Dato: 28-10-2010 | Videnblad nr. 05.09-47 Emne: Gødskning

Gødskning og grøntkvalitet i nobilis

Fire års undersøgelser i højproduktive nobilis klippebevoksninger peger på, at producenten skal revurdere mængden af tildelt kvælstof til bevoksningerne, da et for højt kvælstofinput i de fleste tilfælde vil give kvalitetsforringelser i form af længere grene og lavere dækkeevne. Videnbladet er det første af tre om gødskningens betydning for nobilisklippegrønt i den højproduktive fase.

Undersøgelserne er udført som en del af projektet »Gødskning i Nobilis: Optimal produktion og kvalitet under hensyntagen til jordbund og miljø«, hvis mål er at vise, hvordan gødskningen optimeres i klippebevoksninger.

Projektets formål

Projektets mål er at anvise tidssvarende gødningsstrategier. Der lægges især vægt på aspekter omkring dosering og delt gødskning især på sandjord samt juni-gødskning til kortere grene på lerjord.

Tabel 1.Undersøgelsen

Undersøgelsen foregik fra 2006 til 2009. Undersøgelsen har 17 behandlinger (tabel 1), og der indgår tre bevoksninger i under­søgelsen (tabel 2).

Tabel med karakteristik af forsøgslokaliteterPå alle lokaliteter er antallet af klippede grene talt op i hver parcel. Grund­laget for op-gørelsen af grene har hvilet på distriktets praksis. På Næsbyholm, der opererede med både skørte- og kransgrensortiment, blev antallet af grene i hver af disse sortimenter således talt op. Hver enkelt gren blev målt for grenlængde, -vægt og dækkeevne (scoret 1-5, 5 bedst) samt skudlængde, -bredde, -højde og -farve (scoret 1-7, 7 bedst). Alt i alt er der således foretaget knapt 6,5 millioner kvalitetsmålinger.

Resultater

Gren- og skudlængde
Der er ikke forskel på gødningstyperne NPK 23-3-7 og NPK 14-3-15 med hensyn til gren- og skudlængde. Men ikke overraskende giver øget tildeling af N en sikker forøgelse af både gren- og skudlængden, om end forøgelsen kun er gennemsnitlig 1 cm, når gødskningen øges fra 37,5 kg N/ha/år til 105 kg N/ha/år.

Figur 1. Grenlængden hos kransgrene på Næsbyholm blev forøget af gødskning med N, mens mellemgrene ikke blev påvirket af behandlingen.

Figur 1. Grenlængden hos kransgrene på Næsbyholm blev forøget af gødskning med N, mens mellemgrene ikke blev påvirket af behandlingen.

I de to grensortimenter på Næsbyholm giver en øget tilførsel af N en sikker længde-forøgelse af kransgrenene (figur 1). I perioden fra 2006 til 2008 (3 år) har mellem-grenene derimod ikke reageret på øget tilførsel af N.

For lange grene er et hyppigt fænomen især på Holckenhavn og Næsbyholm. Hyppig-heden af »for lange grene« er især knyttet til behandlingerne med 105 kg N/ha/år, hvor op mod 30 % af alle grene var over 90 cm. Hyppigheden af »for lange grene« har især været knyttet til forårs­gødsk­ningen i april, mens behandlingerne med delt gødskning i april/juni og i april/juni/august nærmer sig de lave hyppigheder i kontrolbehandlinger-ne. Gødskning hvert andet år med 75 kg N/ha/år resulterer også i en lille hyppighed af »for lange grene«.

De to gødningstyper påvirker ikke dækkeevnen forskelligt, men juni-gødskning giver markant bedre dækkeevne end april-gødskning, mens delt gødskning i april/juni og april/juni/august giver en middelgod dækkeevne på alle lokaliteter.

Figur 2. Dækkeevnen som funktion af tilførslen af kvælstof. Gennemsnit for aprilgødskning på alle 3 lokaliteter. Dækkeevnen er vurderet på en skala fra 1-5.

Figur 2. Dækkeevnen som funktion af tilførslen af kvælstof. Gennemsnit for aprilgødskning på alle 3 lokaliteter. Dækkeevnen er vurderet på en skala fra 1-5.

På den ene side giver mere N længere grene og en forringet dækkeevne, og på den anden side giver mere N længere nåle (dette er ikke undersøgt i nobilis, men i nordmansgran) og dermed bedre fylde og dækkeevne. Tilsyneladende giver både kontrollen og behandlingen med 37,5 kg N/ha/år klart bedre dækkeevne end større N-doseringer (figur 2). Bedst er behandlingen 37,5 kg/ha/år, formentlig fordi den begrænsede gødningsdosering ikke får grenen til at vokse for meget og samtidig giver noget fylde på nålene. Grene fra ubehandlede træer har nok en god dækkeevne, men vægten af grenene er lavere, og der skal derfor flere grene til et 5 kg bundt. Derfor kan det heller ikke, ud fra en ren dækkeevne-betragtning, anbefales at undlade at gødske.

Farven
Sammenhængen mellem farve og N-tilførsel er ikke så enkel som for nordmannsgran. Årsagen hertil er nok vokslaget på nobilis, som bibringer nålene en blå/hvidlig nuance, som ikke alene er afhængig af gødningsdoseringen. Farven påvirkes tilsyneladende ikke af gødningstypen. Doseringen af N påvirker farven positivt på både Næsbyholm og Vestjylland, men kun statistisk sikkert på sidstnævnte næringsfattige lokalitet. På den mere næringsrige Holckenhavn-lokalitet er der ingen sammenhæng mellem gødningsniveauer og forbedring af farven.

Konklusion

Forsøgene med nobilisklippebevoks­ninger i den højproduktive fase har vist, at kvaliteten af klippegrøntet påvirkes af gødskning. I modsætning til den gængse opfattelse og flere ældre undersøgelser, er det dog ikke alene dosering af N, som er af stor betydning for kvalitetsudvikling. Forsøgene har vist, at man ud fra en ren kvalitetsbetragtning bør holde igen med N, da en årlig tilførsel på 37,5 kg N/ha ofte giver en optimal kvalitet. Således vil en forøgelse af N-doseringen til f.eks. 75 kg N/ha/år give længere kransgrene og lavere dækkeevne uden betydende farvegevinster. Mellemgrene (skørtegrene) synes dog ikke at forøge skud/grenlængden nævneværdigt med et øget N-input. Mængden af klippe-grønt – her opgjort som vægten pr. gren – vil dog stige med en stigende N-dosering, men produktionsforøgelsen sker på bekostning af især kransgrenenes kvalitet.

Gødningstidspunktet er afgørende for kvalitetsudviklingen, da en senere gødskning i juni giver kortere og mere velfarvede grene med højere dækkeevne for samme N-dosering, når man sammenligner med en traditionel forårsgødskning i april. Delt gødning i april og juni – alternativ april, juni og august – giver også kortere grene sammenlignet med den rene forårsudbringning. Endvidere har gødskning hvert andet år med 75 kg N/ha givet færre grene over 90 cm end årlige tildelinger på 75 kg N/ha – virkningen på grenlængden svarer til at bruge årlig gødskning med 37,5 kg N/ha.

Fra en kvalitetsbetragtning er der intet vundet ved at bruge den dyrere NPK 14-3-15 sammenlignet med NPK 23-3-7.

Sammenfattende viser forsøgene, at øget N-dosering ikke forbedrer farven, kan have en udpræget negativ effekt på grenlængden, at gødningstidspunktet har betydning for kvaliteten, og at producenter af klippegrønt formentlig vil kunne spare udgifter til gødskning, uden at det giver kvalitetsmæssige problemer.Videnblad nr.: 05.09-47
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Claus Jerram Christensen