Dato: 08-12-2010 | Videnblad nr. 06.03-22 Emne: Flishugning

Vejledning for kvalitetsopfølgning: Fældning til flis

I dette Videnblad gives en vejledning til kvalitetsopfølgning (KO) efter fældning til flis med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP), som er beskrevet i Videnblad 6.3-20 og 6.3-21. Et skema til kvalitetsopfølgning (KO) er tilknyttet som bilag.

Fældning til flis er en opgave af stor betydning for bevoksningens fremtid. Klare aftaler om arbejdets udførelse og kvalitet er vigtige, og dette kan opnås med arbejdsbeskrivelse (AB) og en grundig kvalitetsopfølgning (KO). Denne vejledning for kvalitetskontrol vedrører udelukkende fældning til flis. Såfremt fældning til flis og flishugning udføres af samme entreprenør, skal dette Videnblad ses i sammenhæng med Videnblad nr. 6.3-24: Vejledning for kvalitetsopfølgning: Flishugning.

Opfølgning i kontrolparcel

Illustration af kontrolparcel
Figur 1. Etablering af kontrolparcel

Træk en lige linje mellem to kørespor (vinkelret på sporene og mindst 10 meter fra bevoksningsranden) og marker den med sprayfarve. Derfra tælles og markeres 50 træer, inklusive nye stød hidrørende fra skovningen. Antallet af nye stød tælles, ganges med 2 og noteres i skemaet under »Hugststyrke«. Resultatet er lig med hugststyrke i % af stamtallet og skulle gerne svare til det angivne i AB. Når der er talt 50 træer inklusive stød, udgør de kontrolparcellen (figur 1).

Vurdering af hugstmåden foretages visuelt med udgangspunkt i arbejdsbeskrivelsen. Afkryds i felterne ja eller nej under »Hugstmåde« i skemaet om AB er fulgt.

Er der særlige forhold, noteres disse under »bemærkninger«.

Stød og skader

Mål højden på de stød der er i kontrolparcellen. Der måles fra jordplanet. Ved stød på skråninger måles den mindste afstand til jordplanet. Tæl og noter hvor mange stød der er for høje, og noter højden på det højeste stød i skemaet under »Stødhøjde«.

Størst tilladte stødhøjde beregnes således: Stødets diameter krydsmåles over fældesnitfladen og gennemsnittet af de to mål er = diameteren. Stødhøjden må højst være 2/3 af diameteren.

Eksempel: Diameteren måles til 17 og 20 cm. Gennemsnit = 18,5 cm som afrundes til 18 cm. 2/3 heraf er = 12 cm.

Stødsmøring. Kontroller at alle stød i kontrolparcellen har tilstrækkelig dækning. Hvis der er stød med utilstrækkelig dækning, noteres antallet i skemaet under »Stødsmøring«.

Tæl antallet af skadede træer i kontrolparcellen. Et træ medregnes som skadet, hvis der er barkskader på stamme og/eller rødder, som tilsammen er større end 20 cm2 på det enkelte træ. Rodskader, der sidder længere end 50 cm fra stammen, medregnes ikke. Antallet af nye skadede træer noteres i skemaet under »Skader på blivende træer«.

Kørespor

Smalt spor i nåletræbevoksning
For smalle spor giver ofte problemer og skader i forbindelse med flishugningen. Foto: Frans Theilby

Hvis der er blevet indlagt kørespor i forbindelse med fældning til flis, måles afstanden mellem sporene (fra spormidte til spormidte) ved hver ende af kontrolparcellen som vist på skitsen (figur 1), og målene noteres i skemaet under »Sporindlægning«.

Bredden på køresporene måles på det smalleste sted på hver side af kontrolparcellen som vist på skitsen (figur 1), og målene noteres i skemaet under »Sporindlægning«.

Opfølgning udenfor kontrolparcel

Bunkelægning. Afkryds i felterne ja eller nej under »Bunkelægning« i skemaet om AB er fulgt.

Køreskader. Hvis der på arealet kan erkendes opkørte spor, måles spordybden, idet der måles fra jordplanet og ned til bunden af sporet. Opkørte volde i kanten af sporet jævnes, inden der måles. Det måles over hvor lang distance, der er spor dybere end 10 cm. Spordybden og distancen noteres i skemaet under »Køreskader«.

Særlige hensyn. Afkryds i felterne ja eller nej under Særlige hensyn« i skemaet om AB er fulgt.

Publikum. Afkryds i felterne ja eller nej under »Publikum« i skemaet om AB er fulgt.

Oprydning. Afkryds i felterne ja eller nej under »Oprydning« i skemaet om AB er fulgt.

Miljø. Afkryds i felterne ja eller nej under »Miljø« i skemaet om AB er fulgt.

Hvis der er særlige forhold til overstående punkter, noteres disse under »bemærkninger« under det relevante punkt.Videnblad nr.: 06.03-22
Forfatter: Frans Theilby