Dato: 21-04-2010 | Videnblad nr. 03.03-60 Emne: Forvaltning og ressourcestyring

Strategier for grønne områder og byrum

– inspiration fra England

Ny engelsk rapport indeholder en vejledning til et strategisk og tværgående arbejde med at skabe sammenhæng i tilbuddet af grønne områder og åbne rum i byen. Strategivejledningen kan anvendes til at understøtte og forbedre udarbejdelsen af grønne politikker og strategier også i danske parkforvaltninger.

CABE Space rapporten »Open space strategies – Best practice guidance« sætter fokus på den strategiske del af parkforvaltningen, og dét at skabe sammenhæng i tilbuddet af grønne områder i byen.

CABE Space rapporten »Open space strategies – Best practice guidance« sætter fokus på den strategiske del af parkforvaltningen, og dét at skabe sammenhæng i tilbuddet af grønne områder i byen.

Netværket af grønne områder og åbne rum er en vigtig multifunktionel ressource i byerne. I planlægningen er det vigtigt at få fokus på byens infrastruktur af grønne områder og åbne rum samt udvikle og forvalte denne i forhold til rekreative, sundhedsmæssige, miljømæssige og rekreative ønsker og behov. Det er et strategisk og tværgående arbejde mellem mange parter at tilvejebringe dette på en sammenhængende og velfungerende måde.

Ny vejledning

I sidste halvdel af 2009 udgav CABE Space – en engelsk organisation der arbejder med at sætte fokus på kvaliteten af de grønne områder og byrum i de engelske byer – en ny vejledning til lokale myndigheders arbejde med at skabe effektive strategier for tilvejebringelsen af sammenhængende grønne områder og byrum. Rapporten er en opdatering af tidligere udsendte vejledninger og bygger på indhøstede erfaringer med strategier for grønne områder og byrum i England. Strategivejledningen fra CABE Space indeholder en praktisk trin for trin vejledning til, hvordan en myndighed sammen med interne og eksterne parter kan tilrettelægge arbejdet med strategier.

Arbejdet er opdelt i tre faser:

 1. Forberedelse
 2. Implementering
 3. Opfølgning og tilpasning

I implementeringen af strategien er gode handlingsplaner, der løbende følges op på, afgørende for, at de strategiske målsætninger kan virkeliggøres.

Hovedpunkterne i arbejdet med at virkeliggøre strategien
Fase 1: Forberedelse

 • Indledende afgræsning af rammer og opstilling af arbejdsprogram
 • Gennemgang af kontekst og sammenhænge
 • Analyse af udbuddet af grønne områder og byrum
 • Analyse af behov og ønsker
 • Opstilling af formål og målsætninger
 • Udarbejdelse og konsultation af den endelige strategi og handleplaner

Fase 2: Implementering

 • At synliggøre og fremme strategien
 • Sikre koordination og samarbejde mellem interne og eksterne parter
 • Skabe resultater gennem egen planlægning og organisation
 • Skabe resultater gennem inddragelse af lokalsamfund og borgere/brugere
 • Skabe resultater gennem drift, udvikling og forvaltning
 • Sikre ressourcer

Fase 3: Opfølgning og tilpasning

 • Opstille indikatorer for resultater
 • Registrere resultatopnåelse
 • Følge op og forny/tilpasse handleplaner og strategi

En strategi giver retning

Der kan nævnes mange grunde til, at der bør udarbejdes strategier for grønne områder og åbne rum i byen. I tabellen næste side er der opstillet en række eksempler herpå. I forhold til de konkrete begrundelser, der giver en strategi retning og formål, skal en strategi bidrage til at opnå og vedholde resultater på lang sigt.

Med en strategi og tilhørende handleplaner i hånden kan der blandt andet sættes aktivt fokus på lokale ønsker og behov, og der kan på tværs af og i organisationerne arbejdes målrettet med at skabe grønne områder og byrum af høj værdi – fysisk, miljømæssigt, lokalt, økonomisk, sundhedsmæssigt og rekreativt.

En strategi kan koordinere arbejdet mellem mange parter og skabe en fælles ramme herfor. På denne måde kan der ideelt set inddrages flere ressourcer, støtte og/eller viden i arbejdet med at opfylde konkrete målsætninger, end hvis den enkelte myndighed stod alene med dette arbejde. Her kan strategien også skabe overblik og sammenhæng til andre kommunale og nationale politikker. En strategi kan også være med til at beskytte eksisterende områder, fordi deres værdi bliver tydeliggjort og forankret i bevidstheden hos offentligheden og involverede parter.

Forberedelse af en strategi kræver dog tid og energi. Relevante aspekter skal gennemtænkes og afvejes samtidig med, at der skal opnås konsensus og træffes beslutninger i samråd med mange parter. Partnerskaber og samarbejde på tværs anses som afgørende forudsætninger for en succesfuld strategi. Når strategien er udarbejdet, skal der løbende holdes øje med om der skabes de ønskede resultater, om der er utilsigtede konsekvenser eller om strategien og handlingsplaner skal opdateres på grund af ændrede muligheder og omstændigheder.

Eksempler på målsætninger i grønne strategier

1.

Styrke den lokale identitet og tilhørsfølelse

2.

Forbedre den fysiske karakter af et åbent område

3.

Forbedre adgange og transportveje i byen

4.

Skabe og sikre forbindelser mellem åbne områder (fx for dyr, motionister eller fodgængere)

5.

Beskytte og forbedre biodiversitet og habitater for dyr og planter

6.

Tilvejebringe en sammenhængende grøn infrastruktur

7.

Sikre legemuligheder og aktiviteter for børn og unge

8.

Øge værdien af fast ejendom

9.

Sikre område- og byfornyelse

10.

Skabe (økonomiske) muligheder for turisme, fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud

11.

Beskytte og fremme forståelsen af historiske og kulturelle værdier

12.

Tilvejebringe motions- og sportsfaciliteter

13.

Bidrage til en forbedret folkesundhed

14.

Give mulighed for læring i udendørsmiljøer

15.

Give mulighed for at dyrke afgrøder lokalt

16.

Tilpasse byen til klimaforandringer

17.

Tilvejebringe muligheder for at opleve natur

Fra inspiration til anvendelse

Strategivejledningen fra CABE Space kan anvendes til at understøtte og forbedre udarbejdelsen af grønne politikker og strategier i de danske parkforvaltninger. Samtidig kan vejledningen også anvendes til at evaluere, hvor godt en parkforvaltning har struktureret arbejdet på det strategiske plan.

I Danmark har parkforvaltningerne ofte en uformel og mere »lukket« tilgang til forvaltningen af grønne områder, hvor strategiske målsætninger og overvejelser ikke fremgår tydeligt. Graden af inddragelse af interne og eksterne parter kan også være begrænset.En gennemarbejdet og bredt forankret strategi er uundværlig, såfremt forvaltningen – i et langsigtet perspektiv – ønsker at engagere og mobilisere interne og eksterne ressourcer og aktører i større grad samt skabe fokus på mulighederne i den grønne infrastruktur.

CABE Space
CABE Space er en del af CABE (Commission for Architecture and Built Environment), der har til opgave at sætte fokus på kvaliteten af de grønne områder og byrum i de engelske byer. CABE Space arbejder gennem vidensopsamling, rådgivning, konsulentvirksomhed og udgivelse af rapporter. CABE er rådgiver for den engelske regering vedrørende arkitektur, byrumsdesign og offentlige rum. Læs mere om CABE Space og deres arbejde på: www.cabe.org.ukVidenblad nr.: 03.03-60
Forfatter: Andrej Christian Lindholst

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt