Dato: 12-12-2011 | Videnblad nr. 04.02-37 Emne: Planlægning og forvaltning

DIAPLAN - fire projekter

I dette Videnblad gives en beskrivelse af, hvad de fire projekter i DIAPLAN går ud på, og hvordan vi med inspiration fra Patsy Healey har arbejdet med projekterne i Skive, Morsø, Jammerbugt og Odsherred kommuner. Med utraditionelle metoder som fortællingsworkshop og skolebørn der maler og digter.

En lokal friskole i Morsø Kommune gennemførte et forløb med digteren Peter Poulsen og maleren Felix Pedersen, hvor skolebørn maler og digter om landskabet i sognet. Formålet er at få børnenes værdier med i processen. Ved et senere arrangement skal disse værdier diskuteres med de voksne beboere og med folk fra forvaltningen, for at danne baggrund for arbejdet med en strategi.

En lokal friskole i Morsø Kommune gennemførte et forløb med digteren Peter Poulsen og maleren Felix Pedersen, hvor skolebørn maler og digter om landskabet i sognet. Formålet er at få børnenes værdier med i processen. Ved et senere arrangement skal disse værdier diskuteres med de voksne beboere og med folk fra forvaltningen, for at danne baggrund for arbejdet med en strategi.

Skiveprojektet

I Skive projektet er det området mellem Sønderlem Vig og Flynder Sø, der er den landskabelige helhed, der skal formuleres en udviklingsstrategi for. Natur- og kulturhistorisk er området relativt velafgrænset, men både lokalt og i forvaltningen opleves det i dag ikke som et sammenhængende område.

For at indkredse hvilke perspektiver der kan ligge i en samlet strategi for området samt for at skabe fælles interesse i forvaltningen for projektet, har vi holdt en ’fortællings-workshop’. Her har eksterne eksperter sammen med ansatte fra forskellige dele af kommunens forvaltning præsenteret og diskuteret de faglige fortællinger, som området rummer.

Senere er det meningen, at der også for den brede offentlighed skal laves en møderække med landskabsfortællinger på dagsordenen som udgangspunkt for et efterfølgende strategiarbejde. Det er tanken, at både borgere og fagpersoner fra forvaltningen skal deltage. Derudover har kommunen, for at skaffe mere viden om aktiviteterne i området, kortlagt alle de igangværende små og store projekter i området. Fra Skov & Landskab har vi gennemført en større undersøgelse baseret på personlige interviews af alle ejere af landbrugs- og skovejendomme i området på mere end 2 ha. Undersøgelsen skal give grundlæggende viden om land- og skovbrugets status og fremtid samt information om lokale værdier og holdninger til landskab og natur.

Morsøprojektet

Morsø projektet går ud på at formulere en samlet strategi for landskabet i Karby sogn og landsbyens relation til dette. Der er en landsbyfornyelsesproces i gang i Karby. Og flere tiltag er på vej for det omgivende landskab, bl.a. forvaltningsplaner for de værdifulde strandenge omfattet af EU Natura 2000 områder og et eller flere vådområdeprojekter. Ligesom i Skive har vi her afholdt en fortællingsworkshop og gennemført en undersøgelse af landbrugsejendommene. Fortællingsworkshoppen blev holdt som et offentligt møde for sognets beboere med det formål at starte en fælles opbygning af viden og åbne op for diskussionen om den kommende planproces. Undersøgelsen af landbrugsejendommene blev gennemført på samme måde som i Skive, men havde det ekstra formål at få information om interessen for at deltage i fremtidige landskabsprojekter.

Ud over disse aktiviteter gennemfører den lokale friskole et forløb med digteren Peter Poulsen og maleren Felix Pedersen, hvor skolebørn maler og digter om landskabet i sognet. Formålet er her at få børnenes værdier med i processen og – ved et senere arrangement – at få disse diskuteret med de voksne beboere og med folk fra forvaltningen – som baggrund for det senere strategiarbejde.

Jammerbugtprojektet

I Jammerbugt kommune er det landbrugets fremtid, der er på dagsordenen. Målet er bl.a. i et samarbejde med kommune, erhverv og interesseorganisationer at analysere og diskutere rammerne for landbrugets fremtid med udgangspunkt i to konkrete lokalområder. Der har været afholdt en flerdages workshop, hvor medarbejdere i kommunen har arbejdet med at kortlægge de to lokalområders landskaber med det formål at etablere en fælles landskabsforståelse af områderne, herunder landskabernes karaktertræk og robusthed i forhold til landbrugsproduktion. Herudover har der været afholdt en teaterworkshop i samarbejde med Dacapo Teatret og med deltagelse af politikere, forvaltere, landbrugskonsulenter, NGO’ere og forskere med det primære formål at etablere en fælles forståelsesmæssig platform, hvorfra der kan arbejdes videre med landbrugets fremtid.

For at give hele kommunalbestyrelsen indsigt i projektet og de væsentlige udfordringer der er forbundet med den fremtidige planlægning for landbruget, har der ligeledes været afholdt bustur rundt i kommunen. Senere er det planen at arbejde mere konkret med forskellige former for planrammer for udviklingen af landbruget i kommunen.

Odsherred Kommunes projekt

Det centrale fokus i Odsherred kommunes projekt har været at understøtte kommunens vision om at etablere en UNESCO godkendt GeoPark Odsherred med udgangspunkt i de randmorænebuer, der ligger centralt i kommunen. En del af det indledende arbejde har bestået i faglige workshops med det formål at skabe opmærksomhed om og ejerskab til visionen. Herudover gennemføres en undersøgelse af friluftslivet i området, der skal danne udgangspunkt for den kommende stiplanlægning i området. På et senere tidspunkt skal der gennemføres en række offentlige møder om områdets værdier. Værdierne skal danne udgangspunkt for formulering af en samlet udviklingsstrategi for landskabet.

En teaterworkshop ved Dacapo Teatret sørgede for at etablere en fælles platform til arbejdet med landbrugets fremtid i Jammerbugt kommune. Både politikere, forvaltere, landbrugskonsulenter, NGO’ere og forskere deltog.

En teaterworkshop ved Dacapo Teatret sørgede for at etablere en fælles platform til arbejdet med landbrugets fremtid i Jammerbugt kommune. Både politikere, forvaltere, landbrugskonsulenter, NGO’ere og forskere deltog.

Formidling af erfaringer og resultater

Alle de gennemførte forløb dokumenteres detaljeret, og i løbet af 2012 starter vi formidlingen af de indhøstede erfaringer gennem artikler, temadage og konferenceoplæg. Efter programmets afslutning er det håbet, at vi er kommet et pænt stykke længere med udvikling af en ny planpraksis for det åbne land. Resultaterne offentliggøres løbende på hjemmesiden www.diaplan.dk, hvor man også kan læse mere detaljeret om programmet.

Kilder:
Healey, P. (1998). Planning in a stakeholder Society. The Town Planning Review 69, 1-21.
Healey, P. (2003). The Communicative Turn in Planning Theory and its Implications for Spatial Strategy Formation. In ’Readings in Planning Theoery’. (S. Campbell and S. S. FainsteinEds. ) pp. 237-255. (Blackwell Publishing: Oxford.)
Healey.P (2009). In Search of the ’Strategic’ in Spatial Strategy Making. Planning Theory & Practice 10, 439-457.
Fremtidenslandskaber.dk/DIAPLANVidenblad nr.: 04.02-37
Forfattere: Lone S. Kristensen og Jørgen Primdahl

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt