Dato: 01-01-2001 | Videnblad nr. 03.02-14 Emne: Valg af træart

Askens fordringer til voksestedet

Asken er naturligt forekommende overalt i Danmark bortset fra de magreste jorde i Vestjylland. Som produktionstræart er arten bedst på næringsrige jorde med god kvælstofomsætning, mens den kan benyttes som jordforbedrende og rekreativt indslag på moderat næringsfattige jorde. Asken er mere tørketolerant end bøg og ær på dårligt drænet lerjord, og den er relativ stormfast på grundvandspåvirkede jorde. Ved skovrejsning skal man være opmærksom på, at den er forholdsvis følsom over for forårsnattefrost. Arten vil grundet sin hurtige højdevækst hurtigt danne skov på næringsrige lokaliteter. Ask kan også fungere i blanding med andre løvtræarter som f.eks. lystræarten vortebirk og skyggetræarten ær.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-14
Forfattere: Tove Nielsen, Ingeborg Callesen og Karsten Raulund Rasmussen.