Dato: 09-12-2010 | Videnblad nr. 06.03-23 Emne: Flishugning

Anerkendt praksis: Flishugning

Med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP) gives kvalitetsbeskrivelser af driftstekniske opgaver ved flishugning. Arbejdsbeskrivelse (AB) er tilknyttet som bilag. Vejledning til kvalitetsopfølgning (KO) med tilhørende skema er beskrevet i Videnblad 6.3-24.

Flishugger ved container
Placering af containere til flisfrakører er en vigtig del af planlægningen. Foto: Frans Theilby

Flishugning i bevoksninger kræver grundig planlægning af logistikken for at opnå en god økonomi og undgå skader på skovbund og blivende bevoksning. Klare aftaler om arbejdets udførelse og kvalitet er derfor vigtige, hvilket kan opnås med arbejds-beskrivelse (AB) og kvalitetsopfølgning (KO).

Planlægning

Opdragsgiveren anviser egnede flispladser/containerpladser. Flispladser skal have en plan fast bund, som gør det let for vognmanden senere at læsse flisen med grab eller gummiged uden at få sten og grus med i læsset.

Containerpladser skal give plads til, at vognmanden kan passere de afsatte containere og til at flishuggeren, eller udkørselsmaskinen let kan komme til at aflæsse flisen, uden at der spildes flis.

Transportveje mellem bevoksning og flisplads/containerplads skal planlægges med henblik på at undgå uhensigtsmæssig kørsel på arealerne.

Videnblad 6.3-11: Flismængde pr. træ som funktion af diameter og højde
Videnblad 6.3-17: Flishugning med eller uden frakørselstraktor i unge nåletræbevoksninger

Skader på bevoksningen

Skader på de stående træer skal undgås. Det gælder både skader på stamme og roddele. Et træ medregnes som skadet, hvis der er barkskader på stamme eller rødder, som tilsammen er større end 15 cm2 på det enkelte træ. Rodskader, der sidder længere end 50 cm fra stammen, regnes ikke med.

Totalt må højst 4 % af de stående træer have skader efter skovning og flishugning.

Marktryk og køreskader

Strukturskader på jordbunden skal undgås, og dette kan opnås på flere måder:

I planlægningen bør det indgå, at der kun må køres på følsomme områder, når forholdene er til det. Det kan f.eks. være i tørre perioder, eller når jorden er frostbunden.

Maskinerne bør være udstyret med hensigtsmæssig hjul- og dækudrustning, som er tilpasset de aktuelle forhold. Det kan være brede dæk, lavt lufttryk i dækkene, hjulbælter o.l.

Maskinføreren bør kende sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for hvilke lufttryk, der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder hvor lavt dæktrykket kan være ved terrænkørsel. Det kan anbefales, at maskinerne udstyres med anlæg, der hurtigt kan regulere lufttrykket i dækkene. På særligt følsomme områder kan det være nødvendigt at anvende særlig udrustning som stålbælter eller kunststof-mokkasinbælter.

Ved passage af vandløb og andre særligt følsomme områder skal der træffes særlige forholdsregler som f.eks. udlægning af toppe, køremåtter eller lignende.

Der må ikke være hjulspor dybere end 10 cm. Undtagelsesvis kan der accepteres spordybder på op til 25 cm over en distance på maks. 5 meter.

Videnblad 6.0-4: Marktryk og køreskader
Videnblad 6.4-2: Dæktryksregulering

Sportilslutninger

Skader på jordbund og blivende træer ved sportilslutning til hovedspor og bilfast vej skal undgås.

Der accepteres normalt en spordybde på op til 25 cm over en distance på 5 meter. Skrabe- eller rodskader på træer, der står længere end 5 meter fra sportilslutningen, accepteres ikke.

Arbejdets udførelse

Alle skovede træer skal flishugges. Flisspild skal undgås, både under flishugningen, omlastning til udkørselsmaskine og ved fyldning af lastbilcontainer. Mindre spild ved fuld fliscontainer og ved omlastning kan ikke helt undgås. I disse situationer accepteres et spild på max. 0,1 rm flis. Løbende spild under flishugningen accepteres ikke.

I forbindelse med flishugning er det vigtig at være opmærksom på de arbejdsmiljømæssige forhold omkring skimmelsvampe, herunder især montering og vedligeholdelse af filtre på flishuggeren.

Videnblad 6.3-18: Flishugning og skimmelsvampe
Videnblad 11.0-4: Sundhedsskade-lige skimmelsvampe i flis
Videnblad 11.2-2: Flishåndtering kræver filtre
www.flisogskimmelsvampe.dk

Fliskvalitet

Under arbejdet skal det løbende kontrolleres, at fliskvaliteten lever op til aftagerens kvalitetskrav. Skyldes ringe kvalitet fejl eller mangler på flishuggeren, skal disse umiddelbart udbedres. Skyldes den ringe kvalitet derimod en for ringe kvalitet på det materiale, der flishugges, skal opdragsgiveren kontaktes umiddelbart. Tvivlsspørgsmål omkring fliskvaliteten skal afklares umiddelbart.

Videnblad 6.3-8: Brændselsflis’ størrelsesfordeling
Videnblad 7.4-3: Kvalitetsklasser for brændselsflis
Videnblad 7.4-6: Måling af vandindhold i flis

Oplægning på flisplads

Flisen skal aftippes, så den er let tilgængelig for vognmand, der læsser med kran eller læssemaskine. Al flis skal holdes indenfor flispladsens afgrænsninger, og det skal tilstræbes, at flisstakken er så høj som praktisk muligt og have en jævn overflade.

Videnblad 7.2-5: Lufttæt lagring af energiflis

Særlige hensyn

Kulturminder og andet, der skal tages særlige hensyn til, skal være afmærkede på skovkortene, og det skal være klart for maskinføreren, hvilke forholdsregler han skal træffe, og hvad han særligt skal være opmærksom på. I tvivlstilfælde skal maskinføreren kontakte opdragsgiveren.

Videnblad 9.7-2: Nogle karakteristiske, levende fortidsminder
Skov-info Nr.8: Skovdrift og fortidsminder

Oprydning og publikum

Oprydning efter flishugning omfatter normalt rydning af veje, spor og stier for hugstaffald. Det sikres, at vandløb er oprensede for hugstaffald m.m. som kan genere vandløbets funktion. Det sikres også, at beskadigede vildthegn retableres, og at skaden meldes til opdragsgiver. Større opkørsler af veje og stier udbedres efter aftale mellem parterne.

Alt affald, brugt olie o.a. fjernes fra flishugningspladsen og afleveres på de relevante modtagesteder. Spildt olie og drivmidler skal graves op og afleveres på de relevante modtagesteder.

Parterne skal aftale, hvem der leverer og etablerer skiltning og afspærring af veje og stier, og om der skal annonceres i de lokale dagblade forud for arbejdets igangsættelse.Videnblad nr.: 06.03-23
Forfatter: Frans Theilby