Dato: 26-11-2010 | Videnblad nr. 06.01-06 Emne: Motormanuel skovning

Anerkendt praksis: Motormanuel skovning II

I dette Videnblad beskrives de praktiske forhold vedrørende skovningens udførelse med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP). Planlægning og hugstmåde ved motormanuel skovning omtales i Videnblad 6.1-5.

Skovarbejder skærer fældesnit
Forhug og fældesnit skal udføres omhyggeligt ved retningsbestemt fældning. Foto: Ulf Jessen

Motormanuel skovning er en af de arbejdsopgaver, der efterhånden har fået mindre udbredelse i skovbruget. Imidlertid vil der altid være områder eller forhold, som fordrer fældning og aflægning med motorsav.

I dette og det foregående Videnblad gives kvalitetsbeskrivelser af de vigtigste driftstekniske opgaver ved motormanuel skovning med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP). Arbejdsbeskrivelse (AB) er tilknyttet som bilag. Vejledning til kvalitetsopfølgning (KO) med tilhørende skema er beskrevet i Videnblad 6.1-7.

Generelle skovningsforhold

Hugststyrke angives i % af stamtallet før hugst. En variation på +/- 5 % accepteres normalt. Ofte vil det være angivet, at der skal hugges svagere i randzonerne.

Fordelingen kan f.eks. angives som jævn fordeling over hele parcellen, eller som svag eller ingen hugst i midterzonen mellem køresporene.

Stødsmøring anvendes efter aftale med opdragsgiver. Anvendes Rot-stop, skal mindst 95 % af stødfladen være dækket. Anvendes urea, skal 100 % af stødfladen være dækket. Midlerne skal være farvede, så det er let at konstatere dækningen.

Videnblad 4.11-2: Rotstop
Videnblad 4.11-3: Urea
Videnblad 8.7-4: Rodfordærveren – Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling
Videnblad 8.7-13: Rodfordærveren – Retningslinier for stødsmøring.

Fældning

Retningsbestemt fældning anvendes, hvor det er af betydning, at træerne fældes i en bestemt retning for:

  • at undgå skader på de blivende træer
  • at undgå skader på de fældede træer
  • at undgå skader på opvækst
  • den efterfølgende udslæbning, udkørsel eller flishugning.

Det er især vigtigt at overholde fælderetningen, når der aflægges lange kævler eller uafkortet tømmer, idet det ellers kan være umuligt efterfølgende at udslæbe effekterne uden at lave skader på den blivende bevoksning.

Aflægges der derimod korte effekter, som skal køres ud, har fælderetningen normalt ikke større betydning. Det er derfor normalt at vælge den fælderetning for det enkelte træ, der er mest hensigtsmæssig.

Effektaflægning

Aftagerens specifikationer for de enkelte effekter skal følges. Hvis der forekommer afvigelser fra den aftalte effektfordeling på mere end 20 %, skal opdragsgiveren kontaktes for nærmere aftale. De forskellige effekter skal adskilles/mærkes, så det efterfølgende er let for maskinførerne at holde rede på sortimenterne.

Bøgetræ med fældeskade på bark
Fældeskader koster tab af kvalitet og bør undgås ved omhyggelig retningsbestemt fældning. Foto: Frans Theilby

Arbejdets udførelse

Stødhøjden skal være under tæernes halve højde. Alle rodudløb og grene afskæres i flugt med stammen. Afkortning skal ske vinkelret på stammen, og kapsprækker skal undgås.

Skader på den blivende bevoksning skal undgås. Højst 2 % af de blivende træer må have nye skader efter skovningen. Et træ medregnes som skadet, hvis der er barkskader på stamme eller rødder, som tilsammen er større end 15 cm2 på det enkelte træ. Rodskader, der sidder længere end 50 cm fra stammen, regnes ikke med.

Skovningen skal udføres fagligt korrekt, sådan som det beskrives i »Træets Fældning« udgivet af Skovskolen. Der skal anvendes sikre arbejdsmetoder og det fornødne sikkerhedsudstyr. Motorsaven skal være i god teknisk stand. Arbejdstilsynets anvisninger skal følges. De fornødne hjælpeværktøjer skal være til rådighed for skovarbejderen.

Videnblad 11.3-6: Grundlæggende viden om motorsav 1: Sikkerhed
Videnblad 11.3-7: Grundlæggende viden om motorsav 2: Motorsaven og dens vedligeholdelse
Videnblad 11.3-8: Grundlæggende viden om motorsav 3: Filing af motorsavskæde
Videnblad 11.3-10: Fældning med hydrauliske hjælpemidler
At-vejledning B.5.1.1: Arbejde med motorkædesave
At-vejledning D.2.8: Fældnings- og skovningsarbejde

Særlige hensyn

Kulturminder og andet, der skal tages særlige hensyn til, skal være afmærkede på skovkortene. Det skal være klart for skovarbejderen, hvilke forholdsregler han skal træffe, og hvad han særligt skal være opmærksom på. I tvivlstilfælde skal skovarbejderen kontakte opdragsgiveren.

Videnblad 9.7-2: Nogle karakteristiske, levende fortidsminder
Skov-info Nr.8: Skovdrift og fortids-minder

Oprydning og publikum

Oprydning efter skovning omfatter normalt rydning af veje, spor og stier for hugstaffald. Det sikres, at vandløb er oprensede for hugstaffald m.m., som kan genere vandløbets funktion. Det sikres også, at beskadigede vildthegn retableres, og at skaden meldes til opdragsgiver. Alt affald skal fjernes fra skovningspladsen og afleveres på de relevante modtagesteder.

Parterne skal aftale, hvem der leverer og etablerer skiltning og afspærring af veje og stier, og om der skal annonceres i de lokale dagblade forud for arbejdets igangsættelse.

Litteratur

Jessen, U.L. 1998: Træets Fældning. Skovskolen.
Bøllehuus, E.; Andersen, L. 1999: Motorsaven. Skovskolen.Videnblad nr.: 06.01-06
Forfatter: Frans Theilby