Dato: 07-07-2009 | Videnblad nr. 05.09-06 Emne: Gødskning

Gødskning: Priser for gødning og udbringning

I Videnblad 5.9-5 er valget af gød­nings­type til bestemte formål og på forskellige jordbundstyper beskrevet. Her redegøres for omkostningerne i forbindelse med valget af en bestemt gødning og en bestemt udbringnings­metode. Såfremt der skal tildeles den samme mængde kvælstof pr. træ eller areal, stiger udgiften kraftigt til såvel gødning som udbringning, når gødningens kvælstofindhold falder.

Valget af gødningstype bør sikre en optimal næringsstofforsyning, der kan bidrage til sunde velfarvede træer af høj kvalitet. Grundlaget for dette valg er: erfaring, jord- og/eller nåleanalyser, eller hvad naboen gør. Selvom producenten har gode forudsætninger for at træffe det rette gødningsvalg, vil prisen på udbringning og gødning altid bidrage til en ekstra overvejelse – særligt, når der, som i disse år, fokuseres på gødningstyper med et lavere N-indhold, og gødningsmængderne derfor stiger i forhold til tidligere praksis.

Gødningstyper
I tabel 1 er vist et uddrag af forskellige gødningstyper. Gødningernes primære anvendelse mv. er gennemgået i Videnblad 5.9-2, mens tabellen viser priserne for 100 kg handels­vare i løsvægt og prisen pr. kg N. Pri­sen kan dog variere alt efter kvan­tum, levering og eventuel rabat til storkunder. Emballeringsformen spiller også ind, idet der til nedenstående skal lægges 15 - 20 kr./100 kg for pakning i småsække.

Udbringning
Der findes grundlæggende fem forskellige metoder til udbringning af gødning: manuel udbringning (punkt­gødskning), med en rækkegående maskine, med en portaltraktor, med traktorbåren gødningsspreder i form af centrifugalspreder eller blæserspreder og med helikopter.

Den manuelle udbringning er velegnet til små og/eller svært fremkommelige arealer, samt når man ønsker at gødske mere individuelt pr. træ – f.eks. i kulturer med kontinuert drift. Manuel gødskning foregår typisk med såbalje eller med specialudstyr som Finito-let, Christmaster eller Düngerecht (se Videnblad 5.9-1). Udgiften ligger typisk på 2,00 - 3,00 kr./kg gødning, men er meget afhængig af udstyr og gødningstype, da dette bestemmer antallet og fordelingen af depoter i kulturen. På positivsiden tæller, at man typisk vil udbringe en mindre mængde gødning pr. ha, hvilket kan være en fordel, hvis kvælstofnormen er under pres. Præstationen ligger på 400 - 1.000 kg/dag afhængigt af terrænforhold og depotlægning.

Med rækkegående maskiner udbringes ca. 1.000 - 1.500 kg gødning/dag, hvilket er ca. dobbelt så meget som ved den manuelle udbringning, men en højere timepris på udstyret giver en samlet udgift på ca. 2,00 kr./kg gødning. Ergonomien i mange række­gående maskiner er dårlig, hvilket begrænser anvendelsen til meget jævne arealer (markkulturer). Maskinernes gødningsbeholdere tillader kun gødskning af mindre arealer – alternativt skal der udlægges depoter. For portaltraktoren er rækkelængden meget afgørende for præstationen. Præstationen er ca. 500 kg/time og udgiften ca. 1,00 kr./kg gødning. Portaltraktoren kan, mod nedsat gødskningspræstation, lave en samtidig ukrudtsbehandling, hvorved der kan spares en overkørsel på arealet.

Bredgødskning med en traktorbåren gødningsspreder i form af en centrifugalspreder eller en blæsespreder er den billigste udbringningsmetode med præstationer mellem 400 og 700 kg gødning/ha og prisen svinger mellem 0,65 kr./kg og 1,25 kr./kg afhængig af udstyr, mængde og terræn. Cetrifugalspredere med sengødskningsudstyr, som kan hæve sprederen, er velegnede i kulturer op til 1 meters højde. I højere kulturer bør anvendes blæsespredere, som typisk også har en højere kapacitet. De traktorbårne gødningsspredere giver dog en del gødning på sporene og i rækkemellemrummene, som ikke umiddelbart kommer særligt de små træer tilgode.

Helikoptergødskning kan bruges på alle arealstørrelser, men der skal nok påregnes mindst 20 tons gødning (svarende til ca. 50 ha), førend prisen er konkurrencedygtig. Udgiften beløber sig til ca. 1,00 - 1,50 kr./kg gødning inkl. traktor/mandskab til opfyldning. Helikoptergødskningen sikrer en meget hurtig gødskning af distriktets arealer, men indebærer samme ulempe som nævnt tidligere med gødskning af spor og rækkemellemrum.

Når man taler priser og præstationer, er det gennemsnitstal, for meget afhænger af arealet, hvorfor der kan være prisforskel fra entreprenør til entreprenør og fra ejendom til ejendom. Udsving i prisen skyldes f.eks. arealets udformning og topografi, mulighed for læsning af gødningen, timepris, startgebyr og kørepenge mv. Det er derfor en god idé at tilrettelægge arbejdet i samarbejde med entreprenøren.

Konklusion
Gødningens N-indhold i kombination med de øvrige næringsstoffer er helt central for den nødvendige gødnings­mængde til en hektar, når der skal udbringes den samme totalmængde af kvælstof. Udbringning sker billigst med traktorbårne gødningsspredere, men forhold som store arealer, der skal gødskes på kort tid, kan tale for helikoptergødskning. Ønskes en mere rækkevis udbringning, hvor hensynet til en mindre mængde gødning/ha (eller en større mængde gødning/træ for samme norm) kan praktiseres, er de rækkegående maskiner et bud til små arealer, mens portaltraktoren må anbefales til de større arealer. Visse arealer er kun egnet til punktgødskning pga. ringe størrelse, kuperet terræn eller ønsket om en individuel gødskning af træerne. Manuel punkt­gødskning er dog stadigvæk en omkostningstung udbringningsmetode, der bør indskrænkes til det nødvendige. Punktgødskning stiller dog ingen nævneværdige krav til udstyr, hvilket måske kan være forklaringen på den i praksis udbredte anvendelse af punktgødskning.

Tabel 1 med oversigt over priser og omkostninger
Tabel 1 som pdf