Dato: 01-02-2009 | Videnblad nr. 06.02-01 Emne: Diverse

Udeskole i Danmark

Udeskole er et af de hurtigst voksende undervisningskoncepter i Danmark. I udeskole undervises eleverne jævnligt uden for skolens mure. Forbedring af motorikken og koncentrationsevnen er nogle af de fordele, som eleverne kan opnå ved undervisning i naturen.

Skov & Landskab har indledt en større forskningsindsats for bl.a. at belyse planlæggere og forvalteres rolle i forbindelse med udeskole.

Skov & Landskab har indledt en større forskningsindsats for bl.a. at belyse planlæggere og forvalteres rolle i forbindelse med udeskole.

Antallet af udeskoler er stigende i Danmark. I udeskole får eleverne mulighed for at afprøve teorier og færdigheder, som de har lært, udendørs. De kan altså omsætte teori til praksis, men også praksis til teori, hvis de fx undersøger de ting, de finder i naturen nærmere i klasselokalet. En kombination af forskning om udeskole og skovbørnehaver viser, at effekterne af udeundervisning bl.a. er, at børnene bliver gladere, sundere, får en bedre motorik og en øget koncentrationsevne.

Planlæggere og forvalteres rolle

Forvaltere og planlæggere har i lighed med skolelærere også fået øje på natur og grønne områders potentiale som undervisnings- og læringsmiljø.

Denne øgede fokus og øgede bevidsthed om naturen og grønne områders betydning har bl.a. resulteret i Odense Deklarationen

 fra 2005, hvor forvaltere, friluftsorganisationer og forskere fra Norden har opstillet en række erklæringer om grønne områder i byerne. Herunder bl.a. at »skoler bør opmuntres til, og støttes i at skabe mulighed for udeundervisning « samt »institutioner for såvel børn som ældre bør inddrage byens grønne områder, herunder fokusere på friluftsliv og naturaktiviteter i deres hverdag, hvilket også omfatter oplevelser både i nærmiljøet, i skove og i større naturområder«.

I samarbejde med Institut for Idræt, Københavns Universitet, Friluftsrådet og N. Zahles Seminarium har Skov & Landskab indledt en større forskningsindsats for bl.a. at belyse planlæggere og forvalteres rolle i forbindelse med udeskole.

Udeskole betyder udeskole

Udeskole er mere end en ugentlig skovtur. Udeskole betyder, at man integrerer undervisningen ude og inde. Formålet er, at eleverne kan afprøve den teori og de færdigheder, som de lærer indendørs, udenfor.

Og det gælder alle fag, ikke kun biologi eller natur og teknik. Fagene kan inddrages enkeltvis eller tværfagligt. Udeskole giver blandt andet lærerne mulighed for at differentiere undervisningen og inddrage fl ere læringsformer, så undervisningen når flere af eleverne (se faktaboksen).

Naturklasse eller udeskole?

I Danmark bruger man begreberne naturklasse og udeskole i flæng. Fænomenet udeskole stammer fra Norge, mens begrebet  naturklasse er dansk. Forskellen på de to begreber er, at naturklasseundervisning kun tager udgangspunkt i naturen og bruger den som pædagogisk rum, mens udeskole kan foregå i både natur- og kulturmiljøer. Groft sagt betyder det, at naturklasseundervisning kun kan lade sig gøre, hvor der er natur eller skov inden for en fornuftig afstand af skolen gående, på cykel eller via offentlige transportmidler. Udeskole kan man derimod godt foregå i en by, i en park, på en virksomhed eller hos kulturelle institutioner som f.eks. museer.

To klasseværelser

Udeskole kræver to klasseværelser – et indendørs og et udendørs. Indendørs skal eleverne fx kunne samle deres fund, lave spiringsforsøg og finde svar på de spørgsmål, der ikke lige lod sig besvare ude i skoven. Det kan være en fordel, hvis udeundervisningen begynder fra samme udgangspunkt hver gang. Det kan fx være, at man har en lejrplads, der fungerer som det grønne klasseværelse. Der er flere fordele ved at have en fast lejrplads. For det første er det muligt for elever og lærere at følge naturens forandring med årets gang. For det andet kan man indøve faste rutiner, når man kommer ud på pladsen, som gør det nemmere at komme i gang med dagens opgaver. For det tredje er det en fordel at vide, hvilke materialer der er til rådighed, når man kommer ud.

Målgruppen for udeskole

Målgruppen for udeskole er skolebørn i alle aldre – dog primært i indskolingen. En undersøgelse i Nordnorge viser, at udbredelsen af udeskole afhænger af den enkelte lærer. Lærerpersonlig heden betyder mere end skoletype eller skolestørrelse og mange forskellige skoletyper arbejder med udskole. Her beskrives også en markant nedgang i udeskole fra indskoling til mellemtrinnet i Norge og en endnu tydeligere ved overgangen til udskolingen.

Et område i udvikling

I forbindelse med et ph.d.-projekt ved Skov & Landskab om udeskole er det undersøgt, hvor mange skoler, der praktiserer udeskole i Danmark. I den forbindelse defineres udeskole som en skole, hvor minimum én klasse undervises ude minimum en halv dag hver anden uge. Ud over at vise, at antallet af udeskoler er øget med mere end 250 skoler på fire år, meldte 150 skoleledere, at de planlægger at starte udeskole inden for de næste tre år. Dermed antydes det, at udeskole er et af de hurtigst voksende undervisningskoncepter i Danmark.

10 gode grunde til udeskole

 1. Bedre faglighed Sammenhængen mellem oplevelse og handling i uderummet fører til en hel faglig læring.
 2. Bedre læring
  Erfaringer fra Norge og Sverige viser, at koncentration og evnen til at fastholde opmærksomheden er bedre udviklet hos børn, der regelmæssigt undervises i naturen.
 3. Undervisnings-differentiering
  Når naturen bruges som læringsrum, får man en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen. Da eleverne altid kan grave dybere og søge svar på mange planer.
 4. Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø
  Elever, der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø, der bygger på deres egne erfaringer. Nogle af dem vil måske også udvikle øget ansvarlighed overfor natur og miljø.
 5. Bedre sundhed
  En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven som på en skoledag i skolen.
 6. Bedre motorik
  I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv og økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod.
 7. Læring ad flere kanaler
  I naturen har eleverne mulighed for at bruge mere individuelle læringsstile og udforske og styrke flere sider af sig selv.
 8. Bedre social forståelse
  I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i landskabet. Her er plads til alle og ofte brug for mange fl ere forskellige evner end i den traditionelle undervisning. Det giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner og forskellighed
 9. Bedre forankring i lokalområdet
  Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget område ved at lære steder og mennesker at kende.
 10. Flere direkte oplevelser
  I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og unge i den virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden – og alt det man kan gøre i den.
De 10 gode grunde bygger bl.a. på erfaringer fra Rødkilde Skole, Skoven i Skolen og www.udeskole.dkVidenblad nr.: 06.02-01
Forfattere: Maja Johansen og Peter Bentsen