Dato: 19-12-2012 | Videnblad nr. 03.01-84 Emne: Planlægning

Urban Play - arkitekturinstallationer i industrilandskabet

Kunst og arkitekturinstallationer iscenesætter et tidligere industriområde i Køge og peger frem imod nye handlingsmuligheder og arkitektoniske læsninger af stedet.

Rebar (USA): Legelandskab af træ og sand, Urban Play 2012. Foto: Berit Kingod

Rebar (USA): Legelandskab af træ og sand, Urban Play 2012.

Søndre Havn i Køge er under omdannelse. Over de næste 30 år skal området overgå fra industrihavn til en bydel med boliger, virksomheder og ikke mindst et levende by- og kulturliv. Udstillingen Urban Play indgik i Køge Kysts kulturstrategi, hvor en etape 0 skal bidrage til at skabe »livet før byen«.

Intention

Urban Play er et udstillingsprojekt, der i praksis afprøver strategier for, hvordan midlertidige tiltag kan åbne op for nye æstetiske, rekreative og oplevelsesmæssige transforma­tioner som led i en omdannelsesproces. Den midlertidige form giver nogle mere åbne rammer for, hvordan stederne kan fortolkes og udfordres med større eksperimenter på formgivning og indhold.

Urban Play indtog Søndre Havn hen over sommeren 2012. Otte tegnestuer, der arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og kunst, skabte installationer til stedet med fokus på leg og involvering. Målet var at iscenesætte havnens mellemrum med installationerne, der inviterede til, at man indtog dem fysisk. Men samtidig var det ønsket at få værker med en arkitektonisk kvalitet, der bidrog til den visuelle oplevelse af området.

Nedslag

Kunstnerne fik et specifikt sted i havnen at arbejde ud fra, og i deres værker indgik mange af de råstoffer, der bearbejdes og skibes i området som træ, sand, korn og restmaterialer.

De otte Urban Play nedslag lå i et forløb, der strakte sig fra havnepladsen nær byen, parallelt langs havneløbet og til mødet med det åbne vand. Nedslagene etablerede et sammenhængende træk gennem havneområdets varierende rumligheder fra de små intime lommer til større åbne flader. Stederne gav kontakt til havnens særkender – udsyn til storskalabygninger, ruderate landskaber, interimistiske rumligheder og industriens stofligheder.

Installationerne fungerede som æstetiske bindeled mellem på den ene side den besøgende og på den anden side det landskab, de var indlejret i. De skulle pege ud over sig selv og synliggøre stedets eksisterende arkitektoniske kvaliteter og udgøre en slags katalysator for koblingen mellem krop og kontekst. I det følgende beskrives tre af installationerne.

Råstoffer og storskala

Den amerikanske tegnestue Rebar skabte en labyrintisk søjleskov af det tømmer, der normalt skibes ind og ud af Søndre Havn. 66 stammer blev genrejst som en cirkulær artificiel skov og omkranset af en høj vold af sand – ligeledes et råstof fra havnen. I dets midte blev sået byg hentet fra det nærliggende kornlager.

Installationen lå i et af de største åbne rum i havnen og havde en skulpturel kraft, der samlede de mange omkringliggende elementer. Samtidig blev værket et af de mest populære udflugtsmål for skoleklasser i området. Børn i alle aldre indtog og løb omkring og igennem installationen, der blev sit eget landskab skabt af havneindustriens råstoffer. Den virkede frisættende for adfærd og leg og bidrog ikke blot med en ny funktion i havnen men med en helt ny æstetisk, sanselig og social oplevelse af både værket, omgivelserne og sig selv.

Markør og udsyn

De svenske arkitekter Happyspace placerede deres installation på en vold langs molen – en trappe bygget op af resttræ fra den nærliggende parketgulvsproducent Junckers. Trappen fungerede på et mikro­niveau som habitat for snegle på skrænten men blev samtidig en synlig landskabelig markør fra det omkringliggende område – ikke mindst fra vandsiden. Den irregulære trappe fulgte skræntens konturer og gav adgang til et plateau og en fascinerende udsigt over området. Trappen blev både en markant arkitektonisk æstetisk figur i landskabet, en destination for ophold og leg og endelig et funktionelt element, der åbnede op for nye udsyn og oplevelser af havnen.

Happyspace (DE): Snegletrappe, Urban Play 2012. Foto: Bettina Lamm

Happyspace (DE): Snegletrappe, Urban Play 2012.

Mellem strandeng og industrilandskab

Den berlinbaserede kunst- og arkitekturgruppe Raumlabor tog afsæt i de store jerntræssveller der lå i området og tidligere udgjorde havnens kajkaner. I deres fortolkning blev to pæle rejst til en gigantisk gynge placeret i skæringspunktet mellem strandeng og industrilandskab.

De 12 meter høje jerntræsbjælker udgjorde et markant og smukt fikspunkt i landskabet. De to vertikaler rejste sig højt mod himlen og understregede det langstrakte horisontale træk. Samtidig blev gyngen en yndet destination for gyngeture for børn som voksne i Køge. Man kunne vælge at gynge den ene vej ud mod havet og horisonten eller den anden vej ind imod de store siloer.

Urban Play løb af stablen fra 4. maj - 15. september 2012. Flere af installationerne er stadig at finde i Søndre Havn i Køge. Bag udvikling af Urban Play står landskabsarkitekt og lektor Bettina Lamm, Københavns Universitet og kurator Charlotte Bagger Brandt, Råderum – kontor for samtidskunst.

Raumlabor (DE): Swing, Urban Play 2012. Foto: Bettina Lamm
Raumlabor (DE): Swing, Urban Play 2012.Videnblad nr.: 03.01-84
Forfatter: Bettina Lamm

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt