Dato: 01-12-2007 | Videnblad nr. 05.07-16 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne.

Kulturmodel
Kulturmodel med rødgran og bøg

Formål

Formålet er at udnytte den billige naturlige foryngelse af gran fra den eksisterende bevoksning, men samtidig få indbragt bøg, der på sigt vil blive mere dominerende. Metoden retter sig mod bevoksninger i hede- og klitregionen, hvor bøg indgår i den valgte skovudviklingstype, og hvor granen langsigtet vil have en større eller mindre rolle.

Såningen har den fordel, at den er billig, og derfor kan der sås på relativt store arealer uden meget store omkostninger. Med den valgte mængde frø er det hensigten, at der allerede i første generation vil kunne skabes bøg af rimelig kvalitet, men etableringen af frøtræer udgør det primære formål.

Såning over store arealer uden hegn kan være en billig metode at introducere bøg på, uden planterne ødelægges af hjortevildt. Dels tilsås store arealer samtidigt, dels er såede planter ikke så næringsrige som plantede og dermed (formodentlig) mindre attraktive for vildtet.

Forudsætninger

Da modellen er tiltænkt de mere barske lokaliteter på heden og i klitten, bør den primært finde anvendelse i relativt stabile og ikke for gamle nåletræsbevoksninger, idet der bør være mulighed for at bibeholde et skovklima på arealet i mindst 20 år. Metoden kan bruges under en ensartet skærm, men for at sikre en passende strukturudvikling i den nye generation af gran, bør kulturmodellen især anvendes i kombination med strukturskabende hugstmodeller.

Såning af bøg
Såning af bøg på Klosterheden distrikt. Foto: J. B. Larsen

Kulturanlæg og -pleje

Af hensyn til såningen af bøg foretages stribevis jordbearbejdning. Der kan tænkes mange forskellige former for stribevis jordbearbejdning, men det er væsentligt, at skader på stående træers stammer og rødder minimeres. Jordbearbejdningen skal sikre, at frøene får kontakt med mineraljorden og efterfølgende, at frøene dækkes med et tyndt lag jord på maximalt 3 cm. Mængden af frø afhænger naturligvis af hvor stort et areal, der jordbearbejdes pr. ha. Nærværende model tager udgangspunkt i en udsåningsmængde på 15 kg bøgefrø svarende til ca. 60.000 bøgefrø pr. ha.

De hidtidige erfaringer antyder, at det bør være muligt at opnå et resultat på mellem 10 og 20 % levedygtige planter efter et år svarende til 6.000 til 12.000 levende 1 års planter pr. ha. Det anbefales at koncentrere såningen på mindre arealer frem for at sprede frøene. Stor afstand mellem planterne forringer muligheden for, at de enkelte planter overlever den videre færd, og tilsvarende forringes muligheden for bøg af god kvalitet i første generation. Der er knyttet en betydelig usikkerhed til udviklingen af naturlig foryngelse i nål. Er der gennem hugsten skabt en mere heterogen struktur i den eksisterende bevoksning samt mulighed for at overholde et passende skærmtryk i en længere periode, vil behovet for udrensning formentlig være minimal.

Investeringsmodel

Jordbearbejdning (2.400 kr./ha på skønsvis 1/3 af arealerne) 1.100 kr./ha
Bøgefrø ca.15 kg/ ha 3.000 kr./ha
Såning 2.200 kr./ha
Kulturetablering 6.300 kr./ha
Hegn vurderes i situationen
Kulturpleje 3.000 kr./ha
Kulturinvestering ialt 9.300 kr./ha

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-16
Forfatter: J. Bo Larsen