Dato: 02-07-2006 | Videnblad nr. 09.02-06 Emne: Tilvækstbestemmelser

En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg

Som følge af den øgede fokus på bæredygtig skovdrift er skovbruget i gang med at udvikle nye driftsformer, der i højere grad imødekommer efterspørgslen efter økologiske, sociale og økonomiske goder fra skoven. Den hidtidige udvikling har i høj grad koncentreret sig om etablering af et naturnært skovbrug, som blandt andet indebærer en gradvis ændring af eksisterende skovstrukturer fra adskilte, ensaldrede monokulturer til uensaldrede og til dels blandede skovbevoksninger. Dette paradigmeskift i skovdyrkningen medfører, at relevansen af de eksisterende modeller for det aldersklassevise skovbrug gradvis mindskes. I stedet bliver der brug for vækstmodeller på enkelttræ-niveau, som bedre end de traditionelle tilvækstoversigter er i stand til at beskrive væksten af træerne i de mere uensartede skovstrukturer, der er den forventede konsekvens af den ændrede skovdyrkning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.02-06
Forfatter: Thomas Nord-Larsen