Dato: 27-11-2010 | Videnblad nr. 06.01-07 Emne: Motormanuel skovning

Vejledning for kvalitetsopfølgning: Motormanuel skovning

I dette Videnblad gives en vejledning til kvalitetsopfølgning (KO) efter motormanuel skovning med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP), som er beskrevet i Videnblad 6.1-5 og 6.1-6. Et skema til kvalitetsopfølgning (KO) er tilknyttet som bilag.

Klare aftaler om arbejdets udførelse og kvalitet er vigtige ved motormanuel skovning. Dette kan opnås med arbejdsbeskrivelse (AB) og en grundig kvalitetsopfølgning (KO). Dette Videnblad indeholder en beskrivelse af kvalitetsopfølgning ud fra en kontrolparcel.

Der anlægges en kontrolparcel, når der er tale om gennemhugninger med et stamtal før hugst på 1.000 træer/ha eller mere. Er der tale om ældre bevoksninger, hvor anlæg af kontrolparcel kan være vanskelig, anvendes fremgangsmåden beskrevet under »Opfølgning på enkelttræer« på næste side.

Opfølgning i kontrolparcel

Illustration af kontrolparcel
Anlæg af kontrolparcel

Træk en lige linje mellem to stikspor (vinkelret på sporene og mindst 10 meter fra bevoksningsranden) og marker den med sprayfarve. Derfra tælles og markeres 50 træer, inkl. nye stød hidrørende fra skovningen. Antallet af nye stød tælles, ganges med 2 og noteres i skemaet under »Hugststyrke«. Resultatet er lig med hugststyrke i % af stamtallet og skulle gerne svare til det angivne i AB. Når der er talt 50 træer inkl. stød, udgør de kontrolparcellen. Se figur 1.

Stød og skader
Mål højden på de stød der er i kontrolparcellen. Der måles fra jordplanet (se figur 2). Ved stød på skråninger måles den mindste afstand til jordplanet. Tæl og noter hvor mange stød der er for høje, og noter højden på det højeste stød i skemaet under »Stødhøjde«.

Stødsmøring

Kontrollér at alle stød i kontrolparcellen har tilstrækkelig dækning. Hvis der er stød med utilstrækkelig dækning, noteres antallet i skemaet under »Stødsmøring».

Tæl antallet af skadede træer i kontrolparcellen. Et træ medregnes som skadet, hvis der er barkskader på stamme og/eller rødder som tilsammen er større end 15 cm2 på det enkelte træ. Rodskader, der sidder længere end 50 cm fra stammen, medregnes ikke. Antallet af skadede træer noteres i skemaet under »Skader på blivende træer«.

Illustration af stødhøjder
Figur 2. Stødhøjde ved motormanuel skovning

Kørespor
Hvis der er blevet indlagt kørespor i forbindelse med skovningen, måles afstanden mellem sporene (fra spormidte til spormidte) ved hver ende af kontrolparcellen som vist på skitsen (figur 1), og målene noteres i skemaet under »Sporindlægning«.

Bredden på køresporene måles på det smalleste sted på hver side af kontrolparcellen som vist på skitsen (figur 1), og målene noteres i skemaet under »sporindlægning«.

Effekter
Længden på de skovede effekter (mindst 20 stk.) i kontrolparcellen måles, og afvigelser fra korrekt mål noteres. Ligeledes måles topdiameteren og evt. roddiameteren og afvigelser fra korrekt mål noteres. Vær opmærksom på at der kan være flere effekttyper, og at alle typer skal måles.

Kapsprækker

Der foretages kontrol på 20 stk. af de effekttyper, hvor kapsprækker har betydning. Forekommer der kapsprækker, noteres antallet i skemaet under »Kapsprækker«. Se figur 3.

Illustration af sprækker i kævler
Figur 3. Til venstre: Typiske kapsprækker. Til højre: Ikke kapsprækker

Fælderetning

Afkryds i felterne ja eller nej under »Fælderetning« i skemaet, om arbejdsbeskrivelsen er fulgt.

Hugstmåde

Vurdering af hugstmåden foretages visuelt med udgangspunkt i arbejdsbeskrivelsen. Afkryds i felterne ja eller nej under »Hugstmåde« i skemaet, om arbejdsbeskrivelsen er fulgt.

Hvis der er særlige forhold til overstående punkter, noteres disse under »bemærkninger« under det relevante punkt.

Opfølgning på enkelttræer

Der udvælges 5 træer, som er skovet i rækkefølge. Stødene markeres med sprayfarve. Følgende punkter kan kontrolleres på samme måde som anført under »Kontrolparcel»:

  • Stødhøjde på de 5 skovede træer (for høje stød registreres).
  • Stødsmøring på de 5 skovede træer (utilstrækkelig dækning registreres).
  • Længde på de skovede effekter (alle effekter på alle 5 træer).
  • Top- og roddiametre på de skovede effekter.
  • Kontrol for kapsprækker på de skovede effekter (alle effekter på de 5 træer hvor kapsprækker har betydning).
  • Fælderetningen i henhold til AB.
  • Vurdering af hugstmåden i henhold til AB.

Hugststyrken kan måles ved at tælle og markere 25 træer inkl. nye stød hidrørende fra skovningen.

Antallet af nye stød tælles, ganges med 4 og noteres i skemaet under "Hugststyrke". Resultatet er lig med hugststyrke i % af stamtallet og skulle gerne svare til det angivne i AB.

Skader på blivende træer registreres fra hvert af de 5 stød og noteres som enten unødvendige eller uundgåelige under »Skader på blivende træer«.

Øvrig opfølgning

Særlige hensyn. Afkryds i felterne ja eller nej under »Særlige hensyn« i skemaet om AB er fulgt.

Publikum. Afkryds i felterne ja eller nej under »Publikum» i skemaet om AB er fulgt.

Oprydning. Afkryds i felterne ja eller nej under »Oprydning« i skemaet om AB er fulgt.

Hvis der er særlige forhold til overstående punkter, noteres disse under »bemærkninger« under det relevante punkt.Videnblad nr.: 06.01-07
Forfatter: Frans Theilby