Dato: 09-03-2015 | Videnblad nr. 06.01-90 Emne: Friluftsliv

Friluftsliv i landskabet 2008 (8). Transportafstand

Nogle bevæger sig blot få hundrede meter, mens andre transporterer sig 50 km eller mere for at komme ud til naturen/landskabet. I 1995 havde danskerne en gennemsnitlig transportafstand på 18 km, og denne er faldet til 15 km i 2008. For eksempel er der flere, der besøger naturen om lørdagen, der har lange transportafstande.

Figur 1. ”Hvor mange kilometer var der fra Deres start-sted og til det naturområde, der var det væsentligste mål for Deres tur i naturen/landskabet?”. Svarpersonernes fordeling i 1995 og 2008.

I 2007-2008 gennemførte Skov & Landskab en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med samme metodik som den tidligere nationale friluftsundersøgelse fra 1990’erne (se evt. Videnblad 6.1-83). I dette Videnblad præsenteres resultaterne af, hvor langt vi transporterer os for at komme ud til naturen/landskabet.

Transportafstand før og nu

Den gennemsnitlige transportafstand faldt fra 17,7 km i 1995 til 14,8 km i 2008 (en statistisk sikker forskel). Median-værdien, der siger noget om hvor langt, det er ”almindeligt” at transportere sig for at komme ud i naturen/landskabet er også faldet, fra 5 km i 1995 til 4 km i 2008 (tabel 1).

Tabel 1. Den gennemsnitlige og ”almindelige” (median) transporttid for besøg i landskabet i 1995 og 2008.

År Gns. Median
1995 17,7 km 5 km
2008 14,8 km
4 km

Lidt mere end 7 ud af 10 af naturbesøgene fandt sted inden for en radius af ca. 10 km fra startstedet både i 1995 og i 2008. Derimod er der sket en forskydning i retning af flere besøg med helt korte transportafstande: 26% af besøgene i 1995 foregik i en radius af 2 km, mens det tilsvarende tal i 2008 var 39% (figur 1).

Udvalgte forskelle/sammenhænge

Men er der forskel på hvor langt man bevæger sig for at komme ud til landskabet, når vi deler befolkningen op i forskellige grupperinger efter f.eks. alder, uddannelse, indkomst osv.? Dette er undersøgt for mere end 20 forskellige kategorier (en oversigt kan ses i Videnblad 6.1-86), og følgende sikre forskelle kunne konstateres:

  • Ældre (70+) har i gennemsnit en transportafstand, der er op til 11 km længere, end yngre aldersgrupper.
  • I gennemsnit har personer, der besøger naturen om lørdagen, 7 km længere transportafstand end personer, der besøger landskabet i hverdagene og søn- og helligdage. I hverdagene er der flere, der bevæger sig mellem 0,5 og 1,5 km hjemmefra.
  • Blandt lystfiskere er der en større andel, der bevæger flere sig mellem 10 og 50 km, og færre bevæger sig under 1½ km.
  • Personer, der har ferie i forbindelse med naturbesøget har i gennemsnit 7 km længere transportafstand, end personer, der ikke har ferie.
  • En større andel personer, der har overnattet uden for hjemmet i forbindelse med naturbesøget, har en transportafstand over 50 km, og samtidig har flere en afstand på mindre end ½ km. I gennemsnit har de en transportafstand, der er 13,7 km længere, end de, der ikke overnatter uden for hjemmet. Dette resultat kunne indikere, at svarpersonerne i varierende grad inddrager transporten til overnatningsstedet (i naturen) i deres besvarelse – f.eks. transportafstanden fra bopælen til sommerhuset i klitterne – eller alene angiver afstanden fra sommerhuset til stranden eller skoven (samme resultat ses for transporttiden, jf. Videnblad 6.1-89).
  • Markant flere, der er kommet til fods ud i naturen, har bevæget sig kortere end2 km, og langt færre har bevæget sig mere end 5 km. I gennemsnit har de en transportafstand, der er 18 km kortere, end de, der ikke kommer ud i naturen til fods.
  • Flere, der kommer på cykel ud i naturen bevæger sig mellem 2,1 og 9 km, mens færre har en transportafstand kortere end 1,5 km eller længere end 17 km.
  • Flere, der kører i bil ud i landskabet har en transportafstand længere end 5 km, og færre har en afstand kortere end 2 km. I gennemsnit har bilister en transportafstand, der er 20 km længere, end de, der ikke kører i bil ud i naturen.
  • Personer, hvis væsentligste mål er strand, hav og kyst har i gennemsnit en transportafstand, der er 16,8 km længere, end personer, hvis væsentligste mål er mark og eng.
  • Blandt de, der foretager flere aktiviteter, er der flere, der har en længere transportafstand, og færre, der har en kortere. Eksempelvis har personer, der foretager 5 eller flere aktiviteter 9 km længere transportafstand, end personer, der foretager 2 aktiviteter.


Der kunne ikke konstateres forskelle/sammenhænge, der er 99% sikre, for de øvrige grupperinger af befolkningen. Der er dog en række forskelle/sammenhænge, der er statistisk sikre på 95%-niveau. Eksempelvis bevæger flere medlemmer af jagt- eller lystfiskerforeninger sig mellem 10 og 50 km, og personer bosiddende i Region Midtjylland har i gennemsnit 6,7 km længere transportafstand, end personer i Region Nordjylland.

Afsluttende bemærkninger

Som det er tilfældet for den tid, man anvender på at komme ud til sit besøgsmål i landskabet (se Videnblad 6.1-89), er der også ganske stor variation i hvor langt man transporterer sig for at komme ud til landskabet – fra få meter til mere end 50 km. At man i visse tilfælde ser transportafstande på over 100 km er naturligvis ikke et udtryk for at man ikke har noget natur inden for kortere rækkevidde – men mere at man ønsker at besøge et bestemt naturområde eller en bestemt naturtype, der måske bedre tilfredsstiller ens oplevelses- og aktivitetsønsker. Sådanne transportafstande er dog relativt sjældne – i forbindelse med mere end 90% af naturbesøgene bevæger man sig under 50 km, og for 80% af besøgene under 20 km for at komme til sit mål.

Tendensen viser en reduktion i transportafstand. Der er en helt naturlig sammenhæng mellem transportafstand og -tid, og ser man på udviklingen i den tid man bruger for at komme ud i landskabet, finder man samme tendens (se Videnblad 6.1-89). Også med hensyn til det transportmiddel, man anvender for at komme ud til besøgsmålet i naturen/landskabet, er der en naturlig sammenhæng med transportafstand og -tid, se Videnblad 6.1-91 for mere information herom.

Note:
Resultaterne for 2008 er baseret på 1217 svar indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse over 12 måneder i 2007-2008. For flere detaljer om både 1995- og 2008-undersøgelserne (herunder metodespørgsmål mm.) henvises til Videnblad 6.1-83, samt nedenstående kilde.

Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Kilder:
Jensen, F.S. (1998): Friluftsliv i det åbne land 1994/95. Forskningsserien nr. 25-1998, Forskningscentret for Skov & Landskab. 151 s.


Videnblad nr.: 06.01-90 
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Marie Fangel Cleemann

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt