Dato: 07-02-2011 | Videnblad nr. 06.02-06 Emne: Diverse

OutLines

Et europæisk udviklingsprojekt i udeskole

Udeskole er en stadig voksende skoleform i det danske uddannelsessystem. Men med implementeringen af skoleformer, der benytter landskabet, naturen, kulturen og samfundslivet som læringsarena, kommer læreren til at gentænke sin egen rolle og praksis. Derfor er der brug for en kvalificering af de voksne, der tager børnene ud i læringssammenhænge.

Partnere og eksperter i projekt Outlines på besøg på den norske skole, Lutvann. Egentlig skulle de blot observere, men de kunne ikke dy sig for en udeskoleaktivitet. Foto: Karen Barfod

Partnere og eksperter i projekt Outlines på besøg på den norske skole, Lutvann. Egentlig skulle de blot observere, men de kunne ikke dy sig for en udeskoleaktivitet. Foto: Karen Barfod

Udeskole er ikke en integreret del af de praksisformer, der normalt præsenteres i læreruddannelsen. Projektet "OutLines" har i de sidste tre år arbejdet med at samle de internationale erfaringer, der er i deltager-landene, og at sammensætte håndterlige, fagligt-orienterede introduktionskurser for lærerstuderende. Fokus har været på hvordan f.eks matematik, science, kunst- og håndværk samt musik, opkvalificeres ved at arbejde uden for skolens mure.

Læreruddannelsen er en semi-akademisk uddannelse, en professionsuddannelse, hvor teorien bag praksis og praksis skal gå hånd i hånd igennem uddannelsesforløbet. Så hvordan opnår kommende lærere kvalifikationer inden for uderummets potentialer.

Forløbet

Målet med Outlines har været af få implementeret udeskole som en del af læreruddannelserne i Europa. Midlet har været at skabe netværk mellem nogle af de uddannere, der findes inden for feltet. Vi har udviklet to typer af kurser.

Et Foundation Course for lærerstuderende, på 40 timer, som almen introduktion til uderummets potentialer i skolens undervisning, og seks Subject Courses, hvor der tages fat i et fagområde og arbejdes med det i andre 40 timer.

Kurserne er testet og evalueret to gange: Først med egne studerende – dvs at man underviser på sit eget modersmål, og derefter med et hold af studerende fra alle deltagerinstitutionerne – et internationalt testrun afholdt på engelsk. Herefter er erfaringerne samlet og nedskrevet, og findes nu som to manualer "Guidelines" til, hvordan man som læreruddannelsesinstitution kan implementere udeskole i grunduddannelsen af lærere. Hele projektet og forløbet er blevet fremlagt på en åben "Final Conference", afholdt i Århus i juni 2009, hvortil der var inviteret tre eksterne eksperter som evaluatorer.

Manualer

De kurser der er blevet udviklet, har på 40 timer skullet indeholde læringsteori og begrebsafklaring, samt en stor del øvelser ude, overnatning i naturen, brug af de urbane miljøer til undervisning og en skriftlig opgave. Den danske "deltagelsespligt" på læreruddannelsen er imidlertid ikke dokumentation nok i forhold til de akademiske universitetsmiljøer, læreruddannelsen foregår på i andre lande. Derfor afsluttes forløbet med en skriftlig opgave, hvor den studerende demonstrerer sin evne til at analysere udeskolens potentialer i forhold til en praksis.

Faktaboks

OutLines er et 3-årigt projekt under Socratesprogrammet 2006-2009, med et samlet  budget på 444.000 euro. Projektet er skrevet af International Afdeling i det   hedengangne CVUMidtVest, nu internationalt projektkontor i Den Pædagogisk Socialfaglige Søjle i University College VIA sammen med faglig ekspert Karen Barfod fra læreruddannelsen i Nørre Nissum.  

Kursernes indhold og forslag til aktiviteter er grundigt beskrevet i Guidelines to Foundation Course og Guidelines to Subject Courses og ligger på hjemmesiden www.outdooreducation.dk > materials.

Resultater

Kurserne er testet i tolv forløb med studerende fra seks forskellige europæiske lande, og evalueret med en fremadrettet skriftlig evaluering, der benyttede sig af både åbne og lukkede spørgsmål. For at adskille den umiddelbare oplevelse efter et intenst kursus, og så den mere reflekterede evaluering, gennemførtes evalueringen to gange med 6 ugers mellemrum.

De studerende udtrykker, at kurset har en stor læringseffekt og glæder sig til at komme i gang efterfølgende med udeskole: "I have learned a lot about how to bring math outside, and really look forward to get my classes and bring them outside" (norsk studerende), "I took really good advice what I can use in my future job with kids and teaching them" (tjekkisk studerende). Hvorvidt dette så vil ske kan være genstand for yderligere undersøgelse. Hele evalueringen kan læses på www.outdooreducation.dk > materials > Course evaluations.

Udeskolepædagogik opfattes som mere autentisk, mere relateret til sind og krop, mere bevægelsesintensiv og mere fremmende for sundhed end læring indendørs. (Estland). Foto: Karen Barfo

Udeskolepædagogik opfattes som mere autentisk, mere relateret til sind og krop, mere bevægelsesintensiv og mere fremmende for sundhed end læring indendørs. (Estland). Foto: Karen Barfo

Diskussion

At lade studerende evaluere kursets indhold og form giver et indtryk af deltagernes oplevelse, men ikke af kursets anvendelighed. En ekstra evaluering efter at de studerende har færdiggjort deres studie og er i arbejde kunne give et indtryk af kursets relevans og betydning for daglig praksis.

Retningslinjer

Guidelines to a foundation Course (Retningslinjer for et Grundforløb) indeholder en beskrivelse af hvad Outdoor learning (udeskole) er og best practice examples (eksempler på bedste praksis) fx Icebreakers - ideer til hurtig start med nye grupper af mennesker.

Guidelines to Subject Courses (Retningslinjer for emnekurser) indeholder forslag til emneorienterede kurser i fagene kunst og håndværk, matematik, musik, sprog, gymnastik samt. natur og teknik. Eksempelvis at oberserve og identificere træer. 

Sczcespanski skriver i "Handlingsburen kunskap", at lærerne efter et uddannelsesforløb i "utomhuspædagogik" et år efter alle opfatter pædagogikkens særart som "mer autentisk, sinnes- og kroppsrelaterat, rörelsesintensivt och hälsopromotivt än larandet inomhus" og "rör sig mellan textbundna och icke textbundna praktiker, på et mycket pedagogiskt medvetet sätt".

Perspektiv

Stærke internationale netværk er en vej frem for en forskningsbaseret dansk læreruddannelse. Med mange europæiske landes tradition for at knytte læreruddannelsen til universiteter, eksisterer der forskningsmiljøer i Europa, der kan styre evidensbasering af den danske uddannelse. En måde at skabe og konsolidere netværk på er at lave projekter, der kræver direkte samarbejde og mange fysiske møder.

På baggrund af OutLines skal der i 2010-2012 udvikles kurser for lærere og naturvejledere, der allerede arbejder med udeskole med en bevilling på 1,9 mill dkr fra EU’s Leonardopulje. I dette projekt indgår Universitetet i Marburg, Universitetet i Bucharest, Universitetet i Linkjøbing samt Via University College og Lemvig Kommune.

OutLinespartnere

National Centre for Outdoor Education (NCU), Linköping University, Sweden

Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

Hedmark University College, Norway

Estonian School Forests, Estonia

Tallinn University, Estonia

Charles University in Prague,
The Czech Republic

VIA University College, Denmark
(project management).Videnblad nr.: 06.02-06
Forfatter: Karen Barfod

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt