Dato: 01-09-2007 | Videnblad nr. 05.07-08 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Konvertering af gran: Skærmstilling

Videnbladet omhandler en konkret hugstmodel til konvertering af granbevoksninger til naturnær drift. Modellen er primært møntet på rødgran og sitkagran, men kan tilsvarende bruges for andre nåletræarter – herunder ædelgran, douglas og grandis. Modellen er specielt egnet i bevoksninger hvor der ønskes en hurtig konvertering, og hvor stormfaldsrisikoen er begrænset.

Formål

Skærmstillingen er den klassiske måde at konvertere gran i hedeskovbruget. Den har som mål at forynge bevoksningen på én gang over hele arealet gerne med nye arter i gruppevise blandinger. Det kunne f.eks. være et ønske om at indbringe en blanding af frostfølsomme arter (bøg, ædelgran mv.) under en skærm af rødgran. Skærmstillingen skaber mulighed for at gennemføre en hurtig konvertering og har med held været brugt på en række hededistrikter. Skærmstillingen er dog en omkostningskrævende konverteringsmetode, da foryngelsen indledes på hele arealet på én gang, og man derfor i vid udstrækning er henvist til plantning hhv. såning.

Metode

Der hugges traditionelt fra neden, og skærmstillingshugsterne gennemføres normalt før, bevoksningerne når en højde på 18 meter. Lokale erfaringer, lokalitetens beskaffenhed og den aktuelle bevoksnings stabilitet er bestemmende for, hvornår skærmstillingshugsterne påbegyndes. Ved stigende højde øges stormfaldsfaren, men er man heldig, opnås større dimensioner og dermed en bedre økonomi. Skærmen etableres normalt ved to hugstindgreb med ca. fem års mellemrum, for at begrænse destabiliseringen af bevoksningen, og kommer til at bestå af ca. 300 af de største og mest stabile træer. Herefter indledes foryngelsen – som oftest ved en kombination af plantning/ såning og naturlig genvækst. Efterfølgende afvikles skærmen ved at hugge skærmtræerne i relation til foryngelsens udvikling. Skærmtræerne hugges fortrinsvist fra oven, så de største værdier kommer ud først.

Bevoksningshøjde for etablering af skærm, antal skærmstillingshugster og antallet af træer i skærmen tilpasses som nævnt lokaliteten og kravene til skærmens stabilitet. Tidlige skærmstillinger, der foretages inden bevoksningen har nået hugstmodenhed, bør undgås. I særlige tilfælde, f.eks. i stærkt skrællede unge eller mellemaldrende bevoksninger, hvor det vurderes, der aldrig opnås betydelige dimensioner, kan metoden dog også finde anvendelse.

Kulturmodeller

Skærmstillinger retter sig primært mod ønsket om et radikalt og hurtigt træartsskifte særligt ved etablering af klimafølsomme arter. I situationer, hvor skærmstillingen medfører en tæt og fladedækkende naturlig foryngelse af gran, må der påregnes udgifter til udrensning hhv. afstandsregulering.

Afhængig af lokalitet og tilstræbt skovudviklingstype kan følgende kulturmodeller finde anvendelse:

  • Plantning af løv og nål under skærm (se Videnblad 5.7.18)

Samt i mindre grad:

  • Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst (se Videnblad 5.7.15)
  • Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg (se Videnblad 5.7.16)
  • Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ (se Videnblad 5.7.17)

Modelkørsel og bevoksningssimulation

Den følgende illustration viser modelkørslen for konverteringsmodellen gennemført med enkelttræ-simulationsprogrammet SILVAdk baseret på en 48-årig rødgranbevoksning i Hoverdal Plantage, Klosterheden (bonitet 4). Målet er her konvertering til skovudviklingstype 71 – Ædelgran og bøg. Programmet er kombineret med et illustrationsprogram, hvor udvalgte transekter kan »tegnes« ud fra et billedarkiv med enkelttræer (Andres Busse Nielsen).

Eksempel på konvertering af en rødgranbevoksning
Eksempel på konvertering af en rødgranbevoksning

Kilder:

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-08
Forfatter: J. Bo Larsen