Dato: 10-03-2015 | Videnblad nr. 06.01-91 Emne: Friluftsliv

Friluftsliv i landskabet 2008 (9). Transportmiddel

Har vi ændret den måde, hvorpå vi kommer ud i landskabet? Svaret er ja. I dag tager flere ud i den danske natur til fods, mens færre bruger cykel eller personbil, når vi sammenligner med 1995. Antallet af personer, der går/løber ud i naturen, er steget med knap 10% -point fra 34% i 1995 til 43% i 2008.

Det, at flere i dag går/løber ud i naturen, kunne indikere et behov for yderligere fokus på, at sti- og ruteforløb med fordel indtænkes i naturnære boligområder. Foto: Marie Fangel Cleeman.

I 2007-2008 gennemførte Skov & Landskab en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med samme metodik som den tidligere nationale friluftsundersøgelse fra 1990’erne (se evt. Videnblad 6.1-83). I dette Videnblad præsenteres resultaterne om hvilke transportmidler, der bruges i forbindelse med besøg i naturen/landskabet.

Transportmiddel før og nu

Det kan konstateres, at der er to hovedmåder, hvorpå vi kommer ud i naturen – nemlig i bil og til fods. Det hyppigst benyttede transportmiddel var i 1995 personbilen med en andel på 46% (Figur 1). Tallene for 2008 viser, at der er sket en statistisk sikker ændring i retning af, at der er flere, der kommer til fods, og færre i bil, så disse to transportformer nu begge har en andel på hver 43%. Efter de to hovedtransportformer kommer cyklen med en andel på 9% (13% i 1995). Anvendelsen af offentlige transportmidler (bus og tog) er også faldet, fra 5% i 1995 til 3% i 2008.

Udvalgte forskelle/sammenhænge

Der er altså sket signifikante ændringer fra 1995 til 2008 i forhold til, hvilke transportmidler vi bruger til at besøge naturen, men er der også forskel i valg af transportmiddel, når vi deler befolkningen op i forskellige grupper, f.eks. efter alder, køn og hvorvidt der er hund i husstanden eller ej. Dette er undersøgt for mere end 20 forskellige kategorier (en oversigt kan ses i Videnblad 6.1-86), og følgende sikre forskelle er konstateret:

  • En større andel af mænd tager bilen ud i naturen, mens flere kvinder går ud i naturen.
  • Blandt de 16-20 årige er der en makant større andel, der tager flere offentlige transportmidler, og færre tager bil. Det modsatte er tilfældet blandt de 61-78 årige.
  • Blandt personer, der bor i Hovedstaden, tager en større andel cyklen og offentlige transportmidler, mens færre i Region Nord- og Midtjylland tager cyklen. Færre i Region Syddanmark tager de offentlige transportmidler.
  • På hverdage er der en større andel, der tager ud i landskabet til fods, og færre i bil. Om lørdagen er der til gengæld færre, der går til besøgsmålet i naturen.
  • Blandt de, der har bil i husstanden, er der – som forventet – færre, der tager offentlig transport ud i naturen. Ligesom der blandt de, der ikke har bil, er en større andel, der tager det offentlige eller cykler.
  • Har man hund i husstanden er der en større andel, der går ud i naturen, og færre der cykler og tager offentlig transport.
  • Blandt jægere og lystfiskere er der en større andel, der kører ud i naturen, og færre, der går eller cykler.
  • Blandt de, der opfatter sig selv som motionscyklister, er der – helt naturligt – en større andel, der cykler ud i naturen/landskabet end blandt personer, der ikke anser sig selv som motionscyklister.

For de øvrige grupperinger af befolkningen kunne der ikke konstateres forskelle/sammenhænge, der er 99% sikre. Der er dog en række forskelle/sammenhænge der er statistisk sikre på 95%-niveau. Eksempelvis synes der at være en tendens til, at blandt personer med en ikke-vestlig baggrund er der en større andel, der anvender offentlig transport og færre, der anvender personbil i forbindelse med naturbesøg.

Figur 1. ”Hvilket transportmiddel brugte De på turen derud?”. Svarpersonernes fordeling i 1995 og 2008.

Afsluttende bemærkninger

I perioden på 12-13 år mellem de to undersøgelser har rangordenen af transportmidler, vi bruger for at komme ud i naturen stort set ikke ændret sig – men den indbyrdes fordeling har forskudt sig i retning af, at en større andel går/løber ud i naturen, mens færre cykler og kører i bil. Dette afspejler muligvis, at vi besøger naturarealer, der er tættere på vores bopæl, og at måske selve transporten (i gang eller løb) indgår som en egentlig del af (motions)aktiviteten.

Denne tydelige udvikling imod flere besøg til fods kan være nyttig information for den fremtidige planlægning, men bør dog næppe bruges som det eneste grundlag for eksempelvis at nedprioritere parkeringsmuligheder i forbindelse med besøg i naturen/landskabet. Det, at flere i dag går/løber ud i naturen, kunne indikere et behov for yderligere fokus på, at sti- og ruteforløb med fordel kunne indtænkes i naturnære boligområder.

Note:
Resultaterne for 2008 er baseret på 1217 svar indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse over 12 måneder i 2007-2008. For flere detaljer om både 1995- og 2008-undersøgelserne (herunder metodespørgsmål mm.) henvises til Videnblad 6.1-83, samt nedenstående kilde.

Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Kilde:
Jensen, F.S. (1998): Friluftsliv i det åbne land 1994/95. Forskningsserien nr. 25-1998, Forskningscentret for Skov & Landskab. 151 s.


Videnblad nr.: 06.01-91 
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Marie Fangel Cleemann

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt