Dato: 01-06-2007 | Videnblad nr. 05.25-15 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticidforbrug på offentlige arealer i 1995-2006

Miljøministeriet, KL og Danske Regioner har netop indgået en ny aftale om fortsat afvikling af pesticidforbruget på offentlige arealer. Siden den første aftale, der blev indgået i 1998, er forbruget af pesticider på offentlige arealer faldet med over 80 %.

Skov & Landskab udførte i vinteren 2006-2007 en spørgeskemaundersøgelse for Miljøstyrelsen. Målet var at afdække kommuners, amters og statens forbrug af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) på offentlige arealer i 2006, inden gennemførelse af strukturreformen. Et andet vigtigt mål med undersøgelsen var at afdække eventuelle problemområder, som medfører vanskeligheder for afviklingen af pesticidforbruget.

Der er tre gange tidligere lavet opgørelser af det offentlige pesticidforbrug, i 1995, 1999/2000 og i 2002. Det er derfor muligt at følge udviklingen i de offentlige myndigheders forbrug af pesticider i perioden 1995-2006. Opgørelserne bygger på et varierende antal besvarelser, og det reelle samlede forbrug vurderes derfor at være større. Svarprocenterne er dog over 75 % ved alle fire undersøgelser.

Tabel 1. Forbrug af pesticider i kommunerne, amterne og staten i kg aktivt stof.

Tabel 1. Forbrug af pesticider i kommunerne, amterne og staten i kg aktivt stof.

Alle bruger mindre

Undersøgelsen viser, at kommuner, amter og staten er nået langt med udfasningen af pesticider på offentlige arealer. Som det fremgår af tabel 1 er det totale forbrug faldet fra 28,8 tons aktivt stof i 1995 til ca. 5,1 tons aktivt stof i 2006. Kommunernes forbrug er faldet med 90 %, fra 13.721 kg i 1995 til 1319 kg i 2006. Amterne er næsten ophørt med at anvende pesticider inden strukturreformen. Statens forbrug er reduceret med 72 %, fra 13.370 kg i 1995 til 3.772 kg i 2006. Samlet set udgør det offentliges forbrug af pesticider under én promille af det samlede pesticidforbrug i Danmark.

Omkring 70 % af de plantebeskyttelsesmidler der anvendes, er ukrudtsmidler som indeholder aktivstoffet glyphosat. Glyphosat anvendes bl.a. til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter, bekæmpelse af ukrudt på sporarealer samt til at fjerne ukrudt inden nyplantning af bede, før anlæg af veje m.m. Siden revurderingen af glyphosat i 2000 har det i praksis ikke været tilladt at anvende dette middel på befæstede arealer.

Kommunernes pesticidforbrug

Kommunernes reduktion i pesticidforbruget skyldes dels, at en del kommuner helt har udfaset i perioden og dels at de enkelte kommuner generelt har reduceret deres forbrug. I 1995 angav 95 % af kommunerne at de havde et forbrug af pesticider, hvorimod kun henholdsvis 69 %, 60 % og 63 % angav et forbrug i 2000, 2002 og 2006. Der er således sket en svag stigning på 3 % i andelen af kommuner der anvender pesticider siden sidste undersøgelse. Det skyldes formentlig at der mellem aftaleparterne i november 2002 blev givet dispensation til anvendelse af glyphosat til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

Det gennemsnitlige forbrug for de kommuner der anvender pesticider er reduceret markant i løbet af perioden. I 1995 udgjorde forbruget således 66 kg aktivt stof pr. kommune, i 2000 var det faldet til 21 kg aktivt stof, og yderligere fra 17 kg i 2002 til 10 kg aktivt stof pr. kommune i 2006. Der er en nærmere beskrivelse af kommunernes pesticidforbrug i videnbladet »Kommunernes forbrug af pesticider i 1995-2006« nr. 5.25-16.

Amternes pesticidforbrug

Det er i amterne, at der er sket den største reduktion i pesticidanvendelsen. Det skal dog bemærkes, at kun 9 amter svarede på spørgeskemaet i 2006, mod hhv. 10 i 1995 og alle 14 i 1999 og 2002. Hvis forbruget opgøres på de 9 amter som har svaret både i 2002 og i 2006 har reduktionen i forbruget været på 84 % i 2002-2006. De 29 kg aktivt stof som amterne anvendte i 2006 har altovervejende været glyphosat, som især blev brugt til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

Statens pesticidforbrug

Der er flere ministerier som helt er ophørt med at anvende pesticider siden 1995. Det gælder bl.a. Justitsministeriet, hvor Kriminalforsorgen tidligere havde et stort forbrug i forbindelse med drift af landbrugsarealer tilknyttet fængslerne. Driften af disse arealer er omlagt til økologisk drift. Miljøministeriet, som bl.a. har ansvaret for driften af statsskovene, har reduceret pesticidanvendelsen med 99 %. Som det fremgår af tabel 2 er størstedelen af de 3.772 kg pesticider som staten anvendte i 2006, anvendt til bekæmpelse af ukrudt langs jernbaner (2579 kg) samt på landbrugs- og forsøgsarealer (1105 kg). Ifølge aftalen kan der midlertidigt anvendes pesticider på begrænsede områder, hvor det er påkrævet for at undgå væsentlige sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige problemer, samt til forsknings-, udviklings-, og afprøvningsopgaver. Ukrudtsbekæmpelse på sporarealer er af så speciel karakter, at den næppe vil kunne foretages helt uden brug af pesticider. For at nedbringe forbruget har Banedanmark (tidligere Banestyrelsen) fået udviklet udstyr til pletbehandling baseret på WeedEye-teknologi. En teknologi der ved hjælp af kamerateknik kan identificere ukrudt, således at sprøjtningen begrænses til steder, hvor der findes ukrudt.

Tabel 2. Pesticidforbrug i staten i 2006 fordelt på ministerier og anlægstype.

Forbruget skal endnu længere ned

I den nye aftale som Miljøministeriet, KL og Danske regioner netop har indgået, lægges der op til en fortsat og vedvarende reduktion af pesticidforbruget. Aftalen er en forlængelse af den frivillige aftale om afvikling af pesticidforbruget på offentlige arealer inden 2003, som blev indgået i 1998. Aftalen vedrører arealer der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner, regioner og staten, og kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside på www.mst.dk under bekæmpelsesmidler.

Læs mere:
Kristoffersen, P, Tvedt T og B R Andersen (1996): Pesticidanvendelse på offentlige arealer. Park- og Landskabsserien nr. 11 – 1996. Forskningscenter for Skov og Landskab.
Kristoffersen, P og J Møller (2001): Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 1999 og 2000. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 54, 2001.
Kristoffersen, P og S Rytter (2003): Undersøgelse af pesticidforbruget
på offentlige arealer i 2002. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 23, 2003.
Kristoffersen, P og A M Rask (2007): Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2006. Miljøprojekt nr. 1171, 2007, findes på
www.mst.dk  > udgivelser > rapporter.Videnblad nr.: 05.25-15
Forfattere: Anne Merete Rask og Palle Kristoffersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt