Dato: 29-08-2015 | Videnblad nr. 04.01-04 Emne: Landskabsudvikling

Danmarks første geopark: Geopark Odsherred

Danmark har fået sin første geopark – Geopark Odsherred. Det skete på den 6. internationale UNESCO konference om geoparker, som fandt sted i Canada efteråret 2014. Geopark Odsherred er det største udviklingsprojekt i Odsherred Kommune og inkluderer hele kommunens areal.

<kort

Odsherredbuerne er rygraden i det unikke landskab, der udgør Geopark Odsherred. Buerne er et ungt randmorænekompleks, der danner kernen i en egn med mange landskabstyper. Efter Geopark Odsherred (2015). Fra Geoviden nr 1, 2015.

Geologien og landskabets dannelse er grundlæggende elementer i geoparker, der tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer som potentiale for bæredygtig udvikling, lokal identitet og stolthed. Odsherred Kommune har gennem syv år arbejdet målrettet på at blive optaget i det globale geoparknetværk, der støttes af UNESCO. 

Odsherredbuerne er rygraden i det unikke landskab, der udgør Geopark Odsherred. De er et ungt randmorænekompleks, der danner kernen i en egn med mange landskabstyper. Landskabstyperne rummer hver en historie, som tilsammen fortæller den geologiske udvikling fra istiden til nutiden – en udvikling, der stadig pågår. 

Sjællands Odde har ligeledes en kerne af ældre randmoræner, der er bundet sammen af yngre, marine aflejringer. I den nordøstlige del er der sket en opbygning af oddekomplekser mellem glaciale øer under havspejlstigningen i postglacial tid. Oven på disse oddelandskaber er der dannet klitlandskaber. Det er processer, der stadig er aktive. 

I bunden af Sejerø Bugt fortsætter kystudligningen ved udbygning med barrierer og bagvedliggende laguner. Oven på de ældste dele af disse kystaflejringer er Trundholm Mose dannet. De yngste landskaber, Lammefjorden og Sidinge Fjord, blev tørlagt i 1800-tallet og er således delvist menneskeskabte i deres nuværende fremtræden.

Fremtidens landskaber
Geopark Odsherred indgår i projektet Naturpleje i Fællesskab, som er et af 13 projekter i Fremtidens Landskaber.
Fremtidens Landskaber er et landsdækkende forskningsprogram i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, IGN. Programmet løber i perioden 2013-2017.
Det primære formål med Fremtidens Landskaber er at forbedre den projekt- og helhedsorienterede planlægning i det åbne land. Dette gøres gennem udvikling og formidling af 13 planprojekter. Projekterne er udvalgt, så de både repræsenterer forskellige planopgaver og forskellige danske landskabstyper.
Læs mere på Fremtidenslandskaber.dk

Hvad er en geopark? 

En geopark er en geologisk arv; et landskab med en særlig geovidenskabelig betydning, sjældne naturkendetegn og æstetiske værdier. Inden for et givent område integrerer en geopark forskellige natur-, landskabs- og kulturinteresser til et samlet unikt landskabs- og naturområde. Det er ikke kun et sted for rejser, sightseeing, ferieturisme, rekreation og kulturelle fornøjelser, men også en beskyttet nøglelokalitet for den geologiske arv og grundlag for geovidenskabelige undersøgelser og formidling. 

En geopark skal have klart definerede administrative grænser og et overfladeareal, der er tilstrækkeligt stort til at socioøkonomisk udvikling kan finde sted. En geopark omfatter et antal geologiske lokaliteter med en særlig betydning, eksempelvis videnskabelig kvalitet, sjældenhed, æstetisk appel eller værdi for uddannelse. Størstedelen af de lokaliteter, der ligger i geoparken, skal være geologisk værdifulde, men geoparken kan også rumme lokaliteter, der har arkæologisk, økologisk, historisk eller kulturel betydning. 

Alle geoparker fortæller en vigtig og unik del af Jordens historie og geologiske oprindelse med hver deres lokale, kulturhistoriske særpræg. Derfor er de også alle forskellige. Geopark-begrebet er nyt i den danske terminologi inden for naturformidling og mere komplekst end natur- og nationalpark-begreberne. 

Der er ingen juridiske aspekter forbundet med geoparker, ud over at den lokale og nationale lovgivning til beskyttelse af geologien skal respekteres. Og via medlemskab af det europæiske og globale geoparknetværk er man forpligtet til at overholde de vedtagne statutter i et fælles charta. Eksempelvis må man ikke ødelægge eller sælge geologiske elementer (fx fossiler) fra en geopark. Desuden forpligter man sig til at markedsføre geoparknetværkets aktiviteter samt til at deltage i to årlige netværksmøder, hvoraf det ene afholdes som en åben konference.

Inden et område kan optages i det internationale geoparknetværk, skal stedet have fungeret som geopark i nogle år og på denne måde vise, at man gerne vil samarbejde og agere efter netværkets principper. For at sikre en fortsat bæredygtig udvikling af geoparkerne, bliver de alle reevalueret hvert 4. år. Det er således en kontinuerlig udviklingsproces at opretholde status som geopark. 

Geoparkernes organisering er bygget op omkring et netværk med udgangspunkt i vidensdeling. Man trækker på andres og hinandens administrative og operationelle erfaringer primært inden for det geovidenskabelige fagområde, men også på emner, der relaterer sig til de enkelte geoparkers lokale, kulturelle traditioner. 

De typiske aktiviteter i en geopark koncentrerer sig om turisme og undervisning, dvs. skoleundervisning på alle niveauer, guidede ture, udstillinger mv. Desuden er der fokus på bæredygtige, socioøkonomiske aktiviteter – fx øget omsætning inden for turisme og det lokale erhvervsliv – og udvikling af projekter, der formidler den geologiske arv og de stedbundende ressourcer, med støtte fra bl.a. fondsmidler og EU-programmer.

Geopark Odsherred – fra ide til virkelighed 

Ideen om en geopark i Odsherred blev første gang præsenteret i 2005 i det tværkommunale Miljøråd i de tidligere kommuner Nykøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm. Med kommunalreformen i 2007 blev visionen om en geopark skrevet på den politiske dagsorden i den nye Odsherred Kommune. Projektet er efterfølgende blevet kommunens største udviklingsprojekt og en fremtidsinvestering for vækst, beskæftigelse, bosætning, levevilkår og oplevelser samt branding, identitet og stolthed i kommunen.

 I 2013 blev ansøgningen til det europæiske og globale netværk sendt af sted med anmodning om optagelse af Geopark Odsherred, og i september 2014 fik Danmark sin første geopark med den meget prestigefulde godkendelse fra UNESCO. Odsherredbuerne er en meget fremtrædende del af geologien i geoparken, hvor de stedbundne ressourcer er indlejret i det storslåede landskab. Der er en linje fra geologien til landskabets anvendelse i dag. Linjen går gennem egnens lange og mangfoldige kulturhistorie og landskabskunsten, til de lokale råvarer, der i dag bl.a. produceres på den inddæmmede Lammefjord. Det er disse hovedtemaer, der udgør Geopark Odsherred og som har bragt Odsherred på verdenskortet. 

Gennem en lang række forskellige projekter, som alle understøtter hovedtemaerne i Geopark Odsherred bliver geopark-begrebet langsomt, men sikkert integreret i den kommunale administration, på skoler og institutioner, hos indbyggere og de mange sommerhusejere i Odsherred. Formidlingstiltagene spænder vidt. Eksempelvis kan man ved nøglelokaliteterne rundt omkring i parken finde den traditionelle, men meget effektive formidlingstype: standere med illustrationer og tekster om lokaliteten. Man kan deltage i den årlige Geopark Festival, der med sit væld af forskelligartede arrangementer afspejler geoparkens mange værdier og tilbud. Eller man kan benytte sig af den moderne teknologi, downloade en app om Geoparkens landskaber fra istid til nu og tage den spændende historie fra app’en med på tur i Geoparken. 

Kilde:
Geoviden nr. 1 2015 – Geopark Odsherred 

Læs mere på: Geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2015.pdf


Videnblad nr.: 04.01-04
Forfattere: Peter Roll Jakobsen, Nina Lemkow, Jakob Walløe Hansen og Merete Binderup

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt