Dato: 01-01-2008 | Videnblad nr. 05.07-18 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne.

Kulturmodel
Kulturmodel med rødgran, ædelgran og bøg

Formål

Modellen retter sig mod de bedre dele af hede- og klitregionen samt mod mere sandede og grusede lokaliteter i de øvrige regioner. Der er tale om en relativ intensiv model, hvor målet er at sikre produktionen i den kommende generation samt at få indbragt stabile træarter. Træartsvalget varierer med valg af skovudviklingstype og tiltro til skærmens stabilitet. Da modellen knytter sig til de typiske nåletræslokaliteter, vil nål i første generation ofte fortsat være dominerende, men der sikres en indblanding af løv på minimum 20%, der på sigt kan overtage en større del af arealet. Modellen der præsenteres her, kunne være oplagt at anvende, hvor det langsigtede mål udgøres af f.eks. en skovudvikingstype som bøg med douglas og lærk eller en type som rødgran/sitkagran med bøg og ær.

Forudsætninger

Denne relativt intensive model med indplantning af både løvtræ og stabile nåletræarter bør primært finde anvendelse på de bedre lokaliteter, hvor en høj produktion af både løvog nåletræ kan forventes. Træartssammensætningen anvendt i dette eksempel forudsætter generelt, at der er skabt en stabil skærm, med en levetid på min. 20 år. Stilles der spørgsmålstegn ved skærmens stabilitet, øges andelen af mere hårdføre kulturarter.

Indplantning af bøg i rødgran under foryngelse. Klosterheden Distrikt. Foto: J. B. Larsen
Indplantning af bøgegruppe i rødgran under foryngelse. Klosterheden Distrikt. Foto: J. B. Larsen

Kulturanlæg og -pleje

Jordbearbejdning foretages under hensyn til skærmens sundhed og eventuelle kulturspor samt værdifulde flora- og faunaelementer. Der anlægges gennemsnitlig én bøgegruppe pr. ha. med en størrelse på 40*40 m, mens der på det resterende areal etableres en blanding af f.eks. douglas og sitka samt evt. 10 % skovfyr. Skovfyr indbringes i en gruppe i de mest lyse partier af skærmen. Douglas kan blandes rækkevist med sitka, f.eks. med douglas for hver 3. plante. Modsat vil det være bedre at plante douglas i grupper, hvis den eksempelvis etableres i blanding med abiesarter som f.eks. grandis, da disse træarter ikke følges ad i samme grad som en blanding af douglas og sitka. Evt. naturlig opvækst af f.eks. gran, birk mv. udnyttes naturligvis til at skabe arts- og strukturvariation, og antallet af plantede planter nedsættes tilsvarende.

Investeringsmodel

Jordbearbejdning (skærm) 4.000 kr/ha
Planter a 2,00 kr.:
Bøg på 1,8 * 1,25m =700 pr. gruppe
Skovfyr + andet nål på 1,8 * 1,75 = 2050
5.000 kr/ha
Plantning (2750 * 2 kr.) 5.500 kr/ha
Hegn (15 kr. pr. m) 2.000 kr/ha
Kulturetablering 17.000 kr/ha
Kulturpleje 500 kr/ha
Kulturinvestering ialt 17.500 kr/ha

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-18
Forfatter: J. Bo Larsen