Dato: 01-08-2003 | Videnblad nr. 04.02-13 Emne: Planlægning og forvaltning

Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse?

En undersøgelse af landmænd i et område med særlige drikkevandsinteresser viser, at der er interesse for at indgå frivillige grundvandsbeskyttende ordninger. Individuelle aftaler med årlig kompensation prioriteres over generelle krav med årlig kompensation, engangserstatning eller tilbud om erstatningsjord. Ekspropriation prioriteres lavest. De fleste ønsker områdets status som landbrugsområde opretholdt, men alternativer i form af ekstensive driftsformer, braklægning med naturlig tilgroning og i begrænset omfang skovrejsning kan accepteres.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.02-13
Forfattere: Henrik Vejre, Lone S. Kristensen og Jørgen Primdahl