Dato: 01-10-2008 | Videnblad nr. 03.03-44 Emne: Valg af proveniens

Stilkeg: Det bedste plantemateriale med Plantevalg.dk

Internetportalen Plantevalg.dk gør det enkelt at finde forslag til både træarter og genetisk materiale (frøkilder) til udplantninger - afhængig af formål og plantningslokalitet.

I det følgende gives baggrunden for forslagene til mulige frøkilder i Plantevalg.dk. Hermed får brugeren et bedre grundlag for selv at vurdere de forslag til frøkilder, som Plantevalg.dk giver og eventuelt justere forslagene.

Frøkilder til vedproduktion

Ved udvælgelse af frøkilder til vedproduktion er der for stilkegens vedkommende specifikt lagt vægt på stammerethed, ringe vanrisdannelse og god vækst - samt tilpasning til lokaliteten. Det sidste er specielt aktuelt på mere vind- og frostudsatte lokaliteter i den vestlige del af Danmark. Ofte står valget mellem materiale af dansk oprindelse eller hollandsk oprindelse - eventuelt i form af direkte importeret materiale, når frøhøsten i danske frøkilder svigter. Hollandske provenienser har generelt vist sig at give træer med god stammerethed og vækst i det østlige Danmark.

På udsatte lokaliteter kan det dog være risikabelt at plante eg af hollandsk oprindelse, idet den har vist sig mere følsom overfor vind og lettere kan få efterårsfrostskader på grund af en senere afmodning end eg af dansk oprindelse.

Kåret stilkegbevoksning
Stilkeg i det østlige Danmark, den kårede bevoksning F.148 i Tåstrup. Afkom fra denne bevoksning har en god vækst, stammerethed og få vanris. Foto: Bjerne Ditlevsen

Østlige Danmark med ringe risiko for vindslid og frost

På disse lokaliteter prioriteres følgende højt: Danske kårede bevoksninger af hollandsk oprindelse som i forsøg har vist god vækst og kvalitet i form af stammerethed og få vanris. Disse efterfølges af en række kårede bevoksninger, som er afkom af de ovennævnte afprøvede frøkilder. Endelig følger en række danske kårede bevoksninger af hollandsk oprindelse. På baggrund af mange års gode erfaringer med hollandsk eg, er en række hollandske »Select« - bevoksninger prioriteret højere end danske frøkilder af dansk oprindelse. »Select«-bevoksningerne er bedømt og kåret på baggrund af stammeform og vanris. I »select« - bevoksningerne er der målt/registreret stammeform under krone, kronekvalitet (rethed, krumning og tvegedannelse), vanris og vanrispuder. Dvs. at grupperingen af disse er baseret på konkrete målinger. Idet stammeform og vanris i høj grad er arveligt betinget, synes det derfor rimeligt at antage, at afkom fra disse bevoksninger vil have en forholdsvis god kvalitet med hensyn til disse egenskaber.

Stærkt skadet stilkeg fra Vestjylland
Stilkeg fra Vestjylland, Kærgård Klitplantage. Et eksempel på voldsomme klimaskader. Til udsatte lokaliteter anbefales frøkilder, som vokser under tilsvarende klimaforhold - eller som i forsøg har vist sig tilstrækkelig robuste. Anbefalingen er foretaget for at mindske risikoen for klimaskader. Foto: Bjerne Ditlevsen

Vestlige Danmark med stor risiko for frost og vindslid

For en plantningslokalitet med udpræget risiko for frost, vil anbefalingen se således ud:

  1. Danske kårede bevoksninger af dansk oprindelse beliggende i klimazoner karakteriseret ved udpræget risiko for frost.
  2. Øvrige danske kåringer af dansk oprindelse.
  3. Danske kårede bevoksninger af ukendt eller udenlandsk oprindelse beliggende i klimazoner karakteriseret ved  udpræget risiko  for frost og vindslid.
  4. Øvrige danske kårede bevoksninger af udenlandsk eller ukendt oprindelse.

På frost- og vindudsatte steder undlades helt at anbefale direkte importer af hollandske provenienser.

Danske bevoksninger af hollandsk eller ukendt oprindelse er imidlertid medtaget med en lav prioritet, idet det i nogle år kan være svært at skaffe frø af eg af dansk oprindelse. Imidlertid kan kulturer baseret på frøkilder af hollandsk oprindelse give alvorlige skuffelser med hensyn til overlevelse og vindslid. Det anses dog bedre, at brugerne anskaffer dette materiale frem for at blive overladt til, hvad der tilfældigvis er på markedet.

I anbefalingerne er der taget hensyn til, om en frøkilde ligger i en klimazone med et klima svarende til plantningslokaliteten.

Klitten

I klitten anses risikoen for vindslid at være så udtalt, at der her kun er anbefalet danske bevoksninger af dansk oprindelse.

Læ- og naturplantninger

Til læ- og naturplantninger er der tillige sondret mellem de østlige og vestlige egne. Således er danske frøkilder af hollandsk oprindelse accepteret som mulige frøkilder for de østlige egne med laveste prioritet. For de vestlige egne er kun danske bevoksninger af dansk oprindelse anbefalet, samt Vestfold (Norge), idet denne i forsøg har vist tidlig afmodning og god frosthærdighed om efteråret. Kåringer til det vestlige Danmark til landskabsformål er vægtet lidt højere end Vestfold fra Norge og øvrige østdanske kåringer af dansk oprindelse. I øvrigt er der også her taget hensyn til frøkildernes beliggenhed som under vedproduktionen.

Park og alléer

Til disse formål svarer prioriteringen mellem provenienser til prioriteringen for vedproduktion, idet der mangler forsøg, der kan dokumentere, at nogle frøkilder er mere egnede end andre, specielt i forbindelse med byplantninger.

Afsluttende kommentarer

Frøkilder, der udgår, nye frøkilder samt nye forsøgsresultater betyder, at anbefalingerne i Plantevalg.dk løbende bliver revideret. Det skal understreges, at forslagene i plantevalg.dk naturligvis ikke altid kan tage højde for specielle formål og forhold omkring en plantningslokalitets klima og jordbund.

Kilder

Plantevalg.dk: »Systembeskrivelse samt kriterier for anbefaling i plantevalg.dk
Plantedirektoratet: NaturErhvervstyrelsenVidenblad nr.: 03.03-44
Forfattere: Jon Kehlet Hansen og Isabelle Skarvig