i, hvad udviklingen fra uafhængige byer til en mere sammenhængende byregion – et østjysk bybånd – betyder for transportmønstrene.

Den væsentligste ændring er valget af transportmiddel. I Østjylland bruges især bil – og i mindre grad cykel og kollektiv transport til pendling mellem hjem og arbejde. Den kollektive transports andel er blevet reduceret over tid fra omkring 13% i 1993/94 til omkring 10% i 2002/ 03. Pendlingstid og -afstand er til gengæld ikke ændret væsentligt i gennem den 9-årige periode (se tabel 1) og ligger omkring 20,5 minutter eller 14,4 km for én vej.

Pendlingsafstande

Pendlingsafstande i Østjylland hænger sammen med, hvor man bor i forhold til de syv største bycentre i regionen, samt afstanden til et af 26 mindre bycentre. Bor man i nærheden af en af de største byer og/eller en af de 26 mindre byer, giver det ikke overraskende en kortere pendlingsafstand. Betydningen af de syv største byer ser ikke ud til at ændre sig fra 1993/1994 til 2002/2003, men de små bycentres betydning for pendlingen reduceres og efterlader de syv største bycentre: Vejle, Kolding, Aarhus, Randers, Silkeborg, Horsens og Fredericia som de vigtigste ’magneter’ for pendling i regionen.

Dette er et tegn på, at den måde vi bor, arbejder og pendler på i stadig mindre grad styres af lokale udbud og relationer. Flere må pendle ud af kommunen og ofte søge mod større byer for at finde passende arbejde. Analyserne peger dog også mod, at der er relativt stærke lokale oplande omkring de største byer i regionen. Dette regionale mønster kan være en forklaring på, hvorfor pendlingsafstandene i regionen fortsat er ret korte og ikke ser ud til at ændre sig meget over tid.

Tegn på ændringer ses dog inden for udvalgte grupper. Blandt ledere og andre højere funktionærer er der en tydelig vækst i pendlingsafstandene mellem 1993/94 og 2002/03. Det tyder på, at integrationen inden for regionen for denne gruppe stiger mere end for andre grupper på arbejdsmarkedet. Formentligt er det en konsekvens af et knapt udbud af denne type jobs samtidigt med, at de typisk er placeret i de største bysamfund.

1993/94

2002/03

Gennemsnit pendlingstid (min.)

   20,3  

20,5

Gennemsnit pendlingsafstand (km)

14,6

14,4

Transportform til arbejde

Privat bil (%)

58,9

59,6

Offentlig transport (%)

13,2

10,0

Cykel (%)

20,4

22,2

Andre (%)

7,5

8,2

Antal observationer

2483

2056

Tabel 1: Karakteristisk af pendling i Østjylland

Valg af transportmiddel

Et andet resultat fra analysen er, at den geografiske kontekst er langt vigtigere for valget af transportmiddel, end den er for pendlingsafstanden og pendlingstiden. Valget af transportmiddel hænger især sammen med befolkningstætheden, afstand til bycentre, og afstand til stoppesteder. Høje tætheder, kort afstand til centre og kort afstand til bussen giver mindre bilkørsel, mere cykling og større sandsynlighed for at bruge kollektiv trafik.

Resultaterne tyder på, at bystruktur og beliggenhedsfaktorer i Østjylland hænger signifikant sammen med pendlingstid-, afstand og transportmiddelvalg og dermed bæredygtigheden af pendlingen inden for regionen. Mange af sammenhængene mellem by og transport ser ud til at være stabile over tid, og der kan dermed være et grundlag for at tænke regionale planstrategier sammen med transportbehov for at bidrage til en mere bæredygtig udvikling af den voksende region. Placering af udviklingen i forhold til de største byer ser ud til at være en nøglefaktor, som – sammen med lokale forhold af betydning for transportmiddelvalget – kan være med til at trække udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Kilder:
Grunfelder, J. (2012): Commuting behaviour, regional urban structure and urban form in a polycentric urban region: a quantitative approach to East Jutland, Denmark, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Unpublished Ph.D. thesis.
Grunfelder, J.& Nielsen, T.A.S. (2012): Commuting behaviour and urban form: a longitudinal study of a polycentric urban region in Denmark. Geografisk Tidsskrift, 112(1), 2-14.
Christiansen, H. (2012): Documentation of the Danish National Travel Survey, Note 2012:5. August 2012, Kgs. Lyngby: DTU Transport, Data- and Modelcenter.Videnblad nr.: 03.02-18
Forfattere: Julien Grunfelder og Thomas Sick Nielsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt