Dato: 30-06-2011 | Videnblad nr. 05.08-13 Emne: Klimaskader og ukendte skader

Bladgødning som forebyggelse af frostskader

Forsøg udført i Tyskland viser, at kombinationen af Optimin og Nitro 30 kan øge frosttålsomheden i små nordmannsgran, når behandlingen sker mindst tre dage før frosten indtræffer.

Praktiske erfaringer og utallige viden­skabelige undersøgelser (se f.eks. Videnblad nr. 5.8-9) har vist, at juletræers næringsstoftilstand har betydning for frostfølsomheden. Særligt næ­rings­stoffet kalium tillægges her stor betydning, da kalium bl.a. er styrende for nålenes spalteåbninger og heraf følgende risiko for udtørring.

Bladgødning

Optimin Easy Green er en flydende gødning, som indeholder 11 forskellige næringsstoffer, 19 aminosyrer samt en række andre forbindelser – se boks. Da Optimin indeholder over 7 % kalium, er det nærliggende at forvente en effekt på nordmannsgrans frostfølsomhed.

Optimin er rettet mod blad/nåle optagelse og kan udbringes med traktorsprøjte. Erfaringer viser, at det kan gøres i hele vækstsæsonen uden risiko for skader på selv helt nye skud. Generelt bør udbringningen af flydende gødning dog ske til ustressede planter. Udbringningen bør ske i de tidlige morgentimer eller de sene aftentimer for at undgå kraftigt solskin med risiko for udtørring af planterne.

Optimin Easy green
Optimin er en flydende gødning beregnet til blad/nåle optag af næringsstoffer. Næringsstofferne forekommer helt overvejende i organiske forbindelser – således tilføres kvælstof bl.a. som urea (0,4 %) og aminosyrer (5,0 %), mens svovl tilføres som ligninsulfat (2,0 %). Endelig indeholder gødningen stivelse/sukker i form af melasse
(5,0 %) til sikring af rette pH og lettere optagelse over blad/nåleoverfladen.
Makronæringsstoffer:
Total kvælstof (N) 1,90 %
  • heraf som nitrat 1,3 %
  • heraf som ammonium 0,2 %
  • heraf som urea 0,4 %
Fosfor (P) 0,04 %
Kalium (K) 7,2 %
Magnesium Mg) 0,5 %
Calcium (Ca) 0,1 %
Mikronæringsstoffer:
Jern (Fe) 1,0 %
Mangan (Mn) 2,5 %
Zink (Zn) 0,37 %
Kobber (Cu) 0,1 %
Bor (B) 0,13 %
Molybdæn 0,05 %

Forsøg med frostfølsomhed

For at afdække Optimins eventuelle positive virkning på frostfølsomheden i nordmannsgran foranledigede HedeDanmark sammen med to andre gødningsleverandører i 2007 et forsøg ved Gartenbauzentrum Münster-Wolbeck.

Nordmannsgranplanter efter kuldetest. Til venstre en ubehandlet kontrol med frostskader, mens planten til højre er behandlet med Optimin tre dage før kuldetesten ved -3°C. Foto: Lars Bonne, HedeDanmark

Nordmannsgranplanter efter kuldetest. Til venstre en ubehandlet kontrol med frostskader, mens planten til højre er behandlet med Optimin tre dage før kuldetesten ved -3°C.

Forsøgene blev gennemført med 2/1 planteskoleplanter, hvor over 50 % af planterne havde nyudsprungne (2-4 cm lange) skud. I forsøgene blev afprøvet forskellige præparater/midler (tabel 1), og for hvert præparat blev træerne behandlet henholdsvis 12 timer, 24 timer, 3 dage og 7 dage før kuldetesten. For hver »for-behandling« blev udtaget 15 planter til kuldetest ved -3°C og 15 planter til kuldetest ved -5°C. Kuldetesten varede 2-3 timer og foregik i kølerum.

Forsøgsdesignet var målrettet frostfølsomheden i foråret (forårsnattefrost), hvilket også afspejles i valget af temperaturer på henholdsvis -3°C og -5°C, hvor de
-3°C nok er mest realistisk fra en dansk betragtning.

God effekt overfor -3°C

De afprøvede præparater viser alle en god effekt ved -3°C sammenlignet med den ubehandlede kontrol, og frosttålsomheden øges med stigende »for-behandlingstid« (figur 1 og foto). For -3°C sker en kraftig forøgelse i frosttålsomheden, når planterne behandles tre dage før kuldetesten. Optimin viser således maksimal frosttålsomhed efter tre dage med 73 % uskadte træer, mens de øvrige produkter først opnår maksimal tålsomhed efter syv dage.

Ved -5°C er resultaterne (ej vist) mere divergerende, og der ses ikke samme klare sammenhæng som for -3°C. Efter syv dages »for-behandlingstid« har alle midler dog en større andel af uskadte træer end de ubehandlede træer. Forbedringen er dog på et niveau, hvor under 30 % af træerne er uskadte – Optimin med flest uskadte træer.

Ukendt virkemåde

Hvilken virkningsmekanisme, som ligger bagved den forøgede frosttålsomhed, er ikke undersøgt. Da frost­tålsomheden først forøges markant efter ca. tre dage, forekommer det overvejende sandsynligt, at der er tale om et optag af næringsstoffer gennem nålene snarere end den fysiske effekt man opnår ved at »dække« nålene med en kemisk forbindelse.

Dækningen af nålene med en kemisk forbindelse vil også kun være kortvarig i udspringet, da nye (ikke »dækkede«) nåle bryder frem under væksten.

Forebyggende behandling

Forsøg har vist, at Optimin i kombination med Nitro 30 har forøget små nordmannsgranplanters tålsomhed over for frost efter udspring. For at opnå den største beskyttelse mod frost skal træerne dog behandles ca. 3 dage før frosthændelsen indtræffer – se boks med anbefalinger.

Fra en praktisk betragtning vil det derfor kræve gode vejrvarsler om f.eks. forårsnattefrost, eller at man sprøjter forebyggende i sine (planteskole)kulturer i den kritiske periode i maj måned.

Anbefalinger for brug af Optimin Easy green
Forårsudbringning: (Frostresistent + Vitalitet)

Bredsprøjtning:
250 liter vand pr. ha
+ 10 liter Optimin
+ 5 liter Nitro 30

Pris (midler): 1.085 kr.

Mod frost kan der sprøjtes forebyggende i maj eller senest tre dage før forventet frostrisiko.

Litteratur

Jönsson, A.M., Ingerslev, M., Christensen, C.J. & Pedersen, L.B., 2007: Frostfølsomhed i nordmannsgran – 2. Resultater og fortolkning. Videnblad 5.8-9. Videntjenesten for Pyntegrønt. Skov & Landskab.Videnblad nr.: 05.08-13
Forfatter: Claus Jerram Christensen