Dato: 01-12-2007 | Videnblad nr. 05.07-15 Emne: Konvertering til naturnærdrift

Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst

Dette og en række andre Videnblade giver forslag til kulturmodeller, som skal ses i sammenhæng med konverteringsmodellerne (Videnblade 5.7-02 til 5.7-14). De skal således primært betragtes som inspirationsgrundlag for at udvikle egne kulturmodeller, tilpasset de lokale forhold og konkrete skovdyrkningsmæssige muligheder og erfaringer samt den aktuelle økonomi i skovdriften. Modellerne bygger i videst mulig udstrækning på »at lade naturen hjælpe til« for herved at spare på kulturudgifterne.

Kulturmodel
Kulturmodel med rødgran og birk

Formål

Modellen er primært tiltænkt anvendt i nåletræsbevoksninger, hvor der allerede findes et betydeligt indslag af indblandingsarter. Modellen kan danne afsæt for både lystræsåvel som skyggetrædominerede skovudviklingstyper. Forventes det pga. manglende frøtræer, at der ikke inden for en trægeneration indfinder sig en vis andel af hjemmehørende træarter i bevoksningen, kan modellen suppleres med f.eks. såning af enkelte birkegrupper.

Modellen bygger udelukkende på naturlig foryngelse af gran og andre træarter, der indfinder sig spontant f.eks. birk, røn mv. I første generation er målet således først og fremmest at få skabt en mere stabil struktur i bevoksningen, samt understøtte andelen af indblandningsarter  gennem plejeindgreb. I det senere udviklingsforløb kan manglende træarter i henhold til tilstræbt skovudviklingstype introduceres gennem berigende plantning hhv. såning. Selvom modellen sjældent vil resultere i den artssammensætning, der ønskes realiseret på lang sigt, vil den blive central på næringsfattige lokaliteter, hvor en større kulturinvestering ikke kan retfærdiggøres.

Forudsætninger

Modellen bør anvendes i de fattigste dele af hede- og klitregionen og bruges i samspil med strukturskabende hugstprincipper, der sikrer, at den naturlige foryngelse opstår løbende og endvidere er istand til at uddifferentiere sig. Modellen er således uegnet under en homogen skærmstilling, da foryngelsen under en sådan ofte vil blive særdeles planterig og ensartet.

Spontan foryngelse af ædelgran, rødgran, birk og røn i et stormfaldshul.
Spontan foryngelse af ædelgran, rødgran, birk og røn i et stormfaldshul. Feldborg distrikt. Foto: J. B. Larsen

Kulturanlæg og -pleje

Der gennemføres i princippet ingen selvstændige kulturtiltag, men som nævnt bør kulturanlægget ses som en integreret del af den førte hugst. For at sikre strukturudvikling og træartsvariation påtænkes 1 til 2 plejeindgreb.

Kendskabet til udviklingen af naturlige foryngelser af nål er stadig begrænset. Er der gennem hugsten skabt en mere heterogen struktur i den eksisterende bevoksning samt mulighed for at overholde et passende skærmtryk i en længere periode, vil behovet for udrensning formentligt være minimalt. Modsat vil udrensning sandsynligvis ikke kunne undgås, hvis foryngelsen opstår under en ensartet skærm. Der er i modellen afsat et mindre beløb til pleje først og fremmest med henblik på at sikre, at eventuelle indblandingsarter ikke falder ud af systemet.

Investeringsmodel

Kulturetablering 0 kr/ha
Kulturpleje 3.000 kr/ha
Kulturinvestering ialt 3.000 kr/ha

Kilde

J. Bo Larsen (red.) 2005: Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 90: 1-400.Videnblad nr.: 05.07-15
Forfatter: J. Bo Larsen