Dato: 01-10-2008 | Videnblad nr. 03.03-42 Emne: Valg af proveniens

Det bedste plantemateriale til skov og landskab med Plantevalg.dk

En ny hjemmeside Plantevalg.dk kan bidrage til, at der plantes træer og buske af høj genetisk kvalitet og god tilpasningsevne.

Træ på kanten af Møns klint
Der er mange forhold at tage hensyn til, når man skal vælge en god frøkilde. Plantevalg.dk gør det lettere for både professionelle og private brugere at vælge gode frøkilder afhængigt af lokalitet og formål.

Plantevalg.dk gør det lettere for både professionelle og private brugere at vælge gode frøkilder afhængig af lokalitet og formål. Hjemmesiden henvender sig både til skovejere, planteskoler, rådgivere, naturforvaltere, konsulenter og entreprenører.

Plantevalg.dk er opbygget som en database, hvor brugeren selv udpeger plantningslokaliteten og plantningsformålet. Herefter giver databasen forslag til træarter og frøkilder som sandsynligvis er egnede og henviser til planteskoler, der kan levere
planterne. Hjemmesiden er frit tilgængelig for alle, og der kræves ikke særlig forhåndsviden for at kunne anvende systemet.

Plantevalg.dk er udviklet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Skov & Landskab. Firmaet KWPLAN har stået for edb-udviklingen, og CarlBro for systemets kortkomponent. Anbefalingerne er udarbejdet af Skov & Landskab.

Baggrund

Ved plantninger af træer og buske er det vigtigt at sikre sig, at planterne kan overleve, er sunde og opfylder de formål, der er med tilplantningen. Dette afhænger af, hvilken art der plantes og hvilken frøkilde, planterne stammer fra. Frøkilden kan være en skovbevoksning eller en frøplantage, som består af udvalgte træer, eller en frøplantage med afkom af udvalgte træer, som der høstes frø fra. Plantevalg.dk omfatter alle såkaldt kårede frøkilder af skovtræarterne og udpegede frøkilder af hjemmehørende landskabsarter, samt udenlandske frøkilder til forstligt formål, som er omfattet af danske tilskudsordninger. (En kåret bevoksning eller frøplantage er indstillet af et sagkyndigt udvalg udpeget af Plantedirektoratet. Se også Videnblad nr. 3.5-1). Plantevalg.dk omfatter ikke planter, der sælges som kloner, og som ofte anvendes til by- og haveformål.

Vælg lokalitet

I Plantevalg.dk skal brugeren først vælge den lokalitet, der skal tilplantes. Databasen indlæser derefter automatisk oplysninger om jordbundsforhold samt antagelser om klimaforholdene på lokaliteten. Oplysningerne om jordbundsforholdene kan korrigeres af brugeren. Brugeren kan tillige angive, om der er særlige problemer med dræning, vind eller frost på lokaliteten. Der kan f.eks. være dræningsproblemer i form af vandstandsende lag og/eller høj grundvandsstand. Frostrisiko og vindudsathed er geografisk betinget. Problemer i form af sen forårsfrost og tidlig efterårsfrost kan f.eks. opstå i lavninger i terrænet, på arealer med kraftig græspels, og hvis der plantes på bar mark uden skærmtræer eller omgivende skov.

Vælg formål og art

Når brugeren har markeret, om der er særlige problemer med dræning, vind eller frost på lokaliteten, er det muligt at:

 • bede om en prioriteret liste over træer og buske
 • gå direkte i gang med at lave en planteplan
 • få et overblik over, hvor plantern kan erhverves

I alle tilfælde gives en oversigt over de arter, som sandsynligvis er hhv. A: bedst egnede, B: egnede og C: mindre egnede til plantningslokaliteten og formålet.

Oversigten over arter er som standard sat op efter formålet produktion, men dette formål kan ændres. Det er muligt at bede om en liste for et af fire formål:

 • Produktion Dvs. at plantningen sigter mod en vedproduktion
 • Læ- og naturplantninger Dvs. plantninger til læhegn, vildtplantninger, biotopforbedrende plantninger og plantninger til rekreative formål i og tæt ved byer
 • Byplantninger
 • Juletræer og pyntegrønt

Under »Planteplan« er det endvidere muligt at begrænse arterne jf. kategorierne:

 • omfattet af en tilskudsordning
 • løvtræ, nåletræ eller buskart
 • hjemmehørende eller udenlandsk art
 • på sigt egnstypiske arter

Der er sat udråbstegn ved flere arter, og ved at holde markøren dér, fås vigtige informationer om dyrkningen af arten. Det er endvidere muligt at gå til en mere detaljeret artsbeskrivelse for at hente yderligere oplysninger.

Vælg frøkilde

Under hver art er det derefter muligt at få en prioriteret oversigt over frøkilder. Prioriteringen mellem frøkilder afhænger af de formodede klimaforhold på lokaliteten og formålet med plantningen, men også andre forhold. Der er sat udråbstegn ud for nogle af frøkilderne, hvis der er vigtige, specifikke informationer om frøkilden til brugeren, og der er adgang til mere detaljerede beskrivelser af frøkilderne.

Endelig er det under punktet »planteforsyning « muligt at se hvilke planteskoler, der kan levere planterne. Plantevalg.dk opdateres løbende med ny viden om frøkildevalget for de enkelte arter. Denne viden er opsummeret i databasens dokumentationsdel.

Anbefalinger

Artsbefalingerne i Plantevalg.dk er vejledende, og de kan ikke erstatte en konkret vurdering af plantningslokaliteten mht. jordbund, klima og råd fra en sagkyndig.Videnblad nr.: 03.03-42
Forfattere: Jon Kehlet Hansen og Isabelle Skarvig