Dato: 01-12-2008 | Videnblad nr. 03.03-46 Emne: Valg af proveniens

Plantning for vildtet

Skov & Landskab har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en række beskrivelser af vildtvenlige træ- og buskarter. Artsbekrivelserne er rettet mod brugere af tilskudsordningen 'Plant for Vildtet', men kan i ligeså høj grad bruges af andre, som ønsker oplysninger om arternes udseende og vækstvilkår i forbindelse med anlæg og plantning i såvel byerne som det åbne land.

Engriflet hvidtjørn
Engriflet hvidtjørn i landskabet

De beskrevne arter er tilskudsberettigede arter i Skov- og Naturstyrelsens »Plant for Vildtet« -ordning og indgår som en del af et 10-årig program »Fremavl af danske træer og buske til landskabsbrug«.

Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab står for programmet, der er støttet af Skov- og Naturstyrelsen bl.a. med jagttegnsmidler. Programmet går ud på at udvikle et bredere dansk genetisk frømateriale, som kan bruges til læhegn og vildtplantning. Hver art er beskrevet på to sider med billeder og oplysninger om udbredelse, udseende og karakteristika, voksested og oplysninger om artens anvendelse i landskabsplantninger og i hvor høj grad arten er til særlig avn for vildt og småfugle.

I alt er 39 træ- og buskarter beskrevet, hvilket omfatter samtlige tilskudsberettigede arter i ›Plant for Vildtet‹ ordningen. Beskrivelserne er primært udarbejdet for brugere, der skal lave beplantning for vildtet. Det kan f.eks. være brugere af tilskudsordningen: »Plant for Vildtet«, men artbeskrivelserne kan også benyttes af andre, som ønsker oplysninger om arternes udseende, egenskaber og vækstvilkår ved anlæg og plantning, både i byerne og i det åbne land. Artsbeskrivelserne er tilknyttet Internetportalen og databasen www. plantevalg.dk (se Videnblad 3.3-42). Her kan man for hver art søge oplysninger om anbefalede danske frøkilder på markedet, og anbefalingerne tager hensyn til regionale jordbundsmæssige og klimatiske forskelle. Her kan det også undersøges, om plantematerialet kan fås i planteskolerne.

Plantning for vildtet

Før programmet »Fremavl af danske træer og buske til landskabsbrug« blev påbegyndt, havde man kun viden om de store danske træarter. Nu forskes der tillige i mange danske træ- og buskarter; hvorved det er muligt, at få et bedre indblik i, hvordan de er tilpasset til de danske forhold. Den indsamlede viden kan eksempelvis benyttes til at lave gode danske genpuljer med frø, der passer til forholdene i Danmark, hvilket bl.a. mindsker behovet for at importere frø fra udlandet.

Tilskudsberettigede arter i ‘Plant for Vildtet’ ordningen:

Almindelig hvidtjørn, Crataegus laevigata

Almindelig hyld, Sambucus nigra

Almindelig hæg, Prunus padus

Almindelig røn, Sobus aucuparia

Almindelig syren, Syringa vulgaris

Ask, Fraxinus excelsior

Avnbøg, Carpinus betulus

Benved, Euonymus europaeus

Blågrøn rose, Rosa dumalis

Bævreasp, Populus tremula

Bøg, Fagus sylvatica

Dunbirk, Betula pubescens

Dunet gedeblad, Lonicera xylosteum

Engriflet tjørn, Crataegus monogyna

Femhannet pil, Salix pentandra

Fjeldribs, Ribes alpinum

Fuglekirsebær, Prunus avium

Havtorn, Hippophaë rhamnoides

Hassel, Corylus avellana

Hunderose, Rosa canina

Klitrose, Rosa pimpinellifolia

Kvalkved, Viburnum opulus

Lind, Tilia cordata

Mirabel, Prunus cerasifera

Navr, Acer campestre

Rødel, Alnus glutinosa

Rød kornel, Cornus sanguinea

Sargents æble, Malus sargentii

Selje pil, Salix caprea

Skovfyr, Pinus sylvestris

Skovæble, Malus sylvestris

Slåen, Prunus spinosa

Spidsløn, Acer platanoides

Stilk eg, Quercus robur

Tørst, Frangula alnus

Vintereg, Quercus petraea

Vortebirk, Betula pendula

Vrietorn, Rhamnus cathartica

Æblerose, Rosa rubiginosa

Kilder:

Plantevalg.dk (anbefalinger af frøkilder)
Plant for vildtetVidenblad nr.: 03.03-46
Forfattere: Jan Svejgaard Jensen og Karen Sejr