Dato: 24-02-2009 | Videnblad nr. 05.26-04 Emne: Beskyttelse mod skader fra svampe

Rådbedømmelse med instrumenter

Angreb af rådsvampe opdages typisk ved at se på træet. I tvivlstilfælde kan der suppleres med målinger med instrumenter. Rådmåling kræver dog stor erfaring og har visse begrænsninger.

Råd som følge af svampeangreb er ofte en trussel mod træers sundhed og stabilitet. Derfor er det vigtigt at opdage et rådangreb i tide og være i stand til at vurdere omfanget. Dette kan ske ved en visuel vurdering og ved en rådmåling. Begge dele kræver en forståelse for, hvordan råd udvikler sig i ved.

Rådtyper

Råd i stammer, grene eller rødder skyldes vednedbrydende svampe. Der findes tre typer råd, som betegnes hvidmuld, brunmuld og gråmuld. De fleste skadevoldende svampe på løvtræer tilhører en af de første to typer.

Figur 1. Når lignin er nedbrudt, ligger den hvide cellulose tilbage: Hvidmuld. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 1. Når lignin er nedbrudt, ligger den hvid cellulose tilbage: Hvidmuld. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 2. Når cellulose er nedbrudt, ligger den brune lignin tilbage: Brunmuld. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 2. Når cellulose er nedbrudt, ligger den brun lignin tilbage: Brunmuld. Foto: Iben M. Thomsen


Hvidmuldsvampe nedbryder fortrinsvis lignin, men også cellulose og hemicellulose. Slutråddet er hvidt eller gulhvidt (figur 1), ofte fibret. Brunmuldsvampe nedbryder kun cellulose og hemicellulose. Slutråddet er brunt og sprækker op i terninger (figur 2).

Veddets styrke falder meget hurtigere end tørstoftabet (figur 3). Brudstyrken kan altså være væsentligt forringet, selvom veddet synes fast. Veddet taber hurtigst i brudstyrke ved angreb af brunmuldsvampe, fordi de påvirker cellulosefibrene, som giver træet bøjelighed og brudstyrke.

Rådudbredelse

Et rådangreb starter typisk i et sår på stamme eller rødder. Svampen inficerer såret og vokser herfra ind i midten af roden eller stammen. I træets kerne er de fleste celler døde, og der er intet aktivt forsvar. Så længe et træ er levende, er splinten mest modstandsdygtig overfor svampeangreb (figur 4). Det betyder, at svampen først nedbryder træets indre og derefter går ud gennem splint og bark. Det er vigtigt at erkende, at hvis en svamp optræder på flere sider af et træ, vil råddet gå hele vejen gennem stammen (figur 5).

Figur 3. Sammenhæng mellem tørstoftab (% vægttab) og tab af brudstyrke. For brunmuldsvampe kan 80 % af brudstyrken være borte, selvom veddet stadig føles fast. Figur efter Henningsson 1967.

Figur 3. Sammenhæng mellem tørstof /% vægttab) og tab af brudstyrke. For brunmuldsvampe kan 80% af brudstyrken være borte, selvom veddet stadig føles fast. Figur efter Henningsson 1967.

Figur 4. Kernen er nedbrudt, mens splinten er tilbage. Dette træ er blevet hult i levende live. Foto: Simon Skov
Figur 4. Kernen er nedbrudt, mens splinten er tilbage. Dette træ er blevet hult i levende liv. Foto: Simon Skov


Stammens størrelse, på det tidspunkt et sår opstår, vil typisk afgrænse den udbredelse, som råddet får i træets indre, hvis en svamp etablerer sig i såret. Det ved, som bliver dannet i årene efter skaden, bliver derimod sjældent angrebet, fordi træet laver barrierer ind mod svampeangrebet i det gamle ved. Dermed bliver råddet indkapslet i det indre af stammen, i hvert fald fra et par meter under såret til nogle meter over.

Så længe svampeangrebet ikke er trængt ud til barken af træet, er træets overlevelse og stabilitet normalt ikke i fare. Men hvis råddet breder sig langt fra den oprindelige indfalds­vej, og svampen er aggressiv, kan den få en større udbredelse. Dette sker f.eks., når råd breder sig fra en rod og op i stammen. Som en tommelfingerregel skal mere end 1/3 af stammens diameter være sund, for at stabiliteten er intakt (figur 6).

Figur 5. Angreb af kulsvamp er synligt i form af død bark og frugtlegemer på tre sider af stammen, og råddet er tæt på at være nået ud på den fjerde side (nedad). Bemærk at rådudbredelsen er kontinuert tværs gennem træet. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 5. Angreb af svamp er synlig i form af død bark og frugtlegemer på tre sider af stammen, og rådet er tæt på at være nået ud på den fjerde side (nedad). Bemærk at rådudbredelsen er kontinuert tværs igennem træet. Foto: Iben M. Thomsen

Figur 6. Ved en rådmåling med PICUS© – Sonic Tomograph afgrænser computer­programmet det område, som kan være rådangrebet uden væsentlig indflydelse på træets stabilitet, forudsat at hele splinten uden for den røde cirkel er sund.

Figur 6. Ved en rådmåling med PICUS© – Sonic Tomograph afgrænser computer­programmet det område, som kan være rådangrebet uden væsentlig indflydelse på træets stabilitet, forudsat at hele splinten uden for den røde cirkel er sund.


Rådplacering

På løvtræ optræder de vigtigste vednedbrydende svampe flg. steder:

  • Højt på stammen (tøndersvamp, skællet stilkporesvamp, svovl­poresvamp)
  • Ved basis af stammen og ned i rød­-der (kulsvamp, lakporesvampe)
  • I rødder og med tiden op i stammebasis (kæmpe-knippeporesvamp, honningsvamp)

Rådmåling i brysthøjde er derfor ubrugeligt, enten skal det foretages ved stammebasis så tæt på jorden som muligt, eller oppe på stammen, i den højde hvor der er flest frugtlegemer. For alle typer af rådmåling gælder, at de normalt ikke kan bruges til at finde og vurdere råd, som kun optræder i rødder. Når råddet er nået fra rodsystemet op i stammens basis, kan det registreres med rådmåling, men på dette tidspunkt er træet ofte meget ustabilt.

Rådbedømmelse

Råd i træer kan opdages ved en visuel vurdering af træerne, hvor specielt frugtlegemer af vednedbrydende svampe er et vigtigt kendetegn. Antal og placering af frugtlegemer giver en indikation af råddets omfang. Jo flere steder svampen sidder, og jo flere frugtlegemer der er til stede, des mere omfattende er råddet. Hvis der ikke optræder svampe, men der er mistanke om råd pga. kronesymptomer eller gamle sår på stammen, kan en rådmåling overvejes. Desuden kan rådmåling anvendes, hvor der kun er et enkelt eller få frugtlegemer på den ene side af træet, og råddets omfang er vanskeligt at vurdere ud fra de ydre symptomer.

Rådmålingsinstrumenter kan aldrig erstatte den visuelle vurdering af træets tilstand, men er alene et supplement. Rådmåling tager lang tid pr. træ, kræver en erfaren bruger, og selve udstyret er typisk dyrt i indkøb og oplæring. Rådmåling er især nyttigt, hvis:

  • En besigtigelse ikke har givet et entydigt svar på træets tilstand, typisk fordi der ikke er frugtlegemer til stede.
  • Man ønsker at bevare et træ med et mindre svampeangreb, men er usikker på omfanget af råd i stammen.
  • Man ønsker at dokumentere nødvendigheden af at fælde et træ.

Måleinstrumenter

Der har gennem tiden været flere forskellige typer af rådmålingsinstrumenter. De mest simple bygger på en direkte indboring i stammen, mens mere avancerede modeller sender strøm eller lydbølger gennem stammen.

Fælles for alle typer af instrumenter er, at de påfører træet skade, fordi sensorerne skal i kontakt med veddet. Jo større huller der skal laves i bark og ved, des værre er skaden. Derfor bør man vælge instrumenter, som kræver mindst muligt indgreb.
Rådmåling i vækstsæsonen giver træet størst mulighed for at reagere aktivt på beskadigelsen. Hvis man borer dybt ind i træet, risikerer man at gennembryde barrieren mellem sundt og rådangrebet ved. Derved får svampen mulighed for at gå igennem det hul, som instrumentet har efterladt, og den kan så angribe det hidtil sunde ved. Ved at bruge f.eks. et tilvækstbor til at checke tilstanden, kan man altså komme til at ødelægge træets forsvar mod et indre svampeangreb og dermed gøre ondt værre.

Konklusion

Kun i visse tilfælde vil man med fordel kunne benytte rådmåling ved vurdering af træer. Rådmåling kan foretages, efter en visuel vurdering har givet formodning om råd, men hvor udbredelsen ikke kan fastslås på de ydre symptomer. Det må understreges, at resultatet af rådmålingen også skal fortolkes og sjældent giver et nøjagtigt svar. En nærmere beskrivelse af et rådmålingsinstrument kan ses i Videnblad 5.26-27.

Kilde:
Henningsson, B. 1967: Changes in impact bending strength, weight and alkali solubility following fungal attack on birch wood. Studia Forestalia Suecica no 41, 21 pp.Videnblad nr.: 05.26-04
Forfattere: Iben M. Thomsen, Simon Skov og Ole Sejr Jakobsen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt